minus academy faq plus academy faq Check in circle Apple Android Home Magnifer Calculator Mail Email Facebook Twitter RSS Linkedin Linkedin hollower Headphones Wechats Instagram Line Mail 2 Phone Phone 2 Minus Plus Arrow right Arrow left (variant 2) Arrow right (variant 2) Brand logo Brand logo not filled Hamburger Flag of the Hong Kong Flag of the US/GB Flag of the US/GB Flag of the US/GB Flag of the China Flag of the China Flag of the China (traditional) Flag of the Taiwan Flag of the Hong Kong Flag of the Spain Flag of the Russia Flag of the France Flag of the German Flag of the Portugal Flag of the Italy Flag of the Poland Flag of the Czech Flag of the Hungary Flag of the Sweden Flag of the Bulgarian Flag of the Finland Flag of the Lithuania Flag of the Denmark Flag of the Croatia Flag of the Estonia Flag of the Norway Flag of the Romania Flag of the United Arab Emirates Flag of the United Arab Emirates Flag of the Indonesia Flag of the Malaysia Flag of the Korea Flag of the Korea Flag of the Samoa Flag of the Vietnam Flag of the Thailand Flag of the Turkey Flag of the Japan Cross Cross large User Arrow down Arrow up Cube Info list Data comunication Clock Slash

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ส่วนที่ 1 –ข้อกำหนดการเปิดบัญชี

 

1 คู่สัญญาของสัญญาลูกค้า

1.1 สัญญาลูกค้าฉบับนี้ทำขึ้นระหว่างบริษัท Zeal Capital Market (Seychelles) จำกัด หมายเลขบริษัท: 8422618-1 หมายเลขผู้จัดการประกันสังคม: เอสดี027 มีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่ ห้องซี, โอเรียน มอลล์, ปาล์ม สตรีท, วิคตอเรีย, เกาะมาเฮ, เซเชลส์ ใช้ชื่อในการซื้อ-ขาย ZFX.com (จากนี้จะอ้างถึงโดยเรียกว่า “บริษัท” หรือ “เรา”) และบุคคลที่กรอกแบบฟอร์มใบสมัครและเราตอบรับการสมัคร

 

2 ผลของสัญญา

2.1 สัญญาลูกค้าฉบับนี้มีผลบังคับใช้เมื่อคุณยอมรับสัญญาออนไลน์ทางเว็บไซต์ของเรา และเมื่อเรายืนยันกับคุณเป็นลายลักษณ์อักษรและ/หรือทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่คุณใช้เปิดบัญชีว่าเรายอมรับคุณเป็นลูกค้าของเรา

2.2 เมื่อคุณยื่นคำสั่งซื้อเราถือว่าคุณตกลงยอมรับผลผูกพันตามสัญญาลูกค้านี้ ผลผูกพันตามสัญญาลูกค้านี้มีผลบังคับใช้เหนือกว่าสัญญาอื่นและข้อกำหนดทางธุรกิจที่บังคับใช้ระหว่างเราอื่นๆก่อนนี้

2.3 เราจะไม่ยอมรับคุณเป็นลูกค้าจนกว่าจะได้รับเอกสาร “รู้จักลูกค้าของเรา” และเอกสารต่อต้านการฟอกเงินที่จำเป็นทั้งหมด คุณจะไม่สามารถใช้บัญชีการซื้อ-ขายได้จนกว่าเราจะได้รับเอกสารดังกล่าวที่กรอกข้อมูลครบถ้วนทั้งหมด

2.4 ประชากรจากบางประเทศไม่สามารถเป็นลูกค้าของเรา เราไม่รับลูกค้าที่เป็นประชากรสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่อาศัยในสหรัฐอเมริกาตามกฎของคณะกรรมการหลักทรัพย์และหุ้นของสหรัฐอเมริกา (SEC)

 

3 ขอบข่ายการบริการ

3.1 เมื่อคุณเริ่มใช้งานบัญชีการซื้อ-ขายของคุณ เราจะ:

3.2 บริการของเราไม่รวมการให้คำแนะนำการลงทุน ข้อมูลด้านการลงทุนที่บริษัทประกาศไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนแต่มีเป้าหมายเพื่อช่วยคุณตัดสินใจในการลงทุน คุณเข้าใจและยอมรับว่าเราไม่รับผิดชอบใดๆในยุทธศาสตร์การลงทุน, การทำธุรกรรม, การลงทุนหรือข้อมูลในทุกกรณี

3.3 เราจะไม่แนะนำข้อดีของธุรกรรมบางประเภท คุณจะเป็นผู้ทำการซื้อ-ขายและตัดสินใจตามการพิจารณาของคุณเอง ซึ่งคุณอาจต้องหาคำแนะนำจากหน่วยงานอิสระก่อนการซื้อ-ขาย เมื่อคุณขอให้เราทำธุรกรรมใดๆ คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการประเมินหรือหาข้อมูลความเสี่ยงในการทำธุรกรรม คุณยืนยันว่าคุณมีความรู้เพียงพอ, มีความเข้าใจตลาด, ได้รับคำแนะนำจากมืออาชีพและมีประสบการณ์มากพอที่จะประเมินประโยชน์และความเสี่ยงจากธุรกรรมด้วยตนเอง

3.4 เราขอข้อมูลและประสบการณ์การลงทุนของคุณเพื่อจะประเมินว่าบริการหรือผลิตภัณฑ์นั้นเหมาะกับคุณหรือไม่ เราจะถือว่าข้อมูลความรู้และประสบการณ์การลงทุนของคุณถูกต้อง และเราไม่มีความรับผิดชอบใดๆหากข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้เราทราบ ซึ่งจะทำให้เราจะไม่สามารถประเมินความถูกต้องหรือเหมาะสมในบริการที่เราเสนอให้คุณ หากคุณไม่ให้ข้อมูลนี้อย่างเพียงพอ (หรือไม่ให้ข้อมูลแก่เราเลย) เราจะไม่สามารถประเมินว่าคุณมีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นในการเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องหรือไม่  เราสามารถดำเนินการในนามของคุณแต่เราไม่สามารถตัดสินได้ว่าการซื้อ-ขายสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) เหมาะสมกับคุณหรือไม่ ดังนั้นคุณควรให้ข้อมูลที่เราเชื่อว่าจำเป็นในการประเมินว่าผลิตภัณฑ์ของเราเหมาะกับคุณหรือไม่

3.5 เราสามารถยกเลิกการบริการบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นครั้งคราว, ชั่วคราวหรือถาวรขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเราแต่เพียงผู้เดียว

 

4 ความยินยอมของลูกค้า

4.1 คุณยอมรับและเข้าใจว่าคุณไม่มีสิทธิส่งหรือไม่จำเป็นต้องส่งรายการอ้างอิงเครื่องมือทางการเงิน รายการการถือครองหรือรายการผลประโยชน์อื่นๆจากเครื่องมือทางการเงิน

4.2 คุณยอมรับและเข้าใจว่าเงินในบัญชีของคุณไม่มีดอกเบี้ย

4.3 คุณยอมรับและเข้าใจว่าเราทำธุรกรรมกับคุณในฐานะตัวแทนเท่านั้น เราจะส่งคำสั่งของคุณไปที่โบรกเกอร์ท่านอื่นเพื่อดำเนินการและโบรกเกอร์อาจส่งคำสั่งซื้อนั้นไปให้ผู้ให้บริการสภาพคล่องทางการเงิน (liquidity provider) ท่านอื่น โบรกเกอร์เหล่านี้อาจไม่ทำการซื้อ-ขายในตลาดที่มีการควบคุม ราคาเครื่องมือทางการเงินที่คุณซื้อ-ขายผ่านแพลตฟอร์มเป็นราคาตายตัว เราไม่สามารถเปลี่ยนหรือกำหนดราคาใหม่ได้

4.4 คุณยอมรับและเข้าใจว่าสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD)ไม่ได้ซื้อ-ขายในตลาดที่มีการควบคุม

4.5 คุณยืนยันว่าคุณได้อ่านสัญญาลูกค้าอย่างถี่ถ้วนและเข้าข้อความทั้งหมดในสัญญาแล้ว และคุณยอมรับข้อความในสัญญาทั้งหมดโดยไม่มีข้อยกเว้น

4.6 คุณยืนยันว่าคุณได้อ่านข้อมูลต่อไปนี้ซึ่งแจ้งไว้ในเว็บไซต์ของเรา คุณเข้าใจและเห็นว่าข้อมูลดังกล่าวตรงตามความต้องการและยอมรับว่าข้อมูลนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาลูกค้า:

4.7 คุณยินยอมให้ข้อมูลตามข้อ 4.6 ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา

4.8 คุณยืนยันว่าคุณสามารถเข้าใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสม่ำเสมอและยินยอมให้เราแจ้งข้อมูลแก่คุณโดยการโพสต์ไว้ในเว็บไซต์ ข้อมูลเหล่านี้รวมถึง (และไม่จำกัดเพียง) ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสัญญาลูกค้า, ราคา, ค่าธรรมเนียม, ลักษณะการลงทุน, ความเสี่ยงของการลงทุน

4.9 คุณรับทราบว่าการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนกฎหมายอาจมีผลบังคับใช้ทันที (หากจำเป็น) โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า เราสามารถปรับเปลี่ยนสัญญาลูกค้าได้ตลอดเวลา คุณมีหน้าที่ติดตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและสามารถอ่านสัญญาลูกค้าเวอร์ชันล่าสุดได้ในเว็บไซต์ของเรา

4.10 คุณต้องใช้บัญชีการซื้อ-ขายเพื่อการซื้อ-ขายเท่านั้น บริษัทไม่ใช่ธนาคารและไม่รับฝากเงินในลักษณะเดียวกับธนาคาร เราเก็บเงินฝากไว้เพียงเพื่อเป็นหลักประกันรองรับบัญชีการซื้อ-ขายและธุรกรรมการซื้อ-ขาย

4.11 บริษัทจะไม่ยอมรับยุทธศาสตร์การซื้อ-ขายที่ไม่ถูกต้อง, การฉ้อโกง, การบิดเบือนราคา (manipulation) หรือการหลอกลวงแบบอื่นๆ กิจกรรมเหล่านี้รวมถึง (และไม่จำกัดเพียง)การใช้เงิน, โปรโมชั่นหรือโบนัสในทางที่ไม่ถูกต้อง, การทำกำไรจากส่วนต่างราคาสัญญาแลกเปลี่ยน (swap arbitrage), โบนัสจากกำไรจากส่วนต่างราคา (bonus arbitrage), การคืนเงิน, การประกันความเสี่ยงของการลงทุนภายในและภายนอกประเทศ, การใช้ระบบการซื้อ-ขายอัตโนมัติ และ/หรือซอฟต์แวร์ (จากนี้จะอ้างถึงโดยเรียกว่า “หุ่นยนต์ซื้อ-ขาย” “ผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำแนะนำ” และอื่นๆ) หากเราเห็นว่ามีกิจกรรมในลักษณะดังกล่าว เราขอสงวนสิทธิยกเลิกและทำให้ธุรกรรมในอดีตของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นโมฆะและหักผลกำไรที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากบัญชี

 

5 คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยง

5.1 คุณรับทราบและยอมรับข้อความต่อไปนี้โดยไม่มีเงื่อนไข:

ก) คุณมีความเสี่ยงสูงที่จะขาดทุนหรือได้รับความเสียหายจากการซื้อ-ขายสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) และ/หรือ เครื่องมือทางการเงิน คุณยอมรับและยืนยันว่าคุณเต็มใจรับความเสี่ยงนี้ ความเสียหายนี้อาจหมายถึงการสูญเงินทั้งหมดของคุณ, ค่านายหน้าเพิ่มเติมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ข) สัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD)และเครื่องมือทางการเงินมีความเสี่ยงสูง อัตราทด (gearing or gearing) จากการซื้อ-ขายสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD)และ/หรือเครื่องมือทางการเงินหมายความว่าเงินฝากเข้าบัญชีจำนวนเล็กน้อยหรือเงินดาวน์อาจนำไปสู่การขาดทุนหรือกำไรจำนวนมาก และการเปลี่ยนแปลงราคาเพียงเล็กน้อยอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างมากเมื่อเทียบกับสัดส่วนมูลค่าการลงทุน การเปลี่ยนแปลงอาจเป็นได้ทั้งผลดีหรือผลเสีย ธุรกรรมสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD)และ/หรือเครื่องมือทางการเงินอาจก่อหนี้สิน ดังนั้นคุณควรทราบผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการกำหนดหลักประกัน

ค) ในการซื้อ-ขายสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD)และ/หรือเครื่องมือทางการเงิน คุณซื้อ-ขายตามผลจากราคาของสินทรัพย์อ้างอิง และการซื้อ-ขายทำในตลาดรอง (OTC) ไม่ใช่ในตลาดที่มีการควบคุม (นั่นคือ ซื้อ-ขายกันเองโดยตรง)

ง) ก่อนการซื้อ-ขายตามหลักประกัน คุณควรพิจารณาวัตถุประสงค์การลงทุน, ระดับประสบการณ์และความเสี่ยงที่รับได้

จ) คุณเลือกประเภทบริการและเครื่องมือทางการเงินโดยพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลตามสถานะทางการเงิน และ

ฉ) การตกลงซื้อ-ขายออนไลน์และระบบการซื้อ-ขายมีความเสี่ยงซึ่งรวมถึง (และไม่จำกัดเพียง) ความเสี่ยงจากซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ไม่ทำงานและปัญหาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือปัญหาดังกล่าว

5.2 บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อผลขาดทุนจากการลงทุนตามคำแนะนำ, การคาดการณ์หรือข้อมูลจากเรา ความเห็น, ข่าว, งานวิจัย, การวิเคราะห์, ราคา, หรือข้อมูลอื่นในเว็บไซต์นี้เป็นความเห็นทั่วไปเกี่ยวกับตลาดและไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหาย, ผลขาดทุนหรือกำไรซึ่งเกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อมจากการใช้หรือพึ่งพาข้อมูลดังกล่าว

5.3 เนื้อหารายงานที่นำเสนอไม่ใช่ความเห็นและไม่ใช่สัญญา, การรับประกันหรือการยืนยันว่าลูกค้าจะทำกำไรได้จากยุทธศาสตร์การซื้อ-ขายนั้น เนื้อหารายงานที่นำเสนอไม่ใช่การรับประกันการจำกัดระดับผลขาดทุน

5.4 การซื้อ-ขายตามคำแนะนำในผลการวิเคราะห์โดยเฉพาะหากเป็นการลงทุนจากเงินกู้ยืมมีความเสี่ยงอย่างมาก อาจเป็นได้ทั้งผลกำไรหรือขาดทุนหากภาวะที่อ้างในผลการวิเคราะห์ไม่ได้เกิดขึ้นตามที่คิด

5.5 ในกรณีที่มีความผิดพลาดในการแจ้งราคา, การพิมพ์ผิด, ความผิดพลาดในการทำรายการและแจ้งราคาผ่านระบบการซื้อ-ขายอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือทางโทรศัพท์ บริษัทมีสิทธิโดยสมบูรณ์ที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดในบัญชีการซื้อ-ขายของนักลงทุนตามที่จำเป็น

5.6 หากคุณไม่เข้าใจความเสี่ยงจากอัตราแลกเลี่ยนเงินต่างประเทศหรือการกู้ยืมเพื่อลงทุนในเครื่องมือทางการเงิน โปรดหลีกเลี่ยงการซื้อ-ขาย

 

6 การรับผิด

6.1 เราจะไม่รับผิดต่อความเสียหายสืบเนื่อง, ความเสียหายทางอ้อม, ความเสียหายที่เกิดโดยไม่ตั้งใจหรือเกิดขึ้นเป็นพิเศษ (รวมถึงการเสียผลกำไรหรือการขาดทุนจากการซื้อ-ขาย) ที่เป็นผลจากการใช้บริการของเรา แม้ว่าคุณจะแจ้งเราถึงความเป็นไปได้ที่จะขาดทุนนั้นแล้ว ความเสียหายสืบเนื่องหมายความรวมถึงความเสียหายทางเศรษฐกิจ, การเสียผลกำไร, ความเสียหายทางธุรกิจและความเสียหายทางตรงหรือทางอ้อม

6.2 เราจะไม่รับผิดต่อความสูญเสีย, ความเสียหายหรือข้อเรียกร้องทางตรงหรือทางอ้อมที่เกิดจากการที่บุคคลอื่นได้รับข้อมูลเพื่อการเข้าใช้ที่เราส่งให้คุณหากคุณยังไม่ได้รายงานการเข้าใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต และความเสียหายนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากความละเลยหรือการทำผิดโดยเจตนาของเรา

6.3 เราจะไม่รับผิดต่อความสูญเสีย, ความเสียหายหรือข้อเรียกร้องทางตรงหรือทางอ้อมที่เกิดจากงานวิจัยที่คุณใช้ในการสั่งซื้อ-ขาย ไม่ว่าเราจะเป็นผู้ตีพิมพ์งานวิจัยนั้นหรือไม่

6.4 เราจะไม่รับผิดต่อความสูญเสีย, ความเสียหายหรือข้อเรียกร้องทางตรงหรือทางอ้อมที่เกิดจากการส่งคำสั่งซื้อ-ขายล่าช้า

6.5 เราจะไม่รับผิดต่อความสูญเสีย, ความเสียหายหรือข้อเรียกร้องทางตรงหรือทางอ้อมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี

6.6 เราจะไม่รับผิดต่อความสูญเสีย, ความเสียหายหรือข้อเรียกร้องทางตรงหรือทางอ้อมหากเราไม่ได้รับเอกสารเกี่ยวกับบัญชีของคุณหรือกองทุนที่คุณถือครอง หรือหากคุณไม่ได้รับเอกสารดังกล่าวที่เราส่งให้คุณ

6.7 ไม่มีข้อความใดในสัญญาลูกค้านี้ที่สามารถนำมาใช้อ้างเพื่อจำกัดหรือหักล้างหน้าที่หรือการรับผิดใดๆที่เรามีต่อคุณ

6.8 คุณยินยอมจ่ายค่าชดเชยให้เราสำหรับความเสียหาย, การรับผิดตามกฎหมาย, รายจ่าย, การอ้างสิทธิ, การดำเนินการ, ข้อเรียกร้องหรือค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้นหรือมีผู้เรียกร้องจากเราซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ของคุณตามสัญญาลูกค้านี้ ยกเว้นความเสียหาย, การรับผิดตามกฎหมาย, รายจ่าย, การอ้างสิทธิ, การดำเนินการ, ข้อเรียกร้องหรือค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการละเลยต่อหน้าที่, การฉ้อโกงหรือการทำผิดโดยเจตนาของเราหรือเจ้าหน้าที่ของเรา

6.9 หากเราไม่เรียกร้องค่าชดเชยการละเมิดสัญญาหรือไม่ยืนยันให้คุณปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในสัญญา หรือหากเราไม่ใช้สิทธิหรือเรียกร้องการเยียวยาซึ่งเรามีสิทธิตามสัญญาลูกค้า จะไม่ถือว่าเรายกเลิกสิทธิดังกล่าว

ส่วนที่ 2 – เงินทุน

 

7 เงินของลูกค้า

7.1 เงินทั้งหมดที่ลูกค้าส่งมอบให้บริษัทหรือบริษัทถือครองในนามของลูกค้าเพื่อบริการการลงทุนจะเป็นการถือครองในนามของลูกค้าและ/หรือในนามของบริษัทเพื่อทำการแทนลูกค้าผ่านบัญชีการซื้อ-ขาย เงินทั้งหมดที่ลูกค้าฝากไว้เพื่อการลงทุน:

7.2 เราจะถือครองเงินของคุณและเงินของลูกค้าท่านอื่นรวมในบัญชีเดียวกัน (omnibus account) โดยเราสามารถระบุจำนวนเงินของคุณผ่านการทำงานภายในและระบบบัญชีของเรา

7.3 เราสามารถรับหรือส่งเงินของลูกค้าไปที่บริษัทในเครือหรือบุคคลที่สาม (เช่น ธนาคาร, ตลาด, ธนาคารเพื่อการพาณิชย์, ระบบอีวอลเล็ท, โบรกเกอร์ตัวกลาง, บริษัทอื่นที่ติดต่อโดยตรงหรือสำนักหักบัญชี) เพื่อถือครองหรือเพื่อทำธุรกรรมผ่านบุคคลอื่นหรือกับบุคคลอื่นหรือเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันตามหน้าที่ในสัญญาของคุณ (เช่น ข้อกำหนดหลักประกันเบื้องต้น) สำหรับการทำธุรกรรม เราไม่รับผิดชอบต่อการกระทำหรือการไม่กระทำของบุคคลที่สามซึ่งเราส่งมอบเงินของคุณให้ บุคคลที่สามนั้นอาจถือครองเงินของคุณรวมกับลูกค้าอื่นในบัญชีเดียวกัน (omnibus account) ทำให้ไม่สามารถแยกจำนวนเงินของคุณออกจากยอดเงินของเราหรือของบุคคลที่สาม เราทำได้เพียงอ้างสิทธิแบบไม่มีหลักประกัน (unsecured claim) ต่อบุคคลที่สามในนามของคุณหรือในนามของลูกค้าท่านอื่นของเรา ดังนั้นมีความเสี่ยงที่เงินที่เรารับคืนจากบุคคลที่สามจะไม่เท่ากับที่จำนวนที่คุณและลูกค้าอื่นอ้างสิทธิในบัญชี บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อเงินที่ไม่ได้ฝากเข้าบัญชีธนาคารของบริษัทโดยตรง หากเกิดการสูญหาย (ทางตรงหรือทางอ้อม) เนื่องจากความล่าช้าและ/หรือการที่คุณไม่ได้ฝากหรือส่งเงินผ่านบริษัทในเครือและ/หรือบุคคลที่สาม

7.4 ไม่มีดอกเบี้ยสำหรับเงินที่บริษัทโอนหรือฝากเข้าบัญชีที่แยกเฉพาะของลูกค้า เราอาจฝากเงินของคุณเพียงชั่วข้ามคืน และคุณยินยอมให้เราเก็บดอกเบี้ยไว้ เราอาจฝากเงินของคุณไว้กับผู้รับฝากซึ่งอาจใช้เป็นหลักประกันเงินกู้, อ้างสิทธิในการครอบครองหลักประกันหรือการหักลบกลบหนี้กับเงินอื่น

7.5 เราสามารถถือครองเงินของลูกค้าของคุณในนามของคุณนอกเขตประเทศของเราซึ่งกฎหมายที่บังคับใช้กับธนาคารหรือบุคคลนั้นอาจต่างจากในประเทศของเรา หากธนาคารหรือบุคคลนั้นล้มละลายหรือเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายที่มีลักษณะเดียวกัน เงินของคุณอาจถูกจัดการต่างจากวิธีจัดการเงินในบัญชีธนาคารในประเทศของเรา ซึ่งเราไม่รับผิดต่อการล้มละลาย, การกระทำหรือการไม่กระทำของบุคคลที่สามดังกล่าว

7.6 เราอาจฝากเงินของคุณไว้กับผู้รับฝากซึ่งผู้รับฝากอาจอ้างสิทธิในหลักประกันเงินกู้, อ้างสิทธิการครอบครองหลักประกันหรือการหักลบกลบหนี้กับเงินอื่น

7.7 เมื่อคุณลงนามหรือยอมรับสัญญาลูกค้า จะถือว่าคุณให้อำนาจบริษัทในการฝาก-ถอนเงินในนามของบริษัทจากบัญชีที่เป็น “เงินทุนของลูกค้า” รวมถึง (และไม่กระทบต่อ) ให้อำนาจบริษัทในการฝาก-ถอนเงินทั่วไป, การถอนเพื่อชำระธุรกรรมที่ดำเนินการตามสัญญาลูกค้าและชำระเงินในนามของลูกค้าให้กับบริษัทหรือบุคคลอื่น

7.8 บริษัทสามารถหักกลบลบหนี้จำนวนเงินที่บริษัทถือครองไว้ในนามของลูกค้าและ/หรือหักกลบลบหนี้เงินที่ฝากเข้าบัญชีลูกค้าตามจำนวนหนี้ที่ลูกค้ามีต่อบริษัทหรือโบรกเกอร์โดยไม่ต้องขออนุญาตจากลูกค้าตามแต่การพิจารณาของบริษัทเว้นแต่บริษัทและลูกค้าตกลงกันไว้เป็นอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร สัญญานี้จะไม่ให้สิทธิในการเปิดวงเงินกู้ (credit facility) เว้นแต่บริษัทและลูกค้าตกลงกันไว้เป็นอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร

 

8 ก. การหาเงินทุนและการถอนเงินจากบัญชีลูกค้า

8.1 คุณสามารถเติมเงินในบัญชีผ่านทางบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต, การโอนข้ามประเทศหรือการโอน SEPA, อี-วอลเล็ท, หรือวิธีการโอนอื่นที่คล้ายกันที่บริษัทหรือบริษัทในเครือของเรายอมรับตามการพิจารณาของเรา เราไม่รับประกันว่าคุณสามารถใช้วิธีการโอนทุกรูปแบบในประเทศของคุณ คุณเท่านั้นที่สามารถเติมเงินในบัญชีของคุณผ่านทาง 1) แพลตฟอร์มการซื้อ-ขาย 2) ผ่านทางโทรศัพท์โดยตัวแทนของเราให้ความช่วยเหลือและคุณต้องแสดงความยินยอม

8.2 จำนวนเงินฝากเบื้องต้นขั้นต่ำสำหรับเริ่มการซื้อ-ขายระบุไว้ในหัวข้อ “บัญชี” ในเว็บไซต์ หากคุณโอนเงินเข้าบัญชีต่ำกว่าเงินฝากเบื้องต้นขั้นต่ำสำหรับเริ่มการซื้อ-ขายคุณอาจซื้อ-ขายได้ตามการพิจารณาของเรา เราขอสงวนสิทธิปฏิเสธการฝากเข้าบัญชีด้วยเงินสดและ/หรือการเข้าใช้บัญชีการซื้อ-ขายโดยใช้เงินสดดังกล่าว

8.3 คุณสามารถถอนเงินในบัญชีของคุณตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในหัวข้อ “การถอนเงิน” ในเว็บไซต์ของเราทั้งนี้คุณต้องส่งเอกสารที่จำเป็นมาให้เราด้วย หากคำขอถอนเงินของคุณไม่ตรงตามข้อกำหนดทั้งหมดบริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาระงับคำขอถอนเงินจนกว่าคุณจะปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายทั้งหมด บริษัทไม่คิดค่าธรรมเนียมการถอนเงินที่โอนเข้าบัญชีคุณ แต่คุณต้องจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นที่ธนาคาร, บริษัทบัตรเครดิต, ผู้ดำเนินการชำระเงิน, หรืออี-วอลเล็ทเรียกเก็บสำหรับการถอนเงิน ทั้งนี้โปรดอ่านข้อมูลจากหัวข้อที่เกี่ยวข้องในเว็บไซต์ของเรา จำนวนสูงสุดสำหรับธุรกรรมฝากเงินชั่วคราว (initial deposit facility) เท่ากับจำนวนเงินฝากเบื้องต้น เราจะโอนกำไรที่ได้ไปยังบัญชีธนาคารของคุณเท่านั้น

8.4 ลูกค้าสามารถถอนเงินในบัญชีและ/หรือกำไรจากธุรกรรมการซื้อ-ขายจากบัญชีของลูกค้าไปยังบัญชีที่เกี่ยวข้องหรือโอนเข้าบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่ก่อนนี้ใช้โอนเงินเข้าบัญชี (บัญชีที่เรียกกันว่า “บัญชี/บัตรเครดิตหรือเดบิตที่ใช้ชำระเพื่อทำธุรกรรม” (originating account/card)) การโอน (หรือถอนเงิน) ไปยังบัญชีหรือบัตรอื่นที่นอกเหนือจากบัญชี/บัตรเครดิตหรือเดบิตที่ใช้ชำระเพื่อทำธุรกรรม” (originating account/card)) จะได้รับอนุญาตตามการพิจารณาของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทต้องเห็นว่ามีเหตุผลเพียงพอในการโอนเงินไปบัญชีอื่น จำนวนการถอนขั้นต่ำคือ 25 ดอลลาร์สหรัฐเว้นแต่ระบุไว้เป็นอื่น

8.5 ลูกค้ารับผิดชอบต่อรายละเอียดการชำระเงินที่แจ้งต่อบริษัท บริษัทไม่รับผิดชอบต่อเงินของลูกค้าหากลูกค้าให้รายละเอียดไม่ถูกต้อง หากลูกค้าส่งคำขอถอนเงินจากบัญชีธนาคาร ลูกค้ามีเวลา 10 วันทำงานนับจากวันที่ยื่นคำขอเพื่อแจ้งรายละเอียดธนาคารของลูกค้า หากไม่ได้รับข้อมูลที่จำเป็นภายใน 10 วัน เงินจำนวนนี้จะโอนกลับไปยังบัญชีการซื้อ-ขายของลูกค้าและลูกค้าต้องยื่นคำขอการทำรายการใหม่

8.6 บริษัทจะถอนเงินของลูกค้าหลังได้รับเอกสาร “รู้จักลูกค้าของคุณ” และเอกสารต่อต้านการฟอกเงินเพื่อยืนยันตัวตนลูกค้าเท่านั้น

8.7 ก. เราจะชำระเงินที่ต้องจ่ายให้คุณตามวิธีที่เราเห็นว่าเหมาะสมในสถานการณ์นั้นๆ เราจะไม่ทนต่อการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญาซึ่งรวมถึง(และไม่จำกัดเพียง) การใช้บัตรเครดิต/บัตรเดบิตปลอม, การคืนเงินเข้าบัตรเครดิต/บัตรเดบิต, หรือการคืนเงินเข้าบัตรแบบอื่นๆ (โดยไม่ต้องพิจารณาว่าการทำธุรกรรมหรือการคืนเงินเข้าบัตรเกิดขึ้นเมื่อไร) ในกรณีนี้เราจะยกเลิกทุกบัญชีทันทีและบัญชีจะไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีก เราจะปิดการเสนอขาย (open trade) จากบัญชีการซื้อ-ขายของคุณและเราจะปฏิเสธคำสั่งซื้อ-ขายในอนาคตตามข้อ 13.1 ฑ. ในหัวข้อเงื่อนไขและข้อกำหนด เราไม่จำเป็นต้องแจ้งคุณก่อนก่อนปิดการซื้อ-ขายและ/หรือบัญชีของคุณ  แม้เราอาจเลือกที่จะแจ้งคุณก็ตาม

8.7 ข. หากเราสงสัยว่าอาจมี “การทุจริตโดยการปฏิเสธการชำระเงิน (Friendly Fraud)” เช่น การขอคืนเงินแบบไม่มีการรับประกันจากธุรกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมาย นอกเหนือจากสิทธิที่ระบุในข้อ 8.7 ก. แล้ว บริษัทมีสิทธิดังต่อไปนี้:

ก) สั่งห้ามคุณ – และบุคคลที่สามที่คุณมอบอำนาจให้ทำการแทน  – ไม่ให้ใช้บริการของเราในทันที, โดยไม่จำกัดระยะเวลาและจะไม่มีการเพิกถอนคำสั่งห้าม เราขอสงวนสิทธิการสั่งห้ามต่อไปนี้:

i.ห้ามใช้ IP address เพื่อเข้าใช้บัญชีของคุณหรือที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ;

ii. ที่อยู่ในการออกใบเรียกเก็บเงินและที่อยู่เพื่อการส่งไปรษณีย์ของคุณและบุคคลที่สามที่คุณมอบอำนาจให้ทำการแทนที่ใช้ติดต่อระหว่างขั้นตอนการยืนยันบัญชี;

iii. ชื่อและนามสกุลของคุณและบุคคลที่สามที่คุณมอบอำนาจให้ทำการแทนและรายละเอียดการระบุตัวตนอื่นๆ ตามที่ระบุในเอกสารระบุตัวตนที่ส่งให้เราในขั้นตอนการยืนยันบัญชี;

iv. องค์ประกอบอื่นในการระบุตัวตนที่เราเห็นว่าเหมาะสมและใช้งานได้

คำสั่งห้ามทั้งหมดถือเป็นสิ้นสุดและจะไม่มีการเจรจาต่อรองและอาจครอบคลุมขั้นตอนต่อไปนี้:

ข) การหักเงินจากยอดเงินที่ยังเหลือในบัญชีของคุณเพื่อชดเชยตามจำนวนการคืนเงินเข้าบัตรเครดิต/บัตรเดบิต;

ค) ยึดกำไรทั้งหมดจากยอดเงินยังเหลือในบัญชีของคุณ;

ง) ยึดโบนัสทั้งหมดจากยอดเงินที่ยังเหลือในบัญชีของคุณ;

จ) แจ้งผู้ออกบัตรเครดิตและบริษัทจัดอันดับเครดิตทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง;

ฉ) ดำเนินคดีอาญากับคุณในข้อหาการฉ้อโกงบัตรเครดิต;

ช) ดำเนินคดีแพ่งกับคุณเพื่อชดใช้, ชดเชยและแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้นบางส่วนหรือทั้งหมด รวมถึงการเสียชื่อเสียงทางตรงและทางอ้อมที่เกิดจากการคืนเงินเข้าบัตรเครดิต/บัตรเดบิต

8.7.ค. หากเราพบว่าเกิดเหตุการณ์ตามข้อ 8.7 ค. เราจะดึงยอดเงินที่เหลือในบัญชีของคุณคืนจนเหลือเพียงจำนวนเงินทุนเริ่มแรก เราไม่จำเป็นต้องแจ้งคุณก่อนดำเนินการดึงเงินคืน แม้เราอาจเลือกที่จะแจ้งคุณก็ตาม

 

8 ข. โปรโมชั่นและรางวัลพิเศษ

8.8 เราจะปิดการเสนอขาย (open trade) ของลูกค้าที่ไม่ได้ล็อกอินนานกว่า 1 สัปดาห์และ/หรือไม่เคยฝากเงินเข้าบัญชีโดยอัตโนมัติเมื่อถึงวันสุดสัปดาห์และเงินจะถูกหักจากบัญชีของลูกค้า บริษัทจะไม่รับผิดหรือไม่มีความรับผิดชอบต่อผลทางการเงินที่เกิดขึ้นจากการปิดการเสนอขายโดยอัตโนมัติ

8.9 บริษัทสามารถเสนอโปรโมชั่นและ/หรือรางวัลพิเศษเป็นครั้งคราวตามการพิจารณาของเราซึ่งลูกค้าสามารถได้รางวัลจากการปฏิบัติตามหรือบรรลุเป้าที่กำหนด “โปรโมชั่น” หมายถึง แผนที่บริษัทดำเนินการซ้ำๆด้วยกลไกเดิมหรือในลักษณะเดียวกัน ส่วน” รางวัลพิเศษ” (หรือ การแข่งขัน) หมายถึงรายการเฉพาะที่จัดเฉพาะวาระ (เช่น (และไม่จำกัดเพียง) ของขวัญคริสต์มาส) โดยปกติเปิดเฉพาะสำหรับลูกค้าที่ได้รับคำเชิญและตอบรับคำเชิญ ลูกค้าที่ยังไม่ได้ฝากเงินเข้าบัญชีไม่มีสิทธิได้รับโบนัสหรือโบนัสการถอนเงินและ/หรือรางวัลพิเศษอื่นในลักษณะเดียวกันซึ่งบริษัทเสนอในรายการโปรโมชั่นหรือรางวัลพิเศษ

8.10 การเข้าร่วมโปรโมชั่นขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเฉพาะในข้อ 8.12 อย่างไรก็ตามเงื่อนไขที่บังคับใช้กับรางวัลพิเศษเฉพาะวาระจะแจ้งไว้ในประกาศรางวัลพิเศษ เงื่อนไขทั้งหมดของสัญญานี้บังคับใช้กับโปรโมชั่นและ/หรือรางวัลพิเศษยกเว้นสัญญาระบุไว้ชัดเจนและเจาะจงว่าไม่ครอบคลุม เงื่อนไขที่บังคับใช้ในโปรโมชั่นหรือรางวัลพิเศษอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า

8.11 หากเราสงสัยว่าคุณฝ่าฝืน, ละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาและ/หรือเงื่อนไขเฉพาะ เราอาจยกเลิก, เพิกถอนและหักโบนัสทั้งหมดจากบัญชีของคุณทันที (โดยไม่กระทบต่อสิทธิอื่นของเราตามสัญญาหรือระเบียบนี้)

8.12 โปรโมชั่นและรางวัลพิเศษขึ้นอยู่กับการจัดเตรียมของเราและอาจไม่สามารถเสนอให้กับลูกค้าทุกราย เมื่อคุณเข้าร่วมรายการโปรโมชั่นและรางวัลพิเศษจะถือว่าคุณยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดของเรา เราสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายการโปรโมชั่นและ/หรือรางวัลพิเศษ, เงื่อนไข, การเพิกถอน, หรือยกเลิกรายการโปรโมชั่นหรือรางวัลพิเศษโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

8.13 การโปรโมชั่น:

โบนัสเงินฝาก

(ก) โบนัสต้องได้รับการอนุมัติทันทีหรือการอนุมัติจากผู้จัดการและจะแสดงไว้ในวอลเล็ทโบนัสของคุณทันทีหลังอนุมัติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการฝาก

(ข) สำหรับโบนัสโปรโมชั่น อาจมีตารางเวลาแจ้งว่าหลังทำรายการฝากใหม่คุณจะมีสิทธิได้รับโบนัสเมื่อไรรวมถึงประกาศโปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ไม่มีตารางเวลาคุณต้องทำรายการฝากใหม่ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการฝากครั้งแรกเพื่อจะมีสิทธิได้รับโบนัสตามเงื่อนไขโปรโมชั่นโบนัสที่เกี่ยวข้อง

(ค) โบนัสโปรโมชั่นจะระบุจำนวนโบนัสที่คุณได้รับสำหรับแต่ละรายการฝากที่ได้รับอนุมัติ ในกรณีที่ไม่ได้ระบุจำนวนโบนัส โบนัสจะเป็นจำนวน 30%

(ง) ปริมาณการซื้อ-ขายที่จำเป็นเพื่อรับโบนัสขึ้นอยู่กับจำนวนโบนัสสะสมและระบบจะอัปเดตให้ทราบทุกครั้งที่เราออกโบนัส

(จ) เมื่อโบนัสได้รับอนุมัติ โบนัสจะถูกฝากเข้าบัญชีของคุณโดยอัตโนมัติและคุณสามารถถอนออกจากบัญชีได้ทันที

(ฉ) คุณไม่สามารถใช้เงินโบนัสเพื่อซื้อ-ขายจนกว่าโบนัสจะถูกโอนเข้าในบัญชีของคุณ

(ช) คุณสามารถถอนเงินที่ฝากไว้ (ไม่รวมโบนัส) ได้ตลอดเวลา

(ซ) บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนและ/หรือยกเลิกเงื่อนไขโปรโมชั่นได้ตลอดเวลา บริษัทจะรับผิดชอบการแจ้งให้ลูกค้าทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เมื่อคุณเข้าร่วมการมอบโบนัสโปรโมชั่นจะถือว่าคุณยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดของรายการโปรโมชั่น

 

9 หลักประกันและการชำระหลักทรัพย์ประกัน

9.1 เราขอสงวนสิทธิในการทบทวนและปรับเปอร์เซ็นต์เงินหลักประกันหรือปรับการคำนวณดอกเบี้ยของเครื่องมือทางการเงินตลอดช่วงอายุของเครื่องมือทางการเงินนั้นตามการพิจารณาของเราแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยเราอาจแจ้งหรือไม่แจ้งคุณก็ได้ โดยเฉพาะ ในภาวะที่ตลาดเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เราสามารถปรับสถานะการซื้อ-ขายที่เปิดชั่วข้ามคืนเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการดำเนินงาน รายละเอียดการปรับเปลี่ยนจะแจ้งไว้ในเว็บไซต์

9.2 เมื่อเราจัดการธุรกรรมสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) โปรดรับทราบว่าคุณอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มหากธุรกรรมไม่เสร็จสมบูรณ์ หรือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มในขั้นแรกของการทำธุรกรรมหรือเมื่อปิดสถานะซื้อ-ขายทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกรรม คุณต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมโดยเพิ่มเงินหลักประกันตามราคาซื้อเครื่องมือทางการเงินในทันทีแทนการจ่าย (หรือรับ) ราคาซื้อทั้งหมด (หรือราคาขาย) เมื่อราคาตลาดของเครื่องมือทางการเงินที่คุณลงทุนเปลี่ยนแปลงจะส่งผลถึงปริมาณหลักประกันที่คุณต้องจ่ายเพิ่ม เราจะติดตามระดับหลักประกันที่คุณต้องใช้ทุกวันและจะแจ้งคุณทันทีที่พิจารณาแล้วว่าคุณต้องจ่ายหลักประกันเพิ่มตามที่ระบุในข้อนี้

9.3 คุณต้องจ่ายหลักประกันที่จำเป็นตามที่เราเรียกร้องเป็นครั้งคราวตามการพิจารณาของเราเพื่อป้องกันการขาดทุนหรือความเสี่ยงขาดทุนจากธุรกรรมในปัจจุบัน, อนาคตหรือธุรกรรมที่อยู่ระหว่างพิจารณาตามสัญญาลูกค้านี้

9.4 คุณต้องจ่ายหลักประกันเป็นเงินสดเว้นแต่สัญญาระบุไว้เป็นอย่างอื่น คุณต้องจ่ายหลักประกันเป็นการโอนเงินสดเต็มจำนวนโดยคุณจะไม่ได้รับดอกเบี้ย เราจะบันทึกหลักประกันเงินสดที่ได้รับเป็นภาระผูกพัน (obligation) ที่เราต้องจ่ายคืนคุณ

9.5 เรามีสิทธิยึดหน่วงเงินทั้งหมดของคุณที่อยู่ในความครอบครองของเราหรือตัวแทนของเราในนามของคุณเพื่อใช้เป็นหลักประกันโดยไม่กระทบต่อสิทธิอื่นของเราตามสัญญาลูกค้านี้จนกว่าคุณจะปฏิบัติตามภาระผูกพันทั้งหมด

9.6 นอกจากสิทธิที่เรามีตามสัญญาลูกค้านี้หรือตามกฎหมายทั่วไป เรามีสิทธิที่จะปิด, ยกเลิก, หรือจำกัดสถานะการซื้อ-ขายของคุณ (ทั้งสถานะใหม่และสถานะเดิมทั้งหมด) และมีสิทธิปฏิเสธการเปิดสถานะใหม่ ในสถานการณ์ต่อไปนี้ซึ่งรวมถึง (และไม่จำกัดเพียง):

ก) เราเชื่อว่ามีความผิดปกติในการซื้อ-ขาย

ข) เราพบว่าคุณใช้ยุทธศาสตร์การซื้อ-ขายที่ไม่ถูกต้อง หรือ

ค) บัญชีของคุณมาถึงระดับหยุดการใช้งาน (Stop Out level)

9.7 เมื่อระดับหลักประกันของคุณน้อยกว่า 30% ของสัดส่วนเงินทุน เรามีสิทธิพิจารณาปิดสถานะการซื้อ-ขายทันทีโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ระดับหยุดการใช้งาน (Stop Out level) ของแต่ละบัญชีกำหนดไว้ที่ 30% เราขอสงวนสิทธิปิดสถานะการซื้อ-ขายของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดทันทีเมื่อบัญชีของคุณมาถึงระดับหยุดการใช้งาน (Stop Out level) โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าตามการพิจารณาของเราแต่เพียงผู้เดียว ข้อกำหนดในย่อหน้านี้บังคับใช้กับลูกค้าทุกราย

9.8 บริษัทมีสิทธิพิจารณาปิดข้อตกลงซื้อ-ขายหากคุณไม่เข้าใช้บัญชีนาน 90 วันหลังเปิดการซื้อ-ขายนั้น สถานะบัญชีที่มีความเสี่ยงอาจมีค่าธรรมเนียมการบริหาร 0.1% ของปริมาณการซื้อ-ขายในสกุลดอลลาร์สหรัฐต่อวัน และเรามีสิทธิปิดบัญชีที่มีความเสี่ยงหลังคุณไม่เข้าใช้บัญชีนาน 21 วันโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

9.9 เรามีสิทธิยึดหน่วงเงินซึ่งอาจจำเป็นต้องใช้เพื่อรองรับสถานะขาดทุน, ใช้เป็นหลักประกันเบื้องต้น, หลักประกันที่เรียกจากนักลงทุน, เงินทุนที่ยังไม่เคลียร์เข้าบัญชี, ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง, และจำนวนเงินใดๆบางส่วนหรือทั้งหมดที่คุณต้องจ่ายเราตามสัญญาลูกค้านี้

9.10 เมื่อเราทำการแปลงค่าเงิน เราจะเลือกใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามที่เราเห็นว่าเหมาะสม

ส่วนที่ 3 – นโยบายการส่งคำสั่งซื้อ-ขาย

10.1 ZFX ยึดมั่นในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า เมื่อเราส่งหรือจัดการคำสั่งซื้อ-ขายหลักทรัพย์ เราจึงปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้องอย่างครบถ้วนเพื่อผลการซื้อ-ขายที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สำหรับลูกค้าของเรา (หรือที่เรียกกันว่า การส่งมอบ “ผลการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด”) (ยกเว้นในบางสภาพการณ์ที่จะอธิบายไว้ด้านล่างนี้) และเพื่อเป็นการรักษาและปฏิบัติตามนโยบายการส่งคำสั่งซื้อ-ขายหลักทรัพย์และกระบวนการที่เกี่ยวข้องที่ช่วยให้เราบรรลุผลการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด เรามีนโยบายและกระบวนการในบริษัทที่ควบคุมวิธีการส่งคำสั่งซื้อ-ขายหลักทรัพย์สำหรับลูกค้า เราพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าทุกท่าน เราจึงตรวจเช็กนโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานอยู่เสมอและอาจตรวจเช็ก ณ เวลาใดก็ตามได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

10.2 เราให้บริการลูกค้าในฐานะผู้ดำเนินการซื้อ-ขายหลัก ไม่ใช่แค่ตัวแทน นั่นหมายถึงเราเป็นผู้ส่งคำสั่งซื้อ-ขาย ลูกค้าจึงทำธุรกรรมกับเราโดยตรงซึ่งไม่ใช่การซื้อ-ขายในตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดภายนอกอื่น การซื้อ-ขายที่ลูกค้าดำเนินการกับเราไม่สามารถโอนไปที่อื่นได้ นั่นหมายถึงหากลูกค้าเปิดสถานะกับเรา ลูกค้าต้องปิดสถานะกับเราด้วย

10.3 เราใช้ปัจจัยการส่งคำสั่งซื้อ-ขายดังต่อไปนี้:

(ก) ราคา – เรามุ่งมั่นปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถรับประกันได้ว่าราคาที่เรายินยอมให้ลูกค้าซื้อ-ขายเป็นราคาที่ดีกว่าที่อื่น เราได้รับราคาหลักทรัพย์ในสัญญาซื้อ-ขายส่วนต่าง (CFD) มาจากบุคคลที่สามที่เพิ่มสภาพคล่องในตลาดซื้อ-ขายรอง (OTC market)

(ข) ต้นทุน -เราบวกกำไรเพิ่มจากราคาต้นทุนที่ได้จากผู้ให้บริการสภาพคล่องทางการเงิน (liquidity provider) และแจ้งราคาที่บวกเพิ่มจากต้นทุนซึ่งรวมรายได้ของเราไว้แล้ว เราตั้งราคาปิดของสกุลเงินที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดหลักประกันและยอดเงินที่ฝากเข้าหรือหักออกจากบัญชี

(ค) ความรวดเร็วหรือความเป็นไปได้ในการส่งคำสั่งซื้อ-ขาย – เราอาจซื้อ-ขายผ่านแพลตฟอร์มของเราหรือผ่านโทรศัพท์หรือช่องทางการสื่อสารอื่น การซื้อ-ขายผ่านหน้าจอและโทรศัพท์ขึ้นอยู่กับภาวะสภาพคล่องและสภาพตลาด ดังนั้นเราจึงไม่สามารถรับประกันว่าสถานะซื้อ-ขายของลูกค้าจะเปิดหรือปิดโดยทันที ความรวดเร็วหรือความเป็นไปได้ในการส่งคำสั่งซื้อ-ขายยังขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์, ฮาร์ดแวร์ และการเชื่อมต่อทางโทรคมนาคม/การส่งผ่านข้อมูล เราไม่สามารถรับประกันว่าการส่งคำสั่งซื้อ-ขายจะไม่มีการติดขัด

(ง) ปริมาณ – เรากำหนดปริมาณการซื้อ-ขายขั้นต่ำสุดและสูงสุดตามสภาพตลาดและนโยบายบริษัทซึ่งจะเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว ราคาและต้นทุนเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งคำสั่งซื้อ-ขายของ ZFX

10.4 เมื่อเราจัดการธุรกรรมหรือส่งคำสั่งซื้อ-ขายของลูกค้า เราใช้เกณฑ์ต่อไปนี้ในประเมินปัจจัยในการดำเนินการที่อธิบายไว้ข้างต้น:

(ก) ลักษณะและประเภทของลูกค้า

(ข) ลักษณะของคำสั่งซื้อ-ขายของลูกค้า และ

(ค) ลักษณะของเครื่องมือทางการเงินที่ลูกค้าสั่งซื้อ

10.5 เราดำเนินการตามคำสั่งซื้อ-ขายของลูกค้าโดยใช้ราคาของเราหรือใกล้เคียงกับราคาของเราขึ้นอยู่กับสภาพตลาด เราไม่รับประกันราคาที่ลูกค้าได้รับเนื่องจากตลาดอาจจะขยาย หรือเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหรือปรับตัว เราไม่รับประกันว่าจะดำเนินการตามคำสั่งซื้อ-ขายของลูกค้า

10.6 เราไม่มีหน้าที่ต้องรับคำสั่งซื้อ-ขายของลูกค้าและสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อ-ขายของลูกค้าในกรณีที่เราเชื่อว่ามีการบิดเบือนราคาตลาด, การฝ่าฝืนระเบียบหรือคำสั่งซื้อ-ขายของลูกค้าดำเนินการโดยใช้ราคาที่ไม่ถูกต้อง

10.7 หากลูกค้ามีความต้องการเฉพาะเกี่ยวกับวิธีส่งคำสั่งซื้อ-ขาย ลูกค้าต้องแจ้งให้เราทราบซึ่งเราจะพยายามปฏิบัติตาม หากคำสั่งเฉพาะของลูกค้าขัดแย้งกับนโยบายหรือขั้นตอนการส่งคำสั่งซื้อ-ขายตามปกติของเรา เราจะยึดคำสั่งเฉพาะของลูกค้าเป็นหลัก

10.8 หากเราเลือกปฏิบัติตามนโยบายหรือขั้นตอนการส่งคำสั่งซื้อ-ขายตามปกติของเรา ผลการซื้อ-ขายที่ได้รับอาจต่างออกไป เราไม่จำเป็นต้องสร้างผลการดำเนินงานที่ดีที่สุดตามคำสั่งเฉพาะของลูกค้า

10.9 ตามปกตินโยบายหรือขั้นตอนการส่งคำสั่งซื้อ-ขายจะพิจารณาถึงต้นทุนของเราในการทำธุรกรรม การทำธุรกรรมอาจมีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เราจะแจ้งลูกค้าให้ทราบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนี้ก่อนส่งคำสั่งซื้อ-ขาย

10.10 เมื่อส่งคำสั่งซื้อ-ขายอนุพันธ์ทางการเงินแบบติดต่อโดยตรง เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลการซื้อ-ขายที่ดีที่สุดโดยพิจารณาตามนโยบายการส่งคำสั่งซื้อ-ขายและคำสั่งเฉพาะจากลูกค้า

10.11 เพื่อบรรลุผลการดำเนินงานที่ดีที่สุด เราพิจารณาหลายปัจจัยซึ่งรวมถึงราคา, ต้นทุน, ความเร็วในการส่งคำสั่งซื้อ-ขาย, ความเป็นไปได้ในการส่งคำสั่งซื้อ-ขายและการตกลงซื้อ-ขาย, ขนาด, ลักษณะคำสั่งหรือปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องในการส่งคำสั่งซื้อ-ขาย

10.12 เราจะใช้ประสบการณ์และการพิจารณาของเราในการกำหนดความสำคัญของปัจจัยต่างๆ อย่างไรก็ตามเราถือว่าราคาเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการซื้อ-ขาย

10.13 เราจะทบทวนนโยบายนี้อย่างสม่ำเสมอและติดตามปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อราคา

10.14 ในกรณีที่เราเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้  เราจะแจ้งลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 14 วันและแจ้งให้ลูกค้าทราบผ่านทางเว็บไซต์

11 การปฏิเสธส่งคำสั่งซื้อ-ขาย

11.1 เมื่อเกิดกรณีด้านล่างนี้ เรามีสิทธิปฏิเสธส่งคำสั่งซื้อ-ขายได้ตลอดเวลาตามการพิจารณาของเราโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งและ/หรืออธิบายต่อลูกค้าและจะไม่กระทบต่อข้อกำหนดอื่นในสัญญานี้ และคุณไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย, การดำเนินงานเฉพาะหรือการชดเชยต่างๆจากเรา:ก) เมื่อเราเห็นว่าการส่งคำสั่งซื้อ-ขายส่งผลหรืออาจส่งผลต่อความน่าเชื่อถือหรือความราบรื่นในการดำเนินงานของระบบการซื้อ-ขายข) เมื่อเงินทุนที่คุณฝากเข้าบัญชีไม่เพียงพอต่อการจ่ายค่าธรรมเนียมทั้งหมดและหลักประกันที่กำหนดตามคำสั่งซื้อ-ขายนั้นค) รายละเอียดสำคัญในคำสั่งซื้อ-ขายไม่ครบถ้วนง) เราพบว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะดำเนินการตามคำสั่งซื้อ-ขายในแง่ของปริมาณหรือราคาการซื้อ-ขายจ) คำสั่งซื้อ-ขายของคุณสามารถตีความได้มากกว่าหนึ่งความหมายหรือความหมายไม่ชัดเจนฉ) เราพบว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะดำเนินการตามคำสั่งซื้อ-ขายเนื่องจากสภาพตลาด, ลูกค้าหรือปริมาณการซื้อ-ขายช) เราได้รับแจ้งการยกเลิกสัญญาจากคุณซ) เราส่งคำแจ้งยกเลิกสัญญาลูกค้าให้กับคุณฌ) เรามีความสงสัยว่าคำสั่งซื้อ-ขายเป็นของจริงหรือไม่ญ) เราสงสัยว่าคุณเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนเงินทุนให้กลุ่มก่อการร้ายฎ) เนื่องจากเรียกร้องหรือข้อกำหนดที่ถูกต้องตามกฎหมายของแพลตฟอร์มการซื้อ-ขาย, บริษัทในเครือรวมถึงการเรียกร้องของบุคคลที่สามฏ) เราสงสัยว่าคำสั่งซื้อ-ขายถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ฐ) ผลจากคำขอตามคำสั่งศาลฑ) กรณีตามที่ระบุในข้อ 9 และ 21ฒ) ลูกค้ายื่นคำสั่งซื้อ-ขายด้วยวิธีการและแบบฟอร์มที่ไม่ตรงตามการดำเนินธุรกิจตามปกติ หรือณ) เมื่อตลาดอ้างอิงปิดไปแล้วและบริษัทไม่ได้รับสภาพคล่องจากแหล่งดำเนินงาน (execution venues)ด) บัญชีของคุณอยู่ระหว่างการสืบสวนหรือถูกระงับตามข้อ 8.7ต) บัญชีของคุณละเมิดเงื่อนไขและข้อกำหนด (หรือเราสงสัยว่าบัญชีของคุณละเมิดเงื่อนไขและข้อกำหนด)

12 การรับรอง การรับประกัน 

12.1 เมื่อคุณยอมรับผลผูกพันตามกฎหมายของสัญญาลูกค้านี้และในแต่ละครั้งที่คุณส่งคำสั่งซื้อ-ขาย เราจะถือว่าคุณ ยืนยัน, รับรองและรับประกันดังต่อไปนี้:ก) คุณยื่นคำสั่งซื้อ-ขายและทำธุรกรรมในฐานะคู่สัญญาหลัก (นั่นคือทำธุรกรรมในนามของคุณและไม่ใช่สำหรับบุคคลที่สาม) เว้นแต่คุณได้ส่งเอกสารและ/หรือใบมอบอำนาจที่อนุญาตให้คุณทำการในฐานะตัวแทนและ/หรือผู้รับมอบอำนาจของบุคคลที่สามและเอกสารระบุตัวตนของบุคคลที่สามข) คุณเป็นคู่สัญญาในสัญญาลูกค้านี้ ธุรกรรมแต่ละรายการต้องไม่ละเมิด, ไม่ขัดแย้งหรือมีข้อผิดพลาดตามกฎหมาย, ระเบียบ, กฎ, คำพิพากษา, สัญญาหรือเครื่องมือทางการเงินอื่นที่มีผลผูกพันคุณหรือเงินทุนหรือสินทรัพย์ของคุณค) คุณไม่มีข้อจำกัดในการยื่นคำสั่งซื้อ-ขาย หรือทำธุรกรรมตามคำสั่งซื้อ-ขายง) คุณทำตามคำแนะนำในการทำธุรกรรมยื่นคำสั่งซื้อ-ขาย และไม่พึ่งพาการนำเสนอหรือข้อมูลจากเราในการตัดสินใจทำธุรกรรมจ) คุณต้องมีอำนาจ, ได้รับการอนุญาตและการอนุมัติที่จำเป็นในการทำสัญญาลูกค้า, การลงนาม, การยื่นคำสั่งซื้อ-ขายและการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาลูกค้านี้ฉ) ข้อมูลทั้งหมดที่คุณแจ้งต้องเป็นความจริงและถูกต้อง คุณมีหน้าที่ต้องแจ้งเราเป็นลายลักษณ์อักษรหากข้อมูลที่คุณแจ้งมีการเปลี่ยนแปลงช) เอกสารที่คุณส่งให้เราต้องเป็นเอกสารจริงและมีผลบังคับใช้ ข้อมูลในใบสมัครและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องต้องถูกต้อง, สมบูรณ์และไม่ทำให้เข้าใจผิด และคุณต้องแจ้งเราหากรายละเอียดหรือข้อมูลดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงซ) เงินของคุณไม่ถูกใช้ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือใช้เพื่อสนับสนุนการก่อการร้ายไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมฌ) คุณอายุเกิน 18 ปี มีสภาพจิตปกติ ไม่มีข้อกฎหมายหรือความขัดข้องอื่นที่ทำให้คุณไม่สามารถทำสัญญาลูกค้าญ) คุณต้องแจ้งจุดประสงค์การลงทุนแก่เราซึ่งต้องสอดคล้องกับบริการของเรา เช่น บริการด้านตลาดหรือเครื่องมือทางการเงิน และเราต้องพิจารณาว่ามีข้อจำกัดเกี่ยวกับเชื้อชาติและศาสนาของคุณหรือไม่

13 การให้อำนาจบุคคลที่สามทำการซื้อ-ขาย

13.1 คุณมีสิทธิมอบอำนาจให้บุคคลที่สาม (จากนี้จะอ้างถึงโดยเรียกว่า “บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ”) เพื่อสั่งการและ/หรือส่งคำสั่งซื้อ-ขายแก่เรา โดยคุณต้องแจ้งเราเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการใช้สิทธินี้และบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจต้องได้รับอนุมัติจากบริษัทตามข้อกำหนดการมอบอำนาจ

13.2 เราจะรับคำสั่งซื้อ-ขายจากบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจซึ่งทำการในนามของคุณ และจะถือว่าคำสั่งซื้อ-ขายนั้นมีผลบังคับใช้และมีผลผูกพันคุณ เว้นแต่เราจะได้รับคำแจ้งการยกเลิกการมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรจากคุณ

13.3 เราต้องได้รับคำแจ้งการยกเลิกการมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 5 วันก่อนยกเลิกการมอบอำนาจให้บุคคลที่สาม

13.4 บัญชี MAMM

13.4.1 หากคุณมอบอำนาจให้บุคคลที่สามทำการในนามของคุณในฐานะตัวแทนหรือในฐานะใดๆเพื่อจัดการบัญชี MAMM บุคคลที่สามนั้นจะสามารถสั่งการเรา, ส่งคำขอทำธุรกรรม, เสนอการทำธุรกรรมหรือการกระทำอื่นในนามของคุณซึ่งจะมีผลผูกพันเรา

13.4.2 คุณให้อำนาจเราดำเนินการตามคำขอ, คำสั่ง, หรือการแจ้งอื่นที่เราได้รับและระบุว่ามาจากคุณหรือทำในนามของคุณ ทั้งนี้บริษัทต้องไม่มีข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับความถูกต้อง, ความเป็นจริง, อำนาจหรือตัวตนของบุคคลที่ส่งคำสั่งหรืออ้างว่าเป็นผู้จัดทำคำขอ, คำสั่งหรือการแจ้งนั้น

13.4.3 คุณต้องรับผิดชอบและรับผลผูกพันตามหน้าที่ในสัญญา และผลการดำเนินงานตามคำขอ, คำสั่งหรือการแจ้งของคุณ

13.4.4 เพิ่มเติมจากข้อ 10.3 หากคุณมอบอำนาจให้บุคคลที่สามเพื่อทำการในนามของคุณ คำว่า “ลูกค้า” หรือ “คุณ”ในสัญญานี้จะครอบคลุมบุคคลที่สามที่เป็นตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจจากคุณ

ส่วนที่ 4 -ข้อกำหนดทั่วไป

14 ข้อกำหนดด้านกฎหมาย

14.1 เมื่อเราให้บริการแก่คุณเรามีสิทธิดำเนินการตามความจำเป็นตามการพิจารณาของเราแต่เพียงผู้เดียวเพื่อการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ในตลาด, แนวทางการปฏิบัติและกฎหมายที่บังคับใช้

14.2 เรามีอำนาจให้เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณ, ธุรกรรมของคุณตามที่กฎหมายกำหนดและ/หรือตามที่เราเชื่อว่าเหมาะสมในการจัดการบัญชีซื้อ-ขายของคุณ

14.3 เราจะเก็บบันทึกของลูกค้าไว้อย่างน้อย 5 ปีหลังสิ้นสุดสัญญาตามนโยบายภายในของเรา

14.4 หากศาลตัดสินว่าส่วนใดส่วนหนึ่งในสัญญาลูกค้านี้ไม่มีผลบังคับใช้, ผิดกฎหมายหรือขัดต่อกฎหมาย ให้ถือเสมือนว่าข้อกำหนดส่วนนั้นแยกออกจากสัญญาลูกค้านี้ตั้งแต่แรกเริ่ม สัญญาลูกค้านี้จะตีความและบังคับใช้เสมือนข้อกำหนดนั้นไม่รวมอยู่ในสัญญา ความถูกต้องตามกฎหมายหรืออำนาจบังคับใช้ของข้อกำหนดอื่นที่เหลือในสัญญาลูกค้าจะไม่ถูกกระทบ ความถูกต้องตามกฎหมาย, การมีผลบังคับใช้หรืออำนาจบังคับใช้ของข้อกำหนดอื่นที่เหลือในสัญญาลูกค้าตามข้อกฎหมายและ/หรือกฎระเบียบในอำนาจศาลจะไม่ถูกกระทบ

15 การแนะนำลูกค้า

15.1 เจ้าหน้าที่แนะนำธุรกิจ (หรืออาจเรียกว่าโบรกเกอร์ผู้แนะนำ) อาจแนะนำลูกค้าบางท่านให้แก่บริษัท เมื่อลูกค้าที่มาจากการแนะนำยอมรับสัญญาลูกค้านี้ เราจะถือว่าลูกค้ารับทราบว่า:

ก) เจ้าหน้าที่แนะนำธุรกิจไม่ใช่ตัวแทนของบริษัทจึงไม่มีอำนาจรับรองหรือให้คำสัญญาใดๆเกี่ยวกับบริษัทหรือบริการของบริษัท

ข) บริษัทไม่มีความรับผิดต่อข้อตกลงระหว่างลูกค้ากับเจ้าหน้าที่แนะนำธุรกิจทุกรูปแบบและไม่ต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เป็นผลจากข้อตกลงนี้ และ

ค) บริษัทอาจจ่ายค่าธรรมเนียมเป็นค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่แนะนำธุรกิจ ตามที่ระบุในข้อ 16 (เงินพิเศษ) และตามข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกับบริษัท

16 เงินพิเศษ (การจ่ายเงินให้กับ/รับจากบุคคลที่สาม)

บริษัทอาจจ่ายและ/หรือรับค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าให้กับ/จากบุคคลที่สาม ประโยชน์เหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มคุณภาพการบริการลูกค้าและต้องไม่ขัดแย้งกับการปฏิบัติงานของบริษัทในการดำเนินงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

16.1 บริษัทอาจจ่ายค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าแก่เจ้าหน้าที่แนะนำธุรกิจ, ตัวแทนอ้างอิง (referring agents), หรือบุคคลที่สามตามข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร การจ่ายค่าตอบแทนนี้ขึ้นอยู่กับความถี่และปริมาณธุรกรรมและ/หรือเกณฑ์อื่นๆ

16.2 บริษัทอาจรับค่าธรรมเนียม, ค่านายหน้า, ค่าตอบแทนอื่นจากบุคคลที่สามตามข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร   บริษัทอาจรับค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าจากบริษัทอื่นที่เป็นตัวกลางในการทำธุรกรรม การจ่ายค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้านี้ขึ้นอยู่กับความถี่และปริมาณธุรกรรมที่ดำเนินการและ/หรือเกณฑ์อื่นๆ

16.3 บริษัทมีหน้าที่และต้องเปิดเผยรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนนี้เมื่อลูกค้ามีคำขอ

17  การสื่อสารและคำบอกกล่าว

17.1 เราอาจแจ้งช่องทางการรับข้อมูลคำแนะนำการซื้อ-ขาย, ความเห็นเกี่ยวกับตลาดหรือข้อมูลอื่นๆของบุคคลที่สามให้คุณทราบ หากเราส่งช่องทางการรับข้อมูลเหล่านี้ให้คุณ:

ก) ข้อมูลเหล่านี้เป็นส่วนประกอบในความสัมพันธ์ธุรกิจระหว่างเรา บริษัทส่งช่องทางการรับข้อมูลเหล่านี้ให้คุณเพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจลงทุนด้วยตัวเองและไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของคำแนะนำการลงทุน

ข) ในกรณีเอกสารมีข้อกำหนดบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่จะได้อ่านหรือได้รับเอกสาร คุณตกลงว่าคุณจะไม่ส่งต่อเอกสารไปยังบุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าว

ค) เราไม่ระบุ, รับประกัน, หรือรับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นหรือผลทางภาษีที่เกิดจากการทำธุรกรรมนั้น และ

ง) คุณยอมรับว่าเราสามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลด้วยตัวเองก่อนส่งข้อมูลให้คุณ   เราไม่สามารถระบุเวลาที่คุณได้รับข้อมูลนี้และไม่รับประกันว่าคุณจะได้รับข้อมูลนี้ในเวลาเดียวกับลูกค้าท่านอื่น รายงานวิจัยหรือคำแนะนำที่เผยแพร่อาจแสดงไว้แล้วในหน้าเว็บเพจบริการข้อมูล

17.2 ความเห็นเกี่ยวกับตลาดอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจยกเลิกได้ตลอดเวลาโดยเราไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

18 การร้องเรียน

18.1 หลังลูกค้าจะทำสัญญากับบริษัท Zeal Capital Market (ประเทศเซเชลส์) มีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่ ห้องซี, โอเรียน มอลล์, ปาล์ม สตรีท, วิคตอเรีย, เกาะมาเฮ, ประเทศเซเชลส์ หมายเลขใบอนุญาต เอสดี027  ลูกค้าสามารถส่งข้อร้องเรียนมาถึงเราได้ 2 ช่องทาง: ผ่านหน้า “ติดต่อเรา”ในเว็บไซต์ของเราหรือส่งอีเมลมาตามที่ระบุในข้อ 18.2 ด้านล่าง ในเบื้องต้นฝ่ายบริการลูกค้าจะจัดการข้อร้องเรียนภายใน 72 ชั่วโมง หากคุณได้รับคำตอบจากฝ่ายบริการลูกค้าแต่คิดว่ายังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ คุณสามารถติดต่อฝ่ายข้อร้องเรียนซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระในบริษัทของเรา เรามีกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนอย่างยุติธรรมและรวดเร็วโดยมุ่งแก้ปัญหาด้วยวิธีที่เหมาะสมและเป็นกลางและไม่ทำให้ปัญหารุนแรงขึ้น

18.2 โปรดแจ้งข้อร้องเรียนภายใน 5 วันหลังเกิดเหตุการณ์ผ่านทาง “ติดต่อเรา” ในเว็บไซต์หรือทางอีเมล complaints.CS@ZFX.com ซึ่งคุณต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้:

ก) ชื่อ-นาสกุล ของลูกค้า

ข) ชื่อในการเข้าใช้ระบบของลูกค้า (Username) ค) อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ , ง) คำอธิบายข้อร้องเรียนอย่างชัดเจนรวมถึงหมายเลขข้อตกลง (deal ID’s) และ จ) หลักฐานสนับสนุนข้อร้องเรียน (เช่น ภาพหน้าจอ)

18.3 เพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้องลูกค้าต้องส่งข้อร้องเรียนจากอีเมลของลูกค้าอีเมลเดียวกับที่เราบันทึกไว้ หากเราได้รับข้อร้องเรียนช้ากว่า 5 วันหลังเกิดเหตุการณ์ บริษัทมีสิทธิพิจารณาว่าจะรับข้อร้องเรียนหรือไม่

18.4 ข้อร้องเรียนเป็นภาษาอังกฤษที่อ่านเข้าใจได้และมีข้อมูลที่ระบุในข้อ 18.2 ข้อร้องเรียนที่ไม่แจ้งข้อมูลดังกล่าวและ/หรือใช้ภาษาไม่เหมาะสมจะไม่ได้รับพิจารณา

18.5 เราจะพยายามแก้ไขข้อร้องเรียนภายใน 5 วันทำงาน หากข้อร้องเรียนจำเป็นต้องมีการสืบสวนเพิ่มเติมและเราไม่สามารถแก้ไขภายใน 5 วันทำงาน เราแจ้งสถานะอยู่ระหว่างรอ (holding) ภายใน 4 สัปดาห์หลังได้รับข้อร้องเรียน หากเราแจ้งสถานะอยู่ระหว่างรอ (holding) เราจะระบุเวลาที่ติดต่อคุณครั้งต่อไป (ซึ่งมักจะเป็นภายใน 8 สัปดาห์หลังได้รับข้อร้องเรียน)

18.6 ในกรณีที่ลูกค้าขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อร้องเรียน บริษัทจะแจ้งข้อมูลหากเรายังมีข้อมูลนั้นภายใน 90 วันหลังรับข้อร้องเรียน ลูกค้าต้องกรอกแบบฟอร์มข้อร้องเรียนที่บริษัทจัดเตรียมให้ หากลูกค้าไม่กรอกแบบฟอร์มอย่างถูกต้อง บริษัทจะไม่แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมตามที่ลูกค้าขอ

18.7 เราจะแก้ไขข้อขัดแย้งเกี่ยวกับราคาโดยเช็กราคาจริงในตลาด ณ เวลาที่เกิดเหตุการณ์ นักลงทุนควรเช็กราคาที่แจ้งในบัญชีและต้องรายงานข้อผิดพลาดภายใน 48 ชั่วโมงหลังการแจ้งราคาในบัญชีลูกค้า

18.8 ทั้งนี้โดยไม่กระทบข้อ 18.1 ข้างต้น เราจะไม่สืบสวนตามข้อร้องเรียนในกรณีต่อไปนี้:

ก) เราจะไม่รับ, ปฏิเสธ, ลบ, ยกเลิกหรือแก้ไขธุรกรรม, คำสั่งซื้อ-ขายที่รอดำเนินการตามข้อกำหนดในสัญญาลูกค้า

ข) ปัญหาการซื้อ-ขายหรือการจัดการบัญชีที่เกิดจากข้อผิดพลาดในการสื่อสารไม่ว่าจากด้านของลูกค้าหรือบริษัทหรือทั้งสองฝ่าย

ค) ปัญหาการระบบซื้อ-ขายรองรับไม่เพียงพอ, ปัญหาทางเทคนิคอื่นๆและ/หรือการแจ้ง “ข้อผิดพลาด” จากแพลตฟอร์ม

ง) ธุรกรรมที่ดำเนินการโดยใช้เงินทุนที่เป็นผลกำไรจากธุรกรรมอื่นของของลูกค้าแต่ต่อมาบริษัทยกเลิกธุรกรรมนั้น

จ) ปัญหาที่เกิดจากแพลตฟอร์มซื้อ-ขาย, ซอฟต์แวร์/ฮาร์ดแวร์ (หากไม่มีไฟล์บันทึกเหตุการณ์ (log-file) ในเซิร์ฟเวอร์ที่พิสูจน์ว่าลูกค้าได้ส่งคำสั่งซื้อ-ขาย) หรือ

ฉ) ราคาเครื่องมือทางการเงิน, ราคาที่บริษัทแจ้ง, ราคาสินทรัพย์อ้างอิง และ/หรือราคาเครื่องมือทางการเงินที่บริษัทอื่นแจ้ง (อาจเป็นบริษัทในเครือหรือบริษัทอื่น) ที่ไม่ตรงกันอาจเป็นผลจากความผิดพลาดในการแจ้งราคา, รายการราคา (price feed) เพิ่มสูงขึ้น, กำไรไม่เกิดขึ้นจริง, หรือความเสียหายอื่นนอกเหนือจากความเสียหายด้านการเงิน

ช) การสั่งห้าม, การยกเลิกบัญชีการซื้อ-ขาย, การยึดเงินทุน, โบนัส, กำไร, การปฏิเสธให้บริการ, การทำงานหรือไม่ทำงานของ ZFX.com ตามสถานการณ์ในข้อ 8.7

18.9 บันทึกบัญชีการซื้อ-ขายของลูกค้า เช่น ไฟล์บันทึกเหตุการณ์ (log-file) ต้องสามารถใช้เป็นหลักฐานสนับสนุนข้อร้องเรียนที่ครบถ้วนและไม่สามารถโต้แย้งได้ ในข้อนี้ในกรณีที่ไฟล์บันทึกการซื้อ-ขายในเซิร์ฟเวอร์กับไฟล์บันทึกการซื้อ-ขายของฝ่ายลูกค้ามีข้อมูลไม่ตรงกัน เราจะยึดไฟล์บันทึกเหตุการณ์ของฝ่ายเซิร์ฟเวอร์เป็นหลัก หากไฟล์บันทึกเหตุการณ์ของเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้บันทึกข้อมูลที่อ้างอิงในข้อร้องเรียน เราอาจไม่พิจารณาข้อร้องเรียนของลูกค้า

18.10 ลูกค้ารับทราบว่าบริษัทสามารถขัดขวางไม่ให้ลูกค้าเปลี่ยนคำสั่งซื้อ-ขายที่มีข้อน่าสงสัยระหว่างทำการสืบสวนตามข้อร้องเรียนตามการพิจารณาของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

18.11 หากบริษัทตัดสินใจแก้ไขเหตุการณ์ที่แจ้งในข้อร้องเรียน บริษัทสามารถเลือกหนึ่งในวิธีต่อไปนี้ตามการพิจารณาของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว:

ก) เปิด/ปิดธุรกรรมและ/หรือระงับคำสั่งซื้อ-ขายที่มีข้อสงสัย

ข) ปฏิบัติตามคำขอของลูกค้า (บางส่วนหรือทั้งหมด) ตามที่ระบุในข้อร้องเรียน

ค) แก้ไขปัญหาด้วยวิธีที่ยอมรับกันทั่วไปว่าเป็นวิธีปฏิบัติปกติในตลาด

18.12 การตัดสินใจของบริษัทเกี่ยวกับข้อร้องเรียนจะถือเป็นสิ้นสุด, มีผลผูกพันและไม่มีการอุทธรณ์เว้นแต่กฎหมายระบุไว้เป็นอื่น

18.13 หากเกิดสถานการณ์ที่ข้อกำหนดในสัญญาลูกค้าไม่ได้ระบุไว้ชัดแจ้ง บริษัทและลูกค้าตกลงว่าจะพยายามแก้ปัญหาด้วยเจตนาดีและความยุติธรรมและดำเนินการตามวิธีปฏิบัติทั่วไปในตลาด

18.14 เมื่อลูกค้าลงนามในสัญญาลูกค้า เราจะถือว่าหลังการบรรลุข้อตกลงเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียน ลูกค้ายินยอมยกเลิกสิทธิ์ในการยื่นข้อเรียกร้องอื่นๆต่อบริษัทและจะลบโพสต์, ประกาศ, การยื่นฟ้องหรือการเผยแพร่ใดๆที่อาจส่งผลด้านลบต่อบริษัท หากลูกค้าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งในสัญญานี้หรือไม่ลงนามในสัญญาลูกค้า บริษัทจะสามารถยื่นฟ้องลูกค้าและจะยกเลิกโบนัสที่ลูกค้าได้รับจากโปรโมชั่นและ/หรือรางวัลพิเศษ

18.15 เราขอสงวนสิทธิในการดำเนินคดีตามกฎหมายหากข้อร้องเรียนมีข้อมูลที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิด, คุณไม่ได้ส่งหลักฐานสนับสนุนข้อร้องเรียนมาพร้อมการเรียกร้องครั้งแรกหรือคุณตั้งใจเก็บหรือไม่เปิดเผยข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียกร้องของคุณ การส่งข้อมูลเท็จหรือข้อมูลที่ชักนำให้เข้าใจผิดเป็นความผิดร้ายแรง และหากส่งผลให้ชื่อเสียงบริษัทเสียหายในรูปแบบใดก็ตาม เราจะดำเนินคดีเพื่อเรียกร้องค่าชดเชย

ส่วนที่ 4 – ข้อกำหนดปิดท้าย

19 การสื่อสาร

19.1 คุณยอมรับและเข้าใจว่าภาษาทางการของเราคือภาษาอังกฤษ คุณควรอ่านและศึกษาข้อมูลในเว็บไซต์และการแจ้งข่าวต่างๆเกี่ยวกับบริษัทและกิจกรรมของบริษัท การแปลหรือการแจ้งข้อมูลในภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของเราในแต่ละประเทศมีจุดประสงค์เพื่อแจ้งข้อมูลเท่านั้นซึ่งจะไม่มีผูกพันเราและไม่มีผลทางกฎหมายในทุกกรณี เราไม่รับผิดชอบหรือมีความรับผิดใดๆต่อความถูกต้องของข้อมูลนี้ โปรดยึดข้อมูลเวอร์ชันภาษาอังกฤษเป็นหลัก

19.2 คำบอกกล่าว, คำสั่ง, การมอบอำนาจ, คำขอ, คำถาม, การแจ้งและข้อความอื่นๆที่คุณส่งถึงเราตามสัญญาลูกค้านี้ต้องเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นภาษาอังกฤษ และต้องส่งถึงเราตามที่อยู่ที่ระบุในข้อ 1.3 ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ ต้องส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือบริการส่งไปรษณีย์เอกชนเว้นแต่สัญญาระบุไว้เป็นอย่างอื่น

19.3 เราขอสงวนสิทธิในการกำหนดช่องทางการสื่อสารกับคุณ

19.4 เราอาจตรวจสอบและ/หรือบันทึกการสื่อสารทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างเรากับลูกค้า (รวมทั้งการโทรศัพท์, อีเมล, การส่งข้อความและการส่งข้อความสั้น) โดยไม่ต้องแจ้งหรือเตือนเพื่อใช้ยืนยันความถูกต้องของคำสั่งและรักษาคุณภาพการบริการของเรา, เพื่อใช้ในการฝึกอบรม, และตรวจสอบการปฏิบัติตามสัญญาลูกค้า, นโยบายภายในบริษัท, กระบวนการปฏิบัติงานและระเบียบที่บังคับใช้ คุณยอมรับว่าบันทึกการสื่อสารของเราสามารถใช้เป็นหลักฐานคำสั่งหรือการแจ้งที่เราได้รับจากคุณ และบันทึกเหล่านี้เป็นทรัพย์สินของเรา

19.5 เราให้บริการติดต่อทางโทรศัพท์ 9.00-22.00 น. (เวลาสากล + 8 ชม.) ในวันทำงาน หากเราต้องติดต่อคุณด่วนเกี่ยวกับบัญชีของคุณ เราอาจติดต่อคุณนอกเวลาทำงานนี้ คุณสามารถส่งคำถามผ่านบริการแชทออนไลน์กับฝ่ายบริการลูกค้าของเรานอกชั่วโมงการทำงาน

19.6 เราจะส่งคำบอกกล่าวต่างๆถึงคุณผ่านทางอีเมลตามที่คุณแจ้งไว้ในบัญชีหรือส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่คุณแจ้งเรา คุณมีความรับผิดชอบที่ต้องแจ้งข้อมูลการติดต่อที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

19.7 เราจะถือว่าได้ส่งคำบอกกล่าวเรียบร้อยแล้วดังต่อไปนี้ : ในกรณีส่งคำบอกกล่าวทางโทรสารจะถือว่าได้ส่งคำบอกกล่าวเรียบร้อยแล้ว เมื่อผู้ส่งได้รับรายงานการส่งจากเครื่องโทรสารของตนเองที่ยืนยันว่าเครื่องโทรสารของผู้รับได้รับข้อความแล้ว หรือในกรณีส่งคำบอกกล่าวทางบริการส่งไปรษณีย์เอกชนจะถือว่าได้ส่งคำบอกกล่าวเรียบร้อยแล้ว ณ วันที่ลงนามรับคำบอกกล่าว คำบอกกล่าวจะมีผลบังคับใช้เมื่อผู้รับได้รับเอกสารจริงและการส่งไม่ละเมิดหรือขัดแย้งกับข้อกำหนดสัญญาลูกค้านี้ คำบอกกล่าวที่ส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียนชั้นหนึ่งจะถือว่าถึงผู้รับใน 7 วันทำงานหลังวันส่ง คำบอกกล่าวที่ส่งโดยไปรษณีย์ทางอากาศจะถือว่าถึงผู้รับใน 7 วันทำงานหลังวันส่ง

20 ค่าใช้จ่ายและภาษี

20.1 เรามีรายได้จากส่วนแบ่งที่กำหนดตายตัวจากช่วงการเคลื่อนไหวของราคา (spread) ไม่ว่าคุณจะได้กำไรหรือขาดทุนจากคู่ธุรกรรมฝั่งตรงข้ามค่าธรรมเนียม/ค่าคอมมิชชั่นขึ้นอยู่กับความถี่/ปริมาณของธุรกรรมและ/หรือเกณฑ์อื่นๆ เพื่อความมั่นใจในการปฏิบัติงานที่ดีที่สุดบริษัทจะไม่กำหนดโครงสร้างหรือเก็บค่าคอมมิชชั่นในลักษณะที่เลือกปฏิบัติอย่างไม่ยุติธรรมจากบริษัทที่ดำเนินการซื้อ-ขาย (execution venues) หากมีบริษัทที่ดำเนินการซื้อ-ขายมากกว่าหนึ่งแห่ง สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดอ่านข้อ 11.23 และ 18. ค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีในข้อ 13.10 ค่าคอมมิชชั่นสำหรับการซื้อ-ขายข้ามคืน (overnight commission) ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆในตลาด เช่น ประเภทเครื่องมือทางการเงิน, อัตราดอกเบี้ย, ภาวะตลาดผันผวนและอื่นๆ เราอาจเปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียม คุณสามารถอ่านตัวอย่างได้ใน “ค่าคอมมิชชั่นสำหรับธุรกรรมชั่วข้ามคืน” ในเว็บไซต์ของเรา (https://www.ZFX.COM/th/product-overview/contract-specifications/)

20.2 คุณตกลงจ่ายค่าธรรมเนียมตามที่เราเรียกเก็บและภาษี (ถ้ามี) ตามอัตราและช่วงเวลาที่ระบุในเว็บไซต์ เราอาจเปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียมเป็นครั้งคราวและจะแจ้งไว้ในเว็บไซต์ คุณต้องศึกษาหัวข้อที่เกี่ยวข้องในเว็บไซต์ของเราเพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม

20.3 เราอาจแบ่งค่าบริการการทำธุรกรรม (dealing charges) (ค่าคอมมิชชั่น) กับบุคคลที่สามหรือรับค่าตอบแทนจากบุคคลที่สามสำหรับธุรกรรมที่เราดำเนินการในนามของคุณ

20.4 คุณต้องชำระอากรแสตมป์ (stamp expense) ที่เป็นผลจากสัญญาลูกค้าและการยื่นเอกสารที่จำเป็นในการสมัครเป็นลูกค้าของเราหรือการทำธุรกรรมตามสัญญาลูกค้า

20.5 คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการยื่นเอกสารทั้งหมด, การขอคืนภาษีและยื่นรายงานธุรกรรมซึ่งต้องนำส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการหรืออื่นๆ คุณเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายภาษีทั้งหมด (รวมถึง (และไม่จำกัดเพียง) ภาษีการโอนหรือภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม

20.6 เราอาจเปลี่ยนอัตราค่าคอมมิชชั่นการฝากและ/หรือถอนเงินเป็นครั้งคราว คุณต้องศึกษาหัวข้อที่เกี่ยวข้องในเว็บไซต์ของเราเพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าคอมมิชชั่น คุณต้องชำระค่าคอมมิชชั่นที่ผู้ให้บริการบุคคลที่สามเรียกเก็บหากมีการส่งต่อธุรกรรม

21 นโยบายข้อมูล ข้อมูลลับ การปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัว

21.1 เมื่อคุณเข้าใช้เว็บไซต์และใช้บริการของเรา เราจะถือว่าคุณยอมรับนโยบายนี้

21.2 เราต้องปฏิบัติตามหลักการปกป้องข้อมูลตามพระราชบัญญัติการปกป้องข้อมูล พ.ศ. 2561 (2018) และระเบียบการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (EC Directive) พ.ศ. 2546 (2003)

21.3 เราจะแก้ไขนโยบายนี้เป็นครั้งคราวเพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงาน เพื่อให้นโยบายเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมาย, เทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

21.4 คุณควรเช็กหน้าเว็บไซต์นี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถยอมรับทุกการเปลี่ยนแปลงนโยบาย เราจะเก็บและจัดการข้อมูลตามนโยบายล่าสุดของเรา

21.5 เราอาจเก็บและใช้ข้อมูลต่อไปนี้ของคุณ :19

21.6 เมื่อคุณเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา เราจะใช้คุกกี้เพื่อแยกแยะคุณจากผู้ใช้ท่านอื่น, เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพเมื่อคุณเข้าใช้เว็บไซต์  รวมทั้งช่วยเรานำเสนอเว็บไซต์ได้ตรงตามความต้องการและความชื่นชอบของคุณและช่วยเราปรับปรุงเว็บไซต์โดยรวม

21.7 เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้:

21.8 เราอาจใช้ข้อมูลของคุณหรืออนุญาตให้บุคคลที่สามใช้ข้อมูลของคุณเพื่อแจ้งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณอาจสนใจ เราหรือบุคคลที่สามอาจติดต่อคุณเพื่อแจ้งข้อมูลเหล่านี้ทางอีเมล

21.9 บุคคลที่เราเปิดเผยข้อมูลของคุณ ได้แก่:

22 เหตุสุดวิสัย

22.1 เราไม่มีความผิดหรือความรับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการไม่สามารถ, ความขัดข้องหรือล่าช้าในการทำหน้าที่ของเราตามสัญญาลูกค้า หากการไม่สามารถ, ความขัดข้องหรือล่าช้านั้นเกิดจากเหตุการณ์ต่อไปนี้ เว้นแต่สัญญาจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น:

ก) การกระทำของรัฐบาล, การเกิดสงครามหรือภาวะสงคราม, คำขู่ทำสงคราม, การก่อการร้าย, ภาวะฉุกเฉินระดับประเทศ, จลาจล, การก่อความไม่สงบโดยพลเรือน, วินาศกรรม, คำสั่งจากรัฐในการใช้สถานที่หรือทรัพยากรเพื่อสาธารณะ, หายนภัยระหว่างประเทศหรือวิกฤตทางการเมืองอื่น

ข) เหตุสุดวิสัย แผ่นดินไหว เฮอริเคน ไต้ฝุ่น น้ำท่วม ไฟไหม้ โรคระบาดหรือภัยธรรมชาติอื่นๆ

ค) ความขัดแย้งกับแรงงาน ยกเว้นความขัดแย้งกับแรงงานในบริษัทของเราเอง

ง) การระงับการซื้อ-ขายในตลาด หรือการกำหนดราคาขั้นสูงหรือต่ำสำหรับการซื้อ-ขายในตลาด, การสั่งห้ามกิจกรรมของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง (ยกเว้นคำสั่งห้ามของเราเอง) คำตัดสินของหน่วยงานรัฐ หน่วยงานขององค์กรอิสระที่ทำหน้าที่กำกับดูแล การตัดสินใจของหน่วยงานควบคุมแพลตฟอร์มการซื้อ-ขาย

จ) การหยุดให้บริการทางการเงินตามประกาศของหน่วยงานที่กำกับดูแล, การกระทำหรือระเบียบอื่นๆของหน่วยงานที่กำกับดูแล, หน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานระหว่างประเทศ

ฉ) การพัง หยุดทำงานหรือทำงานไม่ปกติของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, เครือข่ายและการเชื่อมต่อสื่อสาร (ซึ่งไม่ได้เกิดจากเจตนาร้ายหรือความผิดพลาดโดยตั้งใจของเรา) การโจมตีของแฮกเกอร์และการทำผิดกฎหมายที่ทำต่อเซิร์ฟเวอร์หรือระบบการซื้อ-ขายออนไลน์ของเรา หรือ

ช) เหตุการณ์ การกระทำหรือภาวะใดๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราและผลของเหตุการณ์นั้นทำให้เราไม่อยู่ในสถานะที่จะแก้ไขความผิดพลาดนั้น

22.2 ในกรณีเหตุสุดวิสัย คู่สัญญาที่ได้รับผลกระทบต้องแจ้งคู่สัญญาอีกฝ่ายถึงผลของเหตุการณ์และแจ้งว่าเหตุการณ์อยู่นอกเหนือการควบคุมภายใน 3 วันทำงาน

22.3 ในกรณีเหตุสุดวิสัยเราอาจระงับ, หยุดหรือยุติสถานะซื้อ-ขายของคุณ

23 ข้อกำหนดและการยุติสัญญา

23.1 สัญญาลูกค้านี้มีผลบังคับใช้ต่อเนื่องจนกว่าจะสิ้นสุดตามที่ระบุในข้อ 23 ดังนี้

23.2เราสามารถยุติสัญญาลูกค้าทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้:

ก) คุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการโอนสถานะการลงทุน

ข) คุณไม่มีอำนาจทำธุรกรรมกับเรา หรือทำธุรกรรมด้วยวิธีปฏิบัติตามปกติกับเรา

ค) หากคุณเสียชีวิตหรือศาลประกาศว่าเป็นบุคคลสูญหายหรือมีสติไม่สมบูรณ์

ง) หน่วยงานหรือองค์กรที่กำกับดูแลสั่งให้ยุติสัญญา

จ) คุณละเมิดข้อกำหนดในสัญญาลูกค้า และเราเห็นว่าไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาลูกค้าได้

ฉ) คุณไม่ชำระหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สัญญาลูกค้ากำหนด

ช) เราได้รับข้อมูลที่เชื่อถือได้ว่าสถานะการเงินของคุณได้รับผลกระทบร้ายแรง, คุณไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาลูกค้าหรือคุณไม่สามารถแสดงหลักฐานรับรองอย่างเพียงพอว่าคุณสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาภายใน 24 ชั่วโมงหลังได้รับคำขอจากเรา

ซ) หากคุณยื่นคำขอล้มละลายหรือศาลมีคำสั่งในลักษณะเดียวกัน, มีการยื่นคำขอล้มละลายในประเทศอื่นที่มีผลบังคับใช้กับคุณ หรือมีการแต่งตั้งผู้พิทักษ์ทรัพย์, ผู้จัดการทรัพย์สิน, ผู้บังคับหลักประกันหรือเจ้าหน้าที่อื่นในลักษณะเดียวกันเพื่อจัดการทรัพย์ของหุ้นส่วนท่านใดท่านหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งหรือทรัพย์ของบริษัท

ฌ) หากมีคำสั่งหรือมติให้เลิกกิจการหรือการดำเนินงานบริษัทของคุณ (ยกเว้นคำสั่งหรือมติที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการควบรวมกิจการ (Amalgamation) หรือการปรับโครงสร้าง)

ญ) หากมีการยึดทรัพย์, คำสั่งหรือการปฏิบัติตามขั้นตอนอื่นๆสั่งยึดทรัพย์สินที่คุณเป็นเจ้าของและไม่มีการเพิกถอนคำสั่ง, คืนทรัพย์หรือชำระทรัพย์ภายใน 7 วัน

ฎ) หากมีการบังคับใช้หลักประกันจำนองหรือหลักประกันหนี้กับคุณ เมื่อผู้รับจำนองหรือเจ้าหนี้ (นั่นคือผู้ให้ยืมเงิน) ยึดหลักประกันหรือหลักประกันหนี้ของคุณ

ฏ) หากคุณหรือบริษัทในเครือถึงกำหนดชำระหนี้หรือสามารถประกาศได้ว่าถึงกำหนดชำระหนี้ก่อนวันกำหนดชำระที่ระบุไว้เนื่องจากความผิดพลาดของคุณ (หรือของบริษัทในเครือของคุณ) หรือคุณ (หรือของบริษัทในเครือของคุณ) ไม่สามารถปลดหนี้ ณ วันที่ครบกำหนด

ฐ) คุณจัดประชุมเพื่อทำ เสนอ ลงนามในการจัดการหรือจัดสรรชำระหนี้เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ของคุณ

ฑ) หากเราพบว่าคำรับรองหรือหลักประกันที่คุณวางไว้ไม่ถูกต้อง

ฒ) หากคุณละเมิดข้อกำหนดตามกฎหมายอย่างมีนัยยะสำคัญ

ณ) หากคุณใช้กลยุทธ์การเทรดระยะสั้น (Scalping) หรือการซื้อ-ขายอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตในระบบการซื้อ-ขายออนไลน์, ไม่ว่าโดยระบบอัตโนมัติหรือแมนนวล ในกรณีนี้ธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตจะเป็นโมฆะและถูกยกเลิก หรือ

ด) หากคุณเป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (PEP) หรือไม่สามารถยื่นเอกสาร “รู้จักลูกค้าของคุณ” และเอกสารตามระเบียบการฟอกเงินที่บริษัทกำหนดให้ปฏิบัติ

ต) บริษัทจำกัด 1 บัญชีซื้อ-ขายต่อ 1 บุคคล, หรือ 1 ครอบครัว, ที่อยู่, อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์, รายละเอียดบัญชีการชำระเงิน (เช่น บัตรเดบิต/บัตรเครดิต, Neteller และอื่นๆ) และคอมพิวเตอร์สาธารณะ เช่น คอมพิวเตอร์ในห้องสมุดหรือสถานที่ทำงานสาธารณะ ห้ามลูกค้าท่านเดียวลงทะเบียน 2 บัญชี ทุกธุรกรรมที่ดำเนินการโดยใช้บัญชีคู่จะถือเป็นโมฆะ, ถูกยกเลิกและผลกำไรจะถูกหักออกจากบัญชี

ถ) บริษัทจะไม่ยอมรับยุทธศาสตร์การซื้อ-ขายที่ไม่ถูกต้อง, การฉ้อโกง, การบิดเบือนราคา (manipulation), การคืนเงินเข้าบัตรเครดิต/บัตรเดบิตหรือการหลอกลวงแบบอื่นๆ กิจกรรมเหล่านี้รวมถึง (และไม่จำกัดเพียง)การใช้เงินในบัญชี, โปรโมชั่นหรือโบนัสในทางที่ไม่ถูกต้อง, การทำกำไรจากส่วนต่างราคาสัญญาแลกเปลี่ยน (swap arbitrage), โบนัสจากกำไรจากส่วนต่างราคา(bonus arbitrage), การคืนเงิน, การประกันความเสี่ยงของการลงทุนภายในและภายนอกประเทศ, การใช้ระบบการซื้อ-ขายอัตโนมัติ และ/หรือซอฟต์แวร์ (จากนี้จะอ้างถึงโดยเรียกว่า “หุ่นยนต์ซื้อ-ขาย” “ผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำแนะนำ” และอื่นๆ) หากเราเห็นว่ามีกิจกรรมในลักษณะดังกล่าว เราขอสงวนสิทธิยกเลิกและทำให้ธุรกรรมในอดีตของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นโมฆะและหักผลกำไรที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากบัญชี

23.3 สัญญาลูกค้านี้สิ้นสุดเมื่อลูกค้าหรือบริษัทส่งคำขอยกเลิกสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อสัญญาลูกค้าถูกยกเลิก บัญชีการซื้อ-ขายของลูกค้าจะถูกปิดทันที

23.4 การยุติสัญญาลูกค้านี้จะไม่กระทบต่อหน้าที่หรือหนี้สินที่คุณติดค้างกับเรา รวมทั้งหนี้หรือสถานะขายของคุณที่เป็นผลจากหรือเกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่ดำเนินการก่อนสัญญายุติ ตามข้อ 24 ของสัญญานี้เราจะดำเนินการธุรกรรมที่ยังค้างอยู่ให้เสร็จสมบูรณ์เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

23.5 ในกรณีเหตุการณ์ตามที่ระบุในข้อ 23.2 เราอาจดำเนินการข้อใดข้อหนึ่งด้านล่างนี้หรือมากกว่าหนึ่งข้อได้ตลอดเวลาตามการพิจารณาของเราแต่เพียงผู้เดียว:

ก) ยุติสัญญาลูกค้า

ข) ระงับ หยุดหรือปิดสถานะซื้อ-ขายของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดในนามของคุณ

ค) เปลี่ยนสกุลเงิน

ง) ใช้เงินสดของคุณและผลจากธุรกรรมเพื่อชดเชยจำนวนเงินที่คุณติดค้างต่อบริษัท, จำนวนที่ครบกำหนดชำระ, ค่าธรรมเนียม, ค่าคอมมิชชั่นและ/หรือดอกเบี้ย

จ) เรียกเก็บเงินของลูกค้าตามที่จำเป็นเพื่อปิดสถานะที่เปิดไว้และ/หรือจ่ายหนี้ที่รอชำระ รวมถึง (และไม่จำกัดเพียง) จ่ายเงินที่คุณติดค้างต่อบริษัทตามสัญญาลูกค้า หรือ

ฉ) ปิดบัญชีซื้อ-ขายของคุณ

ช) ยกเลิกหรือทำให้ธุรกรรมในอดีตของทั้งหมดคุณเป็นโมฆะและหักกำไรที่เกิดขึ้นทั้งหมด

23.6 เราขอสงวนสิทธิรวมบัญชีที่เปิดในชื่อของคุณเพื่อรวมยอดเงินที่เหลือและหักกลบลบหนี้ในบัญชีเหล่านั้น

23.7 หากมียอดเงินเหลือในบัญชี (หลังถอนยอดเงินตามที่เราพิจารณาแล้วว่าเหมาะสมตามยอดหนี้ในอนาคต) เราจะจ่ายเงินคงเหลือให้คุณทันทีที่เป็นไปได้พร้อมแสดงยอดที่อธิบายวิธีคำนวณยอดเงิน และหากเห็นว่าเหมาะสมเราจะสั่งผู้ดำเนินการแทนและ/หรือผู้พิทักษ์ทรัพย์ให้จ่ายเงินตามจำนวนที่ติดค้าง เราจะนำส่งเงินจำนวนนี้ด้วยวิธีตามที่คุณสั่ง แต่เรามีสิทธิปฏิเสธส่งเงินไปให้บุคคลที่สาม

24 การบังคับใช้กฎหมายและเขตอำนาจศาล

24.1 หากไม่สามารถตกลงข้อขัดแย้งด้วยวิธีที่ระบุในข้อ 18 ของสัญญาลูกค้า ข้อขัดแย้งทั้งหมดที่เป็นผลจากหรือเกี่ยวข้องกับสัญญาลูกค้าต้องตกลงให้สิ้นสุดโดยศาลอนุญาโตตุลาการในประเทศเซเชลส์

24.2 สัญญาลูกค้านี้และธุรกรรมทั้งหมดระหว่างลูกค้าและบริษัทอยู่ภายใต้กฎหมายพาณิชย์ระหว่างประเทศและ/หรือแนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมเครื่องมือทางการเงิน

24.3 เรามีสิทธิใช้หรือละเว้นมาตรการใดๆตามที่เราเห็นว่าสมควรเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่บังคับใช้ ณ เวลานั้น มาตรการที่เราเลือกใช้และกฎหมายและระเบียบที่บังคับใช้ทั้งหมดจะมีผลผูกพันคุณ

25 บุคคลที่สาม

25.1 เราสามารถโอน มอบหรือรับช่วงสิทธิ ประโยชน์หรือหน้าที่ตามสัญญาลูกค้านี้ซึ่งเราจะแจ้งให้คุณทราบ

25.2 สิทธิและหน้าที่ของคุณตามสัญญาลูกค้านี้เป็นของคุณเท่านั้น คุณไม่สามารถโอน, มอบหรือรับช่วงสิทธิหรือหน้าที่ของคุณ

25.3 ZFX.COM สามารถว่าจ้างบุคคลที่สามหรือผู้ให้บริการชำระเงินเพื่อเรียกเก็บเงิน คุณรับทราบและเข้าใจว่าบุคคลที่สามปฏิบัติตามคำสั่งเพื่อโอนเงินในนามของคุณให้กับผู้ให้บริการชำระเงินโดยบุคคลที่สามจะไม่มีความรับผิด, หน้าที่หรือรับประกันใดๆ คุณยอมรับและยืนยันว่าคุณไม่มีสิทธิเรียกร้องจำนวนเงินที่โอนจากบุคคลที่สามหรือผู้ให้บริการชำระเงินไม่ว่าโดยวิธี, การอ้างกรรมสิทธิ์หรือในสถานการณ์ใดๆ

25.4 บุคคลที่สามหรือผู้ให้บริการชำระเงินมีหน้าที่อำนวยความสะดวกในการโอนเงินของคุณเท่านั้น บุคคลที่สามหรือผู้ให้บริการชำระเงินไม่ได้เสนอบริการทางการเงินให้คุณ คุณไม่ควรถือว่าบุคคลที่สาม/ผู้ให้บริการชำระเงินหรือบริษัทในเครือเป็นหน่วยงานให้บริการทางการเงิน แต่ควรถือว่าเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับความไว้วางใจให้อำนวยความสะดวกในการโอนเงินของคุณเท่านั้น ในอนาคตคุณจะไม่เรียกร้องต่อบุคคลที่สามหรือผู้ให้บริการชำระเงินหลังชำระเงินของคุณ

25.5 คุณรับทราบว่าข้อมูลการลงทุนซึ่งเราประกาศให้ทราบเป็นครั้งคราวหรือเป็นประจำอาจไม่ใช่ผลการวิจัยการลงทุนของเรา  ในกรณีที่ฝ่ายปฏิบัติการของเราจ้างหน่วยงานภายนอกให้ทำวิจัยการลงทุน เราจะพยายามควบคุมระดับและมาตรฐานความถูกต้องในการทำวิจัยนั้นแต่เราไม่สามารถรับประกันว่าผู้ให้บริการวิจัยที่อยู่ใต้การควบคุมของรัฐบาลหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลจะมีมาตรฐานและ/หรือขอบข่ายงานเทียบเท่ากับมาตรฐานและ/หรือขอบข่ายงานของเรา ข้อเท็จจริง, ความเห็นและผลการวิจัยหรือการตัดข้อเท็จจริง, ความเห็นและผลการวิจัยออกไม่ได้แสดงถึงความเห็นของบริษัท  เราไม่มีความรับผิดต่อความสูญเสีย, ความเสียหายหรือข้อเรียกร้องที่เป็นผลทางตรงหรือทางอ้อมจากงานวิจัยของบุคคลที่สามซึ่งคุณใช้เพื่อตัดสินใจลงทุน

25.6 เมื่อคุณโอนสิทธิให้กับบุคคลที่สาม (เช่น ผู้จัดการการเงิน, หุ่นยนต์ที่ทำการซื้อ-ขาย, ผู้ให้สัญญาณ และอื่นๆ) เราจะให้บริการคุณตามที่ระบุในข้อ 3 เท่านั้น และคุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการมอบหมายงานให้บุคคลที่สามจะ ข้อเท็จจริง, ความเห็น, ผลการวิจัย, บริการหรือการตัดข้อเท็จจริง, ความเห็น, ผลการวิจัยออกไม่ได้แสดงถึงความเห็นหรือของบริษัท เราไม่มีความรับผิดต่อความสูญเสีย, ความเสียหายหรือข้อเรียกร้องที่เป็นผลทางตรงหรือทางอ้อมจากการโอนสิทธิให้บุคคลที่สาม

26 นโยบายการคืนเงิน

26.1 ลูกค้ามีสิทธิปิดบัญชีของตนเองได้ตลอดเวลาตามที่ต้องการ บริษัทจะอนุมัติการปิดบัญชีซื้อ-ขาย ในกรณีต่อไปนี้:

ก. ไม่มีการลงทุนที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

ข. ไม่ได้อยู่ระหว่างการสืบสวนเกี่ยวกับข้อกำหนดการบริการที่บังคับใช้ในปัจจุบัน

26.2 หากไม่มีการเรียกเก็บเงินใดๆจากบัญชีซื้อ-ขาย บริษัทต้องปิดบัญชีซื้อ-ขายตามที่ลูกค้าต้องการ

26.3 หากบัญชีของลูกค้าถูกระงับเนื่องจากละเมิดเงื่อนไขการบริการที่บังคับใช้ในปัจจุบันหรือเนื่องจากการทำผิดอื่นๆที่ตรวจพบ บริษัทจะไม่คืนเงินในทุกกรณี

26.4 บริษัทจะไม่คืนเงินในกรณีที่เกิดความสูญเสีย/ขาดทุนไม่ว่าเกิดจากสาเหตุใด ไม่ว่าคาดการณ์ล่วงหน้าได้หรือไม่

26.5 หากลูกค้าฝากเงินเข้าบัญชีซื้อ-ขายแต่ไม่ได้ส่งคำสั่งซื้อ-ขาย คุณต้องยื่นคำขอคืนเงิน

26.6 ในกรณีนี้เราจะคืนเงินด้วยวิธีเดียวกับที่ลูกค้าฝากเงินเข้าบัญชี เราจะคืนเงินเต็มจำนวนเว้นแต่มีการดำเนินการอื่น

26.7 คำขอคืนเงินใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน 1 สัปดาห์

26.8 คำขออื่นทั้งหมดจะถือเป็นการขอถอนเงินและจะดำเนินการโดยใช้วิธี, ข้อกำหนดและขั้นตอนอื่น

ส่วนที่ 6 – นิยามและการตีความ

ในสัญญาลูกค้านี้ คำด้านล่างนี้จะมีความหมายต่อไปนี้:

รหัสการเข้าใช้: ชื่อล็อกอินและพาสเวิร์ดที่เรามอบให้คุณเพื่อเข้าใช้ระบบซื้อ-ขายหรือเว็บไซต์ของเรา (ในกรณีที่บังคับใช้)
ข้อมูลการเข้าใช้: รหัสการเข้าใช้ หมายเลขบัญชีของคุณและข้อมูลที่ต้องใช้เพื่อส่งคำสั่งซื้อ-ขายถึงเรา
บัญชี: บัญชีการทำธุรกรรมซึ่งเปิดไว้และเราทำบันทึกเพื่อให้คุณซื้อ-ขายเครื่องมือทางการเงินตามที่ระบุด้านล่าง
ระเบียบที่บังคับใช้: (ก) กฎของตลาดที่เกี่ยวข้อง และ (ข) กฎหมาย, กฎและระเบียบอื่นที่มีผลบังคับใช้ภายใต้ขอบเขตอำนาจศาล
แบบฟอร์มใบสมัคร: แบบฟอร์มใบสมัครที่คุณกรอกข้อมูลเพื่อสมัครใช้บริการของเรา (ซึ่งเราจะได้รับข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับตัวตนของคุณ การตรวจสอบลูกค้า การจัดประเภทลูกค้า)
ยอดเงิน: จำนนวนเงินทั้งหมดที่เหลือในบัญชีของคุณหลังธุรกรรมครั้งล่าสุด ณ เวลาหนึ่ง
สกุลเงินหลัก: สกุลเงินแรกของคู่เงิน ( Currency Pair )
ข้อกำหนดโบนัส: เงื่อนไขที่โฆษณาในแคมเปญการตลาดซึ่งลูกค้าต้องปฏิบัติเพื่อได้รับโบนัสที่เป็นรางวัลพิเศษตามข้อ 8 ของสัญญาลูกค้าเพื่อทำให้การจ่ายรางวัลพิเศษถูกต้องตามเกณฑ์
วันทำงาน: ทุกวันที่ไม่ใช่วันเสาร์-อาทิตย์ วันที่ 25 ธันวาคมหรือวันที่ 1 มกราคม
CFD: สัญญาซื้อขายส่วนต่างในปัจจุบัน (spot) และล่วงหน้า (forward) สำหรับทรัพย์สินอ้างอิงดังต่อไปนี้: สกุลเงิน (Spot FOREX), โลหะมีค่า, สินค้าโภคภัณฑ์, สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า, สิทธิที่จะซื้อหรือขายสินทรัพย์อ้างอิง (options), สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (forward), หุ้น, ดัชนี
สัญญาลูกค้า: สัญญาระหว่างบริษัทและลูกค้าซึ่งครอบคลุมหัวข้อเหล่านี้ในเว็บไซต์ (ก) ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียม (ข) ข้อกำหนดเฉพาะในสัญญา (ค) การแจ้งความเสี่ยงทั่วไป
กฎการเงินของลูกค้า: กฎเกี่ยวกับเงินตามที่หน่วยงานที่กำกับดูแลระบุไว้
ข้อกำหนดเฉพาะในสัญญา: ขนาดหรือประเภทของทรัพย์สินอ้างอิงของเครื่องมือทางการเงินแต่ละล็อต รวมทั้งข้อมูลการซื้อ-ขายที่จำเป็น เช่น ช่วงราคา, สวอป, ข้อกำหนดหลักประกันและอื่นๆตามที่บริษัทกำหนดไว้ในเว็บไซต์
สกุลเงินในบัญชี: สกุลเงินที่คุณเลือกเมื่อเปิดบัญชีกับเราหรือสกุลเงินที่คุณขอแลกหลังเปิดบัญชี
คู่เงิน ( Currency Pair ): ประกอบด้วย 2 สกุลเงิน (สกุลเงินอันดับสองและสกุลเงินหลัก)  และระบุว่าต้องใช้สกุลเงินอันดับสองเท่าไรเพื่อซื้อเงินสกุลหลัก 1 หน่วย
ผู้ออกบัตรเดบิต: บริษัททำหน้าที่เป็นตัวแทนเพื่อช่วยให้ลูกค้าทำธุรกรรมกับผู้ออกบัตรเดบิต
เครื่องมือทางการเงิน: สัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD), ธุรกรรมซื้อ-ขายเงินในตลาดต่างประเทศ (Non-Deliverable Forward – NDFs) และ Rolling spot
ช่วงราคาลอยตัว (floating spread): ช่วงราคาลอยตัว (floating spread) คือช่วงราคาที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขาย ช่วงราคาลอยตัวเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวันขึ้นอยู่กับความผันผวนในตลาดและสภาพคล่อง
ผู้ให้บริการสภาพคล่องทางการเงิน (liquidity provider): บริษัทจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของลูกค้า (หลัก) ในการรับและส่งคำสั่งซื้อ-ขาย บริษัทจะส่งคำสั่งซื้อ-ขายของคุณเพื่อให้โบรกเกอร์อื่นดำเนินการ โบรกเกอร์จะส่งคำสั่งซื้อ-ขายนั้นไปให้ผู้ให้บริการสภาพคล่องทางการเงิน (liquidity provider) โบรกเกอร์เหล่านี้ไม่จำเป็นต้องซื้อ-ขายในตลาดที่มีการควบคุม
อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (Leverage): อัตราส่วนระหว่างขนาดธุรกรรมและหลักประกันเบื้องต้น เช่น อัตราส่วน 200:1 หมายถึง เพื่อเปิดสถานะซื้อ-ขายขนาดธุรกรรมต้องไม่เกิน 200 เท่าของหลักประกันเบื้องต้น
รายละเอียดการล็อกอิน: ชื่อล็อกอินและพาสเวิร์ดที่เรามอบให้คุณเพื่อเข้าใช้ระบบซื้อ-ขายหรือเว็บไซต์ของเรา (ในกรณีที่บังคับใช้)
หลักประกัน (Margin): เงินหลักประกันที่จำเป็นเพื่อเปิดสถานะหรือรักษาสถานะที่เปิดไว้ ตามข้อกำหนดเฉพาะสำหรับทรัพย์สินอ้างอิงของเครื่องมือทางการเงิน
NDFs: ธุรกรรมซื้อ-ขายเงินในตลาดต่างประเทศ (Non-Deliverable Forward – NDFs) มีความหมายเดียวกับสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD)
ผู้ทำการแทน (Nominee): บริษัทที่เราแต่งตั้งเป็นตัวแทนในกลุ่มบริษัทของเราโดยมีหน้าที่หลักคือรักษาเงินที่ได้จากลูกค้าของเรา
ระบบซื้อ-ขาย: ซอฟต์แวร์ที่เราใช้ รวมถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์, ซอฟต์แวร์, ฐานข้อมูล, ฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการสื่อสารทางไกล, แพลตฟอร์มการซื้อ-ขายที่ช่วยให้คุณได้รับข้อมูลตลาดตามเวลาจริง, วิเคราะห์ตลาดในทางเทคนิค, ทำธุรกรรม, ยื่น- ปรับเปลี่ยน-ลบคำสั่งซื้อ-ขาย, รับการแจ้งจากเราและเก็บบันทึกธุรกรรม
การเปิดสถานะ: ข้อตกลงซื้อ-ขายที่ยังไม่ครอบคลุมในการซื้อ-ขายตรงข้าม (opposite sale/purchase)ในสัญญา
คำสั่งซื้อ-ขาย: คำสั่งที่คุณส่งให้เราดำเนินการซื้อ-ขายเครื่องมือทางการเงินซึ่งสามารถทำธุรกรรมได้บนแพลตฟอร์มซื้อ-ขายของเรา
ค่าคอมมิชชั่นสำหรับธุรกรรมข้ามคืน: ค่าธรรมเนียมที่เพิ่มหรือลดสำหรับการรักษาสถานะเปิดข้ามคืน
คู่สัญญา: คู่สัญญาของสัญญาลูกค้านี้ – ลูกค้า (คุณ) และบริษัท (เรา)
คำสั่งซื้อ-ขาย ล่วงหน้า (Pending order): คำสั่งซื้อ-ขายเครื่องมือทางการเงินที่ใช้ราคาต่างจากราคาตลาด
การแจ้งราคา (Quote): ข้อมูลราคาเสนอซื้อ-ราคาเสนอขายตามสกุลเงินสำหรับสินทรัพย์อ้างอิงของเครื่องมือทางการเงิน
สกุลเงินอันดับที่สอง (Quote Currency): สกุลเงินอันดับที่สองของคู่เงิน ( Currency Pair )
Rolling Spot: ความหมายเดียวกับสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD)
กฎ: กฎหมาย มาตรา ระเบียบ คำสั่ง ขั้นตอนและระเบียบการซึ่งบังคับใช้
กลยุทธ์การเทรดระยะสั้น  (Scalping): การเปิด-ปิดสถานะซื้อ-ขายภายในไม่กี่วินาที เรากำหนดช่วงเวลาเปิด-ปิดสถานะซื้อ-ขายขั้นต่ำ 1 นาที
บริการ: บริการที่เราเสนอให้ตามที่ระบุในข้อ 3 ในสัญญาลูกค้า
ความคลาดเคลื่อนของราคา (Slippage): ความแตกต่างระหว่างราคาที่คาดหวังและราคาที่ดำเนินการจริง
ค่าสเปรด (Spread): ความต่างระหว่างราคาเสนอซื้อ-ราคาเสนอขายของสินทรัพย์อ้างอิงของเครื่องมือทางการเงิน ณ ช่วงเวลาหนึ่ง
จุดหยุดขาดทุน (Stop Loss): ข้อเสนอเพื่อปิดธุรกรรม ณ จุดราคาที่ลูกค้ากำหนดล่วงหน้า เมื่อธุรกรรมที่เปิดเพื่อเสนอซื้อเครื่องมือทางการเงินมีราคาต่ำกว่าราคาเปิด และธุรกรรมที่เปิดเพื่อเสนอขายเครื่องมือทางการเงินมีราคาสูงกว่าราคาเปิด
การปิดสถานะซื้อ-ขาย อัตโนมัติ (Stop Out): สถานการณ์ที่เราใช้สิทธิเพื่อปิดสถานะที่คุณเปิดไว้ทั้งหมดที่ราคาตลาดปัจจุบันหรือราคาที่ใช้ล่าสุด และเงินทุนของคุณจะถูกหารด้วยจำนวนที่ต่ำกว่าระดับปิด (Stop out level) ตามประเภทบัญชีของคุณ
ค่าสวอป (Swap Rates): อัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนดตายตัว ณ จุดที่ทำการแลกเปลี่ยนระหว่างคู่สัญญาที่ลงนามซื้อ-ขายเครื่องมือทางการเงิน
ทำกำไร (Take Profit): ข้อเสนอปิดธุรกรรม ณ จุดราคาที่ลูกค้ากำหนดล่วงหน้า เมื่อธุรกรรมที่เปิดเพื่อเสนอซื้อเครื่องมือทางการเงินมีราคาสูงกว่าราคาเปิด และธุรกรรมที่เปิดเพื่อเสนอขายเครื่องมือทางการเงินมีราคาต่ำกว่าราคาเปิด
ธุรกรรม: ข้อตกลงซื้อ-ขายเครื่องมือทางการเงิน
ทรัพย์สินอ้างอิง: สัญญาซื้อขายส่วนต่างล่วงหน้า (forward) และ/หรือสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าสำหรับสกุลเงิน (Spot FOREX),  โลหะมีค่า, สินค้าโภคภัณฑ์, สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า, สิทธิที่จะซื้อหรือขายสินทรัพย์อ้างอิง (options), สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (forward), หุ้น, ดัชนี
เรา : บริษัท ZFX.com เป็นบริษัทที่ดำเนินการระดับโลกซึ่งรวมถึงบริษัทในเครือ
Website: www.ZFX.com หรือเว็บไซต์อื่นที่ใชชื่อบริษัทในการซื้อ-ขาย ซึ่งเราจะแจ้งให้คุณทราบ
คุณ: ลูกค้าซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีซื้อ-ขาย
ข้อมูลของคุณ: ข้อมูลใดๆที่เราได้รับจากคุณหรือจากแหล่งอื่นที่เกี่ยวข้องกับคุณ, บัญชีของคุณ, หรือข้อมูลที่ได้รับจากการให้บริการของเราหรือการที่คุณใช้บริการของเรา

*ปรับแก้ไขครั้งสุดท้ายวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
หมายเหตุ : หากเอกสารฉบับนี้มีการตีความเป็นภาษาอื่น หรือเกิดข้อพิพาทในการตีความหมาย ให้อิงฉบับภาษาอังกฤษมาใช้ในการตีความและตัดสินเป็นหลัก