ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ส่วนที่ 1 –ข้อกำหนดการเปิดบัญชี

คู่สัญญาของสัญญาลูกค้า

1.1 สัญญาลูกค้าฉบับนี้ทำขึ้นระหว่างบริษัท Zeal Capital Market (Seychelles) จำกัด หมายเลขบริษัท: 8422618-1 หมายเลขผู้จัดการประกันสังคม: เอสดี027 มีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่ ห้องซี, โอเรียน มอลล์, ปาล์ม สตรีท, วิคตอเรีย, เกาะมาเฮ, เซเชลส์ ใช้ชื่อในการซื้อ-ขาย ZFX.com (จากนี้จะอ้างถึงโดยเรียกว่า “บริษัท” หรือ “เรา”) และบุคคลที่กรอกแบบฟอร์มใบสมัครและเราตอบรับการสมัคร

2 ผลของสัญญา

2.1 สัญญาลูกค้าฉบับนี้มีผลบังคับใช้เมื่อคุณยอมรับสัญญาออนไลน์ทางเว็บไซต์ของเรา และเมื่อเรายืนยันกับคุณเป็นลายลักษณ์อักษรและ/หรือทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่คุณใช้เปิดบัญชีว่าเรายอมรับคุณเป็นลูกค้าของเรา

2.2 เมื่อคุณยื่นคำสั่งซื้อเราถือว่าคุณตกลงยอมรับผลผูกพันตามสัญญาลูกค้านี้ ผลผูกพันตามสัญญาลูกค้านี้มีผลบังคับใช้เหนือกว่าสัญญาอื่นและข้อกำหนดทางธุรกิจที่บังคับใช้ระหว่างเราอื่นๆก่อนนี้

2.3 เราจะไม่ยอมรับคุณเป็นลูกค้าจนกว่าจะได้รับเอกสาร “รู้จักลูกค้าของเรา” และเอกสารต่อต้านการฟอกเงินที่จำเป็นทั้งหมด คุณจะไม่สามารถใช้บัญชีการซื้อ-ขายได้จนกว่าเราจะได้รับเอกสารดังกล่าวที่กรอกข้อมูลครบถ้วนทั้งหมด

2.4 ประชากรจากบางประเทศไม่สามารถเป็นลูกค้าของเรา เราไม่รับลูกค้าที่เป็นประชากรสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่อาศัยในสหรัฐอเมริกาตามกฎของคณะกรรมการหลักทรัพย์และหุ้นของสหรัฐอเมริกา (SEC)

3 ขอบข่ายการบริการ

3.1 เมื่อคุณเริ่มใช้งานบัญชีการซื้อ-ขายของคุณ เราจะ:

3.2 บริการของเราไม่รวมการให้คำแนะนำการลงทุน ข้อมูลด้านการลงทุนที่บริษัทประกาศไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนแต่มีเป้าหมายเพื่อช่วยคุณตัดสินใจในการลงทุน คุณเข้าใจและยอมรับว่าเราไม่รับผิดชอบใดๆในยุทธศาสตร์การลงทุน, การทำธุรกรรม, การลงทุนหรือข้อมูลในทุกกรณี

3.3 เราจะไม่แนะนำข้อดีของธุรกรรมบางประเภท คุณจะเป็นผู้ทำการซื้อ-ขายและตัดสินใจตามการพิจารณาของคุณเอง ซึ่งคุณอาจต้องหาคำแนะนำจากหน่วยงานอิสระก่อนการซื้อ-ขาย เมื่อคุณขอให้เราทำธุรกรรมใดๆ คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการประเมินหรือหาข้อมูลความเสี่ยงในการทำธุรกรรม คุณยืนยันว่าคุณมีความรู้เพียงพอ, มีความเข้าใจตลาด, ได้รับคำแนะนำจากมืออาชีพและมีประสบการณ์มากพอที่จะประเมินประโยชน์และความเสี่ยงจากธุรกรรมด้วยตนเอง

3.4 เราขอข้อมูลและประสบการณ์การลงทุนของคุณเพื่อจะประเมินว่าบริการหรือผลิตภัณฑ์นั้นเหมาะกับคุณหรือไม่ เราจะถือว่าข้อมูลความรู้และประสบการณ์การลงทุนของคุณถูกต้อง และเราไม่มีความรับผิดชอบใดๆหากข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้เราทราบ ซึ่งจะทำให้เราจะไม่สามารถประเมินความถูกต้องหรือเหมาะสมในบริการที่เราเสนอให้คุณ หากคุณไม่ให้ข้อมูลนี้อย่างเพียงพอ (หรือไม่ให้ข้อมูลแก่เราเลย) เราจะไม่สามารถประเมินว่าคุณมีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นในการเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องหรือไม่  เราสามารถดำเนินการในนามของคุณแต่เราไม่สามารถตัดสินได้ว่าการซื้อ-ขายสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) เหมาะสมกับคุณหรือไม่ ดังนั้นคุณควรให้ข้อมูลที่เราเชื่อว่าจำเป็นในการประเมินว่าผลิตภัณฑ์ของเราเหมาะกับคุณหรือไม่

3.5 เราสามารถยกเลิกการบริการบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นครั้งคราว, ชั่วคราวหรือถาวรขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเราแต่เพียงผู้เดียว

ความยินยอมของลูกค้า

4.1 คุณยอมรับและเข้าใจว่าคุณไม่มีสิทธิส่งหรือไม่จำเป็นต้องส่งรายการอ้างอิงเครื่องมือทางการเงิน รายการการถือครองหรือรายการผลประโยชน์อื่นๆจากเครื่องมือทางการเงิน

4.2 คุณยอมรับและเข้าใจว่าเงินในบัญชีของคุณไม่มีดอกเบี้ย

4.3 คุณยอมรับและเข้าใจว่าเราทำธุรกรรมกับคุณในฐานะตัวแทนเท่านั้น เราจะส่งคำสั่งของคุณไปที่โบรกเกอร์ท่านอื่นเพื่อดำเนินการและโบรกเกอร์อาจส่งคำสั่งซื้อนั้นไปให้ผู้ให้บริการสภาพคล่องทางการเงิน (liquidity provider) ท่านอื่น โบรกเกอร์เหล่านี้อาจไม่ทำการซื้อ-ขายในตลาดที่มีการควบคุม ราคาเครื่องมือทางการเงินที่คุณซื้อ-ขายผ่านแพลตฟอร์มเป็นราคาตายตัว เราไม่สามารถเปลี่ยนหรือกำหนดราคาใหม่ได้

4.4 คุณยอมรับและเข้าใจว่าสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD)ไม่ได้ซื้อ-ขายในตลาดที่มีการควบคุม

4.5 คุณยืนยันว่าคุณได้อ่านสัญญาลูกค้าอย่างถี่ถ้วนและเข้าข้อความทั้งหมดในสัญญาแล้ว และคุณยอมรับข้อความในสัญญาทั้งหมดโดยไม่มีข้อยกเว้น

4.6 คุณยืนยันว่าคุณได้อ่านข้อมูลต่อไปนี้ซึ่งแจ้งไว้ในเว็บไซต์ของเรา คุณเข้าใจและเห็นว่าข้อมูลดังกล่าวตรงตามความต้องการและยอมรับว่าข้อมูลนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาลูกค้า:

4.7 คุณยินยอมให้ข้อมูลตามข้อ 4.6 ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา

4.8 คุณยืนยันว่าคุณสามารถเข้าใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสม่ำเสมอและยินยอมให้เราแจ้งข้อมูลแก่คุณโดยการโพสต์ไว้ในเว็บไซต์ ข้อมูลเหล่านี้รวมถึง (และไม่จำกัดเพียง) ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสัญญาลูกค้า, ราคา, ค่าธรรมเนียม, ลักษณะการลงทุน, ความเสี่ยงของการลงทุน

4.9 คุณรับทราบว่าการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนกฎหมายอาจมีผลบังคับใช้ทันที (หากจำเป็น) โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า เราสามารถปรับเปลี่ยนสัญญาลูกค้าได้ตลอดเวลา คุณมีหน้าที่ติดตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและสามารถอ่านสัญญาลูกค้าเวอร์ชันล่าสุดได้ในเว็บไซต์ของเรา

4.10 คุณต้องใช้บัญชีการซื้อ-ขายเพื่อการซื้อ-ขายเท่านั้น บริษัทไม่ใช่ธนาคารและไม่รับฝากเงินในลักษณะเดียวกับธนาคาร เราเก็บเงินฝากไว้เพียงเพื่อเป็นหลักประกันรองรับบัญชีการซื้อ-ขายและธุรกรรมการซื้อ-ขาย

4.11 บริษัทจะไม่ยอมรับยุทธศาสตร์การซื้อ-ขายที่ไม่ถูกต้อง, การฉ้อโกง, การบิดเบือนราคา (manipulation) หรือการหลอกลวงแบบอื่นๆ กิจกรรมเหล่านี้รวมถึง (และไม่จำกัดเพียง)การใช้เงิน, โปรโมชั่นหรือโบนัสในทางที่ไม่ถูกต้อง, การทำกำไรจากส่วนต่างราคาสัญญาแลกเปลี่ยน (swap arbitrage), โบนัสจากกำไรจากส่วนต่างราคา (bonus arbitrage), การคืนเงิน, การประกันความเสี่ยงของการลงทุนภายในและภายนอกประเทศ, การใช้ระบบการซื้อ-ขายอัตโนมัติ และ/หรือซอฟต์แวร์ (จากนี้จะอ้างถึงโดยเรียกว่า “หุ่นยนต์ซื้อ-ขาย” “ผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำแนะนำ” และอื่นๆ) หากเราเห็นว่ามีกิจกรรมในลักษณะดังกล่าว เราขอสงวนสิทธิยกเลิกและทำให้ธุรกรรมในอดีตของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นโมฆะและหักผลกำไรที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากบัญชี

คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยง

5.1 คุณรับทราบและยอมรับข้อความต่อไปนี้โดยไม่มีเงื่อนไข:

ก) คุณมีความเสี่ยงสูงที่จะขาดทุนหรือได้รับความเสียหายจากการซื้อ-ขายสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) และ/หรือ เครื่องมือทางการเงิน คุณยอมรับและยืนยันว่าคุณเต็มใจรับความเสี่ยงนี้ ความเสียหายนี้อาจหมายถึงการสูญเงินทั้งหมดของคุณ, ค่านายหน้าเพิ่มเติมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ข) สัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD)และเครื่องมือทางการเงินมีความเสี่ยงสูง อัตราทด (gearing or gearing) จากการซื้อ-ขายสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD)และ/หรือเครื่องมือทางการเงินหมายความว่าเงินฝากเข้าบัญชีจำนวนเล็กน้อยหรือเงินดาวน์อาจนำไปสู่การขาดทุนหรือกำไรจำนวนมาก และการเปลี่ยนแปลงราคาเพียงเล็กน้อยอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างมากเมื่อเทียบกับสัดส่วนมูลค่าการลงทุน การเปลี่ยนแปลงอาจเป็นได้ทั้งผลดีหรือผลเสีย ธุรกรรมสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD)และ/หรือเครื่องมือทางการเงินอาจก่อหนี้สิน ดังนั้นคุณควรทราบผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการกำหนดหลักประกัน

ค) ในการซื้อ-ขายสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD)และ/หรือเครื่องมือทางการเงิน คุณซื้อ-ขายตามผลจากราคาของสินทรัพย์อ้างอิง และการซื้อ-ขายทำในตลาดรอง (OTC) ไม่ใช่ในตลาดที่มีการควบคุม (นั่นคือ ซื้อ-ขายกันเองโดยตรง)

ง) ก่อนการซื้อ-ขายตามหลักประกัน คุณควรพิจารณาวัตถุประสงค์การลงทุน, ระดับประสบการณ์และความเสี่ยงที่รับได้

จ) คุณเลือกประเภทบริการและเครื่องมือทางการเงินโดยพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลตามสถานะทางการเงิน และ

ฉ) การตกลงซื้อ-ขายออนไลน์และระบบการซื้อ-ขายมีความเสี่ยงซึ่งรวมถึง (และไม่จำกัดเพียง) ความเสี่ยงจากซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ไม่ทำงานและปัญหาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือปัญหาดังกล่าว

5.2 บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อผลขาดทุนจากการลงทุนตามคำแนะนำ, การคาดการณ์หรือข้อมูลจากเรา ความเห็น, ข่าว, งานวิจัย, การวิเคราะห์, ราคา, หรือข้อมูลอื่นในเว็บไซต์นี้เป็นความเห็นทั่วไปเกี่ยวกับตลาดและไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหาย, ผลขาดทุนหรือกำไรซึ่งเกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อมจากการใช้หรือพึ่งพาข้อมูลดังกล่าว

5.3 เนื้อหารายงานที่นำเสนอไม่ใช่ความเห็นและไม่ใช่สัญญา, การรับประกันหรือการยืนยันว่าลูกค้าจะทำกำไรได้จากยุทธศาสตร์การซื้อ-ขายนั้น เนื้อหารายงานที่นำเสนอไม่ใช่การรับประกันการจำกัดระดับผลขาดทุน 

5.4 การซื้อ-ขายตามคำแนะนำในผลการวิเคราะห์โดยเฉพาะหากเป็นการลงทุนจากเงินกู้ยืมมีความเสี่ยงอย่างมาก อาจเป็นได้ทั้งผลกำไรหรือขาดทุนหากภาวะที่อ้างในผลการวิเคราะห์ไม่ได้เกิดขึ้นตามที่คิด 

5.5 ในกรณีที่มีความผิดพลาดในการแจ้งราคา, การพิมพ์ผิด, ความผิดพลาดในการทำรายการและแจ้งราคาผ่านระบบการซื้อ-ขายอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือทางโทรศัพท์ บริษัทมีสิทธิโดยสมบูรณ์ที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดในบัญชีการซื้อ-ขายของนักลงทุนตามที่จำเป็น

5.6 หากคุณไม่เข้าใจความเสี่ยงจากอัตราแลกเลี่ยนเงินต่างประเทศหรือการกู้ยืมเพื่อลงทุนในเครื่องมือทางการเงิน โปรดหลีกเลี่ยงการซื้อ-ขาย

6 การรับผิด

6.1 เราจะไม่รับผิดต่อความเสียหายสืบเนื่อง, ความเสียหายทางอ้อม, ความเสียหายที่เกิดโดยไม่ตั้งใจหรือเกิดขึ้นเป็นพิเศษ (รวมถึงการเสียผลกำไรหรือการขาดทุนจากการซื้อ-ขาย) ที่เป็นผลจากการใช้บริการของเรา แม้ว่าคุณจะแจ้งเราถึงความเป็นไปได้ที่จะขาดทุนนั้นแล้ว ความเสียหายสืบเนื่องหมายความรวมถึงความเสียหายทางเศรษฐกิจ, การเสียผลกำไร, ความเสียหายทางธุรกิจและความเสียหายทางตรงหรือทางอ้อม

6.2 เราจะไม่รับผิดต่อความสูญเสีย, ความเสียหายหรือข้อเรียกร้องทางตรงหรือทางอ้อมที่เกิดจากการที่บุคคลอื่นได้รับข้อมูลเพื่อการเข้าใช้ที่เราส่งให้คุณหากคุณยังไม่ได้รายงานการเข้าใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต และความเสียหายนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากความละเลยหรือการทำผิดโดยเจตนาของเรา

6.3 เราจะไม่รับผิดต่อความสูญเสีย, ความเสียหายหรือข้อเรียกร้องทางตรงหรือทางอ้อมที่เกิดจากงานวิจัยที่คุณใช้ในการสั่งซื้อ-ขาย ไม่ว่าเราจะเป็นผู้ตีพิมพ์งานวิจัยนั้นหรือไม่  

6.4 เราจะไม่รับผิดต่อความสูญเสีย, ความเสียหายหรือข้อเรียกร้องทางตรงหรือทางอ้อมที่เกิดจากการส่งคำสั่งซื้อ-ขายล่าช้า

6.5 เราจะไม่รับผิดต่อความสูญเสีย, ความเสียหายหรือข้อเรียกร้องทางตรงหรือทางอ้อมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี

6.6 เราจะไม่รับผิดต่อความสูญเสีย, ความเสียหายหรือข้อเรียกร้องทางตรงหรือทางอ้อมหากเราไม่ได้รับเอกสารเกี่ยวกับบัญชีของคุณหรือกองทุนที่คุณถือครอง หรือหากคุณไม่ได้รับเอกสารดังกล่าวที่เราส่งให้คุณ

6.7 ไม่มีข้อความใดในสัญญาลูกค้านี้ที่สามารถนำมาใช้อ้างเพื่อจำกัดหรือหักล้างหน้าที่หรือการรับผิดใดๆที่เรามีต่อคุณ

6.8 คุณยินยอมจ่ายค่าชดเชยให้เราสำหรับความเสียหาย, การรับผิดตามกฎหมาย, รายจ่าย, การอ้างสิทธิ, การดำเนินการ, ข้อเรียกร้องหรือค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้นหรือมีผู้เรียกร้องจากเราซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ของคุณตามสัญญาลูกค้านี้ ยกเว้นความเสียหาย, การรับผิดตามกฎหมาย, รายจ่าย, การอ้างสิทธิ, การดำเนินการ, ข้อเรียกร้องหรือค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการละเลยต่อหน้าที่, การฉ้อโกงหรือการทำผิดโดยเจตนาของเราหรือเจ้าหน้าที่ของเรา

6.9 หากเราไม่เรียกร้องค่าชดเชยการละเมิดสัญญาหรือไม่ยืนยันให้คุณปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในสัญญา หรือหากเราไม่ใช้สิทธิหรือเรียกร้องการเยียวยาซึ่งเรามีสิทธิตามสัญญาลูกค้า จะไม่ถือว่าเรายกเลิกสิทธิดังกล่าวส่วนที่ 2 - เงินทุน

7 เงินของลูกค้า

7.1 เงินทั้งหมดที่ลูกค้าส่งมอบให้บริษัทหรือบริษัทถือครองในนามของลูกค้าเพื่อบริการการลงทุนจะเป็นการถือครองในนามของลูกค้าและ/หรือในนามของบริษัทเพื่อทำการแทนลูกค้าผ่านบัญชีการซื้อ-ขาย เงินทั้งหมดที่ลูกค้าฝากไว้เพื่อการลงทุน:

7.2 เราจะถือครองเงินของคุณและเงินของลูกค้าท่านอื่นรวมในบัญชีเดียวกัน (omnibus account) โดยเราสามารถระบุจำนวนเงินของคุณผ่านการทำงานภายในและระบบบัญชีของเรา

7.3 เราสามารถรับหรือส่งเงินของลูกค้าไปที่บริษัทในเครือหรือบุคคลที่สาม (เช่น ธนาคาร, ตลาด, ธนาคารเพื่อการพาณิชย์, ระบบอีวอลเล็ท, โบรกเกอร์ตัวกลาง, บริษัทอื่นที่ติดต่อโดยตรงหรือสำนักหักบัญชี) เพื่อถือครองหรือเพื่อทำธุรกรรมผ่านบุคคลอื่นหรือกับบุคคลอื่นหรือเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันตามหน้าที่ในสัญญาของคุณ (เช่น ข้อกำหนดหลักประกันเบื้องต้น) สำหรับการทำธุรกรรม เราไม่รับผิดชอบต่อการกระทำหรือการไม่กระทำของบุคคลที่สามซึ่งเราส่งมอบเงินของคุณให้ บุคคลที่สามนั้นอาจถือครองเงินของคุณรวมกับลูกค้าอื่นในบัญชีเดียวกัน (omnibus account) ทำให้ไม่สามารถแยกจำนวนเงินของคุณออกจากยอดเงินของเราหรือของบุคคลที่สาม เราทำได้เพียงอ้างสิทธิแบบไม่มีหลักประกัน (unsecured claim) ต่อบุคคลที่สามในนามของคุณหรือในนามของลูกค้าท่านอื่นของเรา ดังนั้นมีความเสี่ยงที่เงินที่เรารับคืนจากบุคคลที่สามจะไม่เท่ากับที่จำนวนที่คุณและลูกค้าอื่นอ้างสิทธิในบัญชี บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อเงินที่ไม่ได้ฝากเข้าบัญชีธนาคารของบริษัทโดยตรง หากเกิดการสูญหาย (ทางตรงหรือทางอ้อม) เนื่องจากความล่าช้าและ/หรือการที่คุณไม่ได้ฝากหรือส่งเงินผ่านบริษัทในเครือและ/หรือบุคคลที่สาม

7.4 ไม่มีดอกเบี้ยสำหรับเงินที่บริษัทโอนหรือฝากเข้าบัญชีที่แยกเฉพาะของลูกค้า เราอาจฝากเงินของคุณเพียงชั่วข้ามคืน และคุณยินยอมให้เราเก็บดอกเบี้ยไว้ เราอาจฝากเงินของคุณไว้กับผู้รับฝากซึ่งอาจใช้เป็นหลักประกันเงินกู้, อ้างสิทธิในการครอบครองหลักประกันหรือการหักลบกลบหนี้กับเงินอื่น

7.5 เราสามารถถือครองเงินของลูกค้าของคุณในนามของคุณนอกเขตประเทศของเราซึ่งกฎหมายที่บังคับใช้กับธนาคารหรือบุคคลนั้นอาจต่างจากในประเทศของเรา หากธนาคารหรือบุคคลนั้นล้มละลายหรือเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายที่มีลักษณะเดียวกัน เงินของคุณอาจถูกจัดการต่างจากวิธีจัดการเงินในบัญชีธนาคารในประเทศของเรา ซึ่งเราไม่รับผิดต่อการล้มละลาย, การกระทำหรือการไม่กระทำของบุคคลที่สามดังกล่าว 

7.6 เราอาจฝากเงินของคุณไว้กับผู้รับฝากซึ่งผู้รับฝากอาจอ้างสิทธิในหลักประกันเงินกู้, อ้างสิทธิการครอบครองหลักประกันหรือการหักลบกลบหนี้กับเงินอื่น

7.7 เมื่อคุณลงนามหรือยอมรับสัญญาลูกค้า จะถือว่าคุณให้อำนาจบริษัทในการฝาก-ถอนเงินในนามของบริษัทจากบัญชีที่เป็น “เงินทุนของลูกค้า” รวมถึง (และไม่กระทบต่อ) ให้อำนาจบริษัทในการฝาก-ถอนเงินทั่วไป, การถอนเพื่อชำระธุรกรรมที่ดำเนินการตามสัญญาลูกค้าและชำระเงินในนามของลูกค้าให้กับบริษัทหรือบุคคลอื่น

7.8 บริษัทสามารถหักกลบลบหนี้จำนวนเงินที่บริษัทถือครองไว้ในนามของลูกค้าและ/หรือหักกลบลบหนี้เงินที่ฝากเข้าบัญชีลูกค้าตามจำนวนหนี้ที่ลูกค้ามีต่อบริษัทหรือโบรกเกอร์โดยไม่ต้องขออนุญาตจากลูกค้าตามแต่การพิจารณาของบริษัทเว้นแต่บริษัทและลูกค้าตกลงกันไว้เป็นอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร สัญญานี้จะไม่ให้สิทธิในการเปิดวงเงินกู้ (credit facility) เว้นแต่บริษัทและลูกค้าตกลงกันไว้เป็นอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร

8 ก. การหาเงินทุนและการถอนเงินจากบัญชีลูกค้า

8.1 คุณสามารถเติมเงินในบัญชีผ่านทางบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต, การโอนข้ามประเทศหรือการโอน SEPA, อี-วอลเล็ท, หรือวิธีการโอนอื่นที่คล้ายกันที่บริษัทหรือบริษัทในเครือของเรายอมรับตามการพิจารณาของเรา เราไม่รับประกันว่าคุณสามารถใช้วิธีการโอนทุกรูปแบบในประเทศของคุณ คุณเท่านั้นที่สามารถเติมเงินในบัญชีของคุณผ่านทาง 1) แพลตฟอร์มการซื้อ-ขาย 2) ผ่านทางโทรศัพท์โดยตัวแทนของเราให้ความช่วยเหลือและคุณต้องแสดงความยินยอม

8.2 จำนวนเงินฝากเบื้องต้นขั้นต่ำสำหรับเริ่มการซื้อ-ขายระบุไว้ในหัวข้อ “บัญชี” ในเว็บไซต์ หากคุณโอนเงินเข้าบัญชีต่ำกว่าเงินฝากเบื้องต้นขั้นต่ำสำหรับเริ่มการซื้อ-ขายคุณอาจซื้อ-ขายได้ตามการพิจารณาของเรา เราขอสงวนสิทธิปฏิเสธการฝากเข้าบัญชีด้วยเงินสดและ/หรือการเข้าใช้บัญชีการซื้อ-ขายโดยใช้เงินสดดังกล่าว

8.3 คุณสามารถถอนเงินในบัญชีของคุณตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในหัวข้อ “การถอนเงิน” ในเว็บไซต์ของเราทั้งนี้คุณต้องส่งเอกสารที่จำเป็นมาให้เราด้วย หากคำขอถอนเงินของคุณไม่ตรงตามข้อกำหนดทั้งหมดบริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาระงับคำขอถอนเงินจนกว่าคุณจะปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายทั้งหมด บริษัทไม่คิดค่าธรรมเนียมการถอนเงินที่โอนเข้าบัญชีคุณ แต่คุณต้องจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นที่ธนาคาร, บริษัทบัตรเครดิต, ผู้ดำเนินการชำระเงิน, หรืออี-วอลเล็ทเรียกเก็บสำหรับการถอนเงิน ทั้งนี้โปรดอ่านข้อมูลจากหัวข้อที่เกี่ยวข้องในเว็บไซต์ของเรา จำนวนสูงสุดสำหรับธุรกรรมฝากเงินชั่วคราว (initial deposit facility) เท่ากับจำนวนเงินฝากเบื้องต้น เราจะโอนกำไรที่ได้ไปยังบัญชีธนาคารของคุณเท่านั้น

8.4 ลูกค้าสามารถถอนเงินในบัญชีและ/หรือกำไรจากธุรกรรมการซื้อ-ขายจากบัญชีของลูกค้าไปยังบัญชีที่เกี่ยวข้องหรือโอนเข้าบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่ก่อนนี้ใช้โอนเงินเข้าบัญชี (บัญชีที่เรียกกันว่า “บัญชี/บัตรเครดิตหรือเดบิตที่ใช้ชำระเพื่อทำธุรกรรม” (originating account/card)) การโอน (หรือถอนเงิน) ไปยังบัญชีหรือบัตรอื่นที่นอกเหนือจากบัญชี/บัตรเครดิตหรือเดบิตที่ใช้ชำระเพื่อทำธุรกรรม” (originating account/card)) จะได้รับอนุญาตตามการพิจารณาของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทต้องเห็นว่ามีเหตุผลเพียงพอในการโอนเงินไปบัญชีอื่น จำนวนการถอนขั้นต่ำคือ 25 ดอลลาร์สหรัฐเว้นแต่ระบุไว้เป็นอื่น

8.5 ลูกค้ารับผิดชอบต่อรายละเอียดการชำระเงินที่แจ้งต่อบริษัท บริษัทไม่รับผิดชอบต่อเงินของลูกค้าหากลูกค้าให้รายละเอียดไม่ถูกต้อง หากลูกค้าส่งคำขอถอนเงินจากบัญชีธนาคาร ลูกค้ามีเวลา 10 วันทำงานนับจากวันที่ยื่นคำขอเพื่อแจ้งรายละเอียดธนาคารของลูกค้า หากไม่ได้รับข้อมูลที่จำเป็นภายใน 10 วัน เงินจำนวนนี้จะโอนกลับไปยังบัญชีการซื้อ-ขายของลูกค้าและลูกค้าต้องยื่นคำขอการทำรายการใหม่

8.6 บริษัทจะถอนเงินของลูกค้าหลังได้รับเอกสาร “รู้จักลูกค้าของคุณ” และเอกสารต่อต้านการฟอกเงินเพื่อยืนยันตัวตนลูกค้าเท่านั้น

8.7 ก. เราจะชำระเงินที่ต้องจ่ายให้คุณตามวิธีที่เราเห็นว่าเหมาะสมในสถานการณ์นั้นๆ เราจะไม่ทนต่อการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญาซึ่งรวมถึง(และไม่จำกัดเพียง) การใช้บัตรเครดิต/บัตรเดบิตปลอม, การคืนเงินเข้าบัตรเครดิต/บัตรเดบิต, หรือการคืนเงินเข้าบัตรแบบอื่นๆ (โดยไม่ต้องพิจารณาว่าการทำธุรกรรมหรือการคืนเงินเข้าบัตรเกิดขึ้นเมื่อไร) ในกรณีนี้เราจะยกเลิกทุกบัญชีทันทีและบัญชีจะไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีก เราจะปิดการเสนอขาย (open trade) จากบัญชีการซื้อ-ขายของคุณและเราจะปฏิเสธคำสั่งซื้อ-ขายในอนาคตตามข้อ 13.1 ฑ. ในหัวข้อเงื่อนไขและข้อกำหนด เราไม่จำเป็นต้องแจ้งคุณก่อนก่อนปิดการซื้อ-ขายและ/หรือบัญชีของคุณ  แม้เราอาจเลือกที่จะแจ้งคุณก็ตาม

8.7 ข. หากเราสงสัยว่าอาจมี “การทุจริตโดยการปฏิเสธการชำระเงิน (Friendly Fraud)” เช่น การขอคืนเงินแบบไม่มีการรับประกันจากธุรกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมาย นอกเหนือจากสิทธิที่ระบุในข้อ 8.7 ก. แล้ว บริษัทมีสิทธิดังต่อไปนี้:

ก) สั่งห้ามคุณ – และบุคคลที่สามที่คุณมอบอำนาจให้ทำการแทน  – ไม่ให้ใช้บริการของเราในทันที, โดยไม่จำกัดระยะเวลาและจะไม่มีการเพิกถอนคำสั่งห้าม เราขอสงวนสิทธิการสั่งห้ามต่อไปนี้:

i.ห้ามใช้ IP address เพื่อเข้าใช้บัญชีของคุณหรือที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ;

ii. ที่อยู่ในการออกใบเรียกเก็บเงินและที่อยู่เพื่อการส่งไปรษณีย์ของคุณและบุคคลที่สามที่คุณมอบอำนาจให้ทำการแทนที่ใช้ติดต่อระหว่างขั้นตอนการยืนยันบัญชี;

iii. ชื่อและนามสกุลของคุณและบุคคลที่สามที่คุณมอบอำนาจให้ทำการแทนและรายละเอียดการระบุตัวตนอื่นๆ ตามที่ระบุในเอกสารระบุตัวตนที่ส่งให้เราในขั้นตอนการยืนยันบัญชี;

iv. องค์ประกอบอื่นในการระบุตัวตนที่เราเห็นว่าเหมาะสมและใช้งานได้

คำสั่งห้ามทั้งหมดถือเป็นสิ้นสุดและจะไม่มีการเจรจาต่อรองและอาจครอบคลุมขั้นตอนต่อไปนี้:

ข) การหักเงินจากยอดเงินที่ยังเหลือในบัญชีของคุณเพื่อชดเชยตามจำนวนการคืนเงินเข้าบัตรเครดิต/บัตรเดบิต;

ค) ยึดกำไรทั้งหมดจากยอดเงินยังเหลือในบัญชีของคุณ;

ง) ยึดโบนัสทั้งหมดจากยอดเงินที่ยังเหลือในบัญชีของคุณ;

จ) แจ้งผู้ออกบัตรเครดิตและบริษัทจัดอันดับเครดิตทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง;

ฉ) ดำเนินคดีอาญากับคุณในข้อหาการฉ้อโกงบัตรเครดิต;

ช) ดำเนินคดีแพ่งกับคุณเพื่อชดใช้, ชดเชยและแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้นบางส่วนหรือทั้งหมด รวมถึงการเสียชื่อเสียงทางตรงและทางอ้อมที่เกิดจากการคืนเงินเข้าบัตรเครดิต/บัตรเดบิต

8.7.ค. หากเราพบว่าเกิดเหตุการณ์ตามข้อ 8.7 ค. เราจะดึงยอดเงินที่เหลือในบัญชีของคุณคืนจนเหลือเพียงจำนวนเงินทุนเริ่มแรก เราไม่จำเป็นต้องแจ้งคุณก่อนดำเนินการดึงเงินคืน แม้เราอาจเลือกที่จะแจ้งคุณก็ตาม

8 ข. โปรโมชั่นและรางวัลพิเศษ

8.8 เราจะปิดการเสนอขาย (open trade) ของลูกค้าที่ไม่ได้ล็อกอินนานกว่า 1 สัปดาห์และ/หรือไม่เคยฝากเงินเข้าบัญชีโดยอัตโนมัติเมื่อถึงวันสุดสัปดาห์และเงินจะถูกหักจากบัญชีของลูกค้า บริษัทจะไม่รับผิดหรือไม่มีความรับผิดชอบต่อผลทางการเงินที่เกิดขึ้นจากการปิดการเสนอขายโดยอัตโนมัติ

8.9 บริษัทสามารถเสนอโปรโมชั่นและ/หรือรางวัลพิเศษเป็นครั้งคราวตามการพิจารณาของเราซึ่งลูกค้าสามารถได้รางวัลจากการปฏิบัติตามหรือบรรลุเป้าที่กำหนด “โปรโมชั่น” หมายถึง แผนที่บริษัทดำเนินการซ้ำๆด้วยกลไกเดิมหรือในลักษณะเดียวกัน ส่วน” รางวัลพิเศษ” (หรือ การแข่งขัน) หมายถึงรายการเฉพาะที่จัดเฉพาะวาระ (เช่น (และไม่จำกัดเพียง) ของขวัญคริสต์มาส) โดยปกติเปิดเฉพาะสำหรับลูกค้าที่ได้รับคำเชิญและตอบรับคำเชิญ ลูกค้าที่ยังไม่ได้ฝากเงินเข้าบัญชีไม่มีสิทธิได้รับโบนัสหรือโบนัสการถอนเงินและ/หรือรางวัลพิเศษอื่นในลักษณะเดียวกันซึ่งบริษัทเสนอในรายการโปรโมชั่นหรือรางวัลพิเศษ

8.10 การเข้าร่วมโปรโมชั่นขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเฉพาะในข้อ 8.12 อย่างไรก็ตามเงื่อนไขที่บังคับใช้กับรางวัลพิเศษเฉพาะวาระจะแจ้งไว้ในประกาศรางวัลพิเศษ เงื่อนไขทั้งหมดของสัญญานี้บังคับใช้กับโปรโมชั่นและ/หรือรางวัลพิเศษยกเว้นสัญญาระบุไว้ชัดเจนและเจาะจงว่าไม่ครอบคลุม เงื่อนไขที่บังคับใช้ในโปรโมชั่นหรือรางวัลพิเศษอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า

8.11 หากเราสงสัยว่าคุณฝ่าฝืน, ละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาและ/หรือเงื่อนไขเฉพาะ เราอาจยกเลิก, เพิกถอนและหักโบนัสทั้งหมดจากบัญชีของคุณทันที (โดยไม่กระทบต่อสิทธิอื่นของเราตามสัญญาหรือระเบียบนี้)

8.12 โปรโมชั่นและรางวัลพิเศษขึ้นอยู่กับการจัดเตรียมของเราและอาจไม่สามารถเสนอให้กับลูกค้าทุกราย เมื่อคุณเข้าร่วมรายการโปรโมชั่นและรางวัลพิเศษจะถือว่าคุณยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดของเรา เราสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายการโปรโมชั่นและ/หรือรางวัลพิเศษ, เงื่อนไข, การเพิกถอน, หรือยกเลิกรายการโปรโมชั่นหรือรางวัลพิเศษโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

8.13 การโปรโมชั่น:

โบนัสเงินฝาก

(ก) โบนัสต้องได้รับการอนุมัติทันทีหรือการอนุมัติจากผู้จัดการและจะแสดงไว้ในวอลเล็ทโบนัสของคุณทันทีหลังอนุมัติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการฝาก

(ข) สำหรับโบนัสโปรโมชั่น อาจมีตารางเวลาแจ้งว่าหลังทำรายการฝากใหม่คุณจะมีสิทธิได้รับโบนัสเมื่อไรรวมถึงประกาศโปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ไม่มีตารางเวลาคุณต้องทำรายการฝากใหม่ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการฝากครั้งแรกเพื่อจะมีสิทธิได้รับโบนัสตามเงื่อนไขโปรโมชั่นโบนัสที่เกี่ยวข้อง

(ค) โบนัสโปรโมชั่นจะระบุจำนวนโบนัสที่คุณได้รับสำหรับแต่ละรายการฝากที่ได้รับอนุมัติ ในกรณีที่ไม่ได้ระบุจำนวนโบนัส โบนัสจะเป็นจำนวน 30%

(ง) ปริมาณการซื้อ-ขายที่จำเป็นเพื่อรับโบนัสขึ้นอยู่กับจำนวนโบนัสสะสมและระบบจะอัปเดตให้ทราบทุกครั้งที่เราออกโบนัส

(จ) เมื่อโบนัสได้รับอนุมัติ โบนัสจะถูกฝากเข้าบัญชีของคุณโดยอัตโนมัติและคุณสามารถถอนออกจากบัญชีได้ทันที 

(ฉ) คุณไม่สามารถใช้เงินโบนัสเพื่อซื้อ-ขายจนกว่าโบนัสจะถูกโอนเข้าในบัญชีของคุณ

(ช) คุณสามารถถอนเงินที่ฝากไว้ (ไม่รวมโบนัส) ได้ตลอดเวลา

(ซ) บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนและ/หรือยกเลิกเงื่อนไขโปรโมชั่นได้ตลอดเวลา บริษัทจะรับผิดชอบการแจ้งให้ลูกค้าทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เมื่อคุณเข้าร่วมการมอบโบนัสโปรโมชั่นจะถือว่าคุณยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดของรายการโปรโมชั่น

9 หลักประกันและการชำระหลักทรัพย์ประกัน

9.1 เราขอสงวนสิทธิในการทบทวนและปรับเปอร์เซ็นต์เงินหลักประกันหรือปรับการคำนวณดอกเบี้ยของเครื่องมือทางการเงินตลอดช่วงอายุของเครื่องมือทางการเงินนั้นตามการพิจารณาของเราแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยเราอาจแจ้งหรือไม่แจ้งคุณก็ได้ โดยเฉพาะ ในภาวะที่ตลาดเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เราสามารถปรับสถานะการซื้อ-ขายที่เปิดชั่วข้ามคืนเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการดำเนินงาน รายละเอียดการปรับเปลี่ยนจะแจ้งไว้ในเว็บไซต์

9.2 เมื่อเราจัดการธุรกรรมสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) โปรดรับทราบว่าคุณอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มหากธุรกรรมไม่เสร็จสมบูรณ์ หรือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มในขั้นแรกของการทำธุรกรรมหรือเมื่อปิดสถานะซื้อ-ขายทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกรรม คุณต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมโดยเพิ่มเงินหลักประกันตามราคาซื้อเครื่องมือทางการเงินในทันทีแทนการจ่าย (หรือรับ) ราคาซื้อทั้งหมด (หรือราคาขาย) เมื่อราคาตลาดของเครื่องมือทางการเงินที่คุณลงทุนเปลี่ยนแปลงจะส่งผลถึงปริมาณหลักประกันที่คุณต้องจ่ายเพิ่ม เราจะติดตามระดับหลักประกันที่คุณต้องใช้ทุกวันและจะแจ้งคุณทันทีที่พิจารณาแล้วว่าคุณต้องจ่ายหลักประกันเพิ่มตามที่ระบุในข้อนี้

9.3 คุณต้องจ่ายหลักประกันที่จำเป็นตามที่เราเรียกร้องเป็นครั้งคราวตามการพิจารณาของเราเพื่อป้องกันการขาดทุนหรือความเสี่ยงขาดทุนจากธุรกรรมในปัจจุบัน, อนาคตหรือธุรกรรมที่อยู่ระหว่างพิจารณาตามสัญญาลูกค้านี้

9.4 คุณต้องจ่ายหลักประกันเป็นเงินสดเว้นแต่สัญญาระบุไว้เป็นอย่างอื่น คุณต้องจ่ายหลักประกันเป็นการโอนเงินสดเต็มจำนวนโดยคุณจะไม่ได้รับดอกเบี้ย เราจะบันทึกหลักประกันเงินสดที่ได้รับเป็นภาระผูกพัน (obligation) ที่เราต้องจ่ายคืนคุณ

9.5 เรามีสิทธิยึดหน่วงเงินทั้งหมดของคุณที่อยู่ในความครอบครองของเราหรือตัวแทนของเราในนามของคุณเพื่อใช้เป็นหลักประกันโดยไม่กระทบต่อสิทธิอื่นของเราตามสัญญาลูกค้านี้จนกว่าคุณจะปฏิบัติตามภาระผูกพันทั้งหมด

9.6 นอกจากสิทธิที่เรามีตามสัญญาลูกค้านี้หรือตามกฎหมายทั่วไป เรามีสิทธิที่จะปิด, ยกเลิก, หรือจำกัดสถานะการซื้อ-ขายของคุณ (ทั้งสถานะใหม่และสถานะเดิมทั้งหมด) และมีสิทธิปฏิเสธการเปิดสถานะใหม่ ในสถานการณ์ต่อไปนี้ซึ่งรวมถึง (และไม่จำกัดเพียง):

ก) เราเชื่อว่ามีความผิดปกติในการซื้อ-ขาย

ข) เราพบว่าคุณใช้ยุทธศาสตร์การซื้อ-ขายที่ไม่ถูกต้อง หรือ

ค) บัญชีของคุณมาถึงระดับหยุดการใช้งาน (Stop Out level)

9.7 เมื่อระดับหลักประกันของคุณน้อยกว่า 30% ของสัดส่วนเงินทุน เรามีสิทธิพิจารณาปิดสถานะการซื้อ-ขายทันทีโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ระดับหยุดการใช้งาน (Stop Out level) ของแต่ละบัญชีกำหนดไว้ที่ 30% เราขอสงวนสิทธิปิดสถานะการซื้อ-ขายของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดทันทีเมื่อบัญชีของคุณมาถึงระดับหยุดการใช้งาน (Stop Out level) โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าตามการพิจารณาของเราแต่เพียงผู้เดียว ข้อกำหนดในย่อหน้านี้บังคับใช้กับลูกค้าทุกราย

9.8 บริษัทมีสิทธิพิจารณาปิดข้อตกลงซื้อ-ขายหากคุณไม่เข้าใช้บัญชีนาน 90 วันหลังเปิดการซื้อ-ขายนั้น สถานะบัญชีที่มีความเสี่ยงอาจมีค่าธรรมเนียมการบริหาร 0.1% ของปริมาณการซื้อ-ขายในสกุลดอลลาร์สหรัฐต่อวัน และเรามีสิทธิปิดบัญชีที่มีความเสี่ยงหลังคุณไม่เข้าใช้บัญชีนาน 21 วันโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

9.9 เรามีสิทธิยึดหน่วงเงินซึ่งอาจจำเป็นต้องใช้เพื่อรองรับสถานะขาดทุน, ใช้เป็นหลักประกันเบื้องต้น, หลักประกันที่เรียกจากนักลงทุน, เงินทุนที่ยังไม่เคลียร์เข้าบัญชี, ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง, และจำนวนเงินใดๆบางส่วนหรือทั้งหมดที่คุณต้องจ่ายเราตามสัญญาลูกค้านี้

9.10 เมื่อเราทำการแปลงค่าเงิน เราจะเลือกใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามที่เราเห็นว่าเหมาะสมส่วนที่ 3 – นโยบายการส่งคำสั่งซื้อ-ขาย

10.1 ZFX ยึดมั่นในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า เมื่อเราส่งหรือจัดการคำสั่งซื้อ-ขายหลักทรัพย์ เราจึงปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้องอย่างครบถ้วนเพื่อผลการซื้อ-ขายที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สำหรับลูกค้าของเรา (หรือที่เรียกกันว่า การส่งมอบ “ผลการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด”) (ยกเว้นในบางสภาพการณ์ที่จะอธิบายไว้ด้านล่างนี้) และเพื่อเป็นการรักษาและปฏิบัติตามนโยบายการส่งคำสั่งซื้อ-ขายหลักทรัพย์และกระบวนการที่เกี่ยวข้องที่ช่วยให้เราบรรลุผลการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด เรามีนโยบายและกระบวนการในบริษัทที่ควบคุมวิธีการส่งคำสั่งซื้อ-ขายหลักทรัพย์สำหรับลูกค้า เราพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าทุกท่าน เราจึงตรวจเช็กนโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานอยู่เสมอและอาจตรวจเช็ก ณ เวลาใดก็ตามได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

10.2 เราให้บริการลูกค้าในฐานะผู้ดำเนินการซื้อ-ขายหลัก ไม่ใช่แค่ตัวแทน นั่นหมายถึงเราเป็นผู้ส่งคำสั่งซื้อ-ขาย ลูกค้าจึงทำธุรกรรมกับเราโดยตรงซึ่งไม่ใช่การซื้อ-ขายในตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดภายนอกอื่น การซื้อ-ขายที่ลูกค้าดำเนินการกับเราไม่สามารถโอนไปที่อื่นได้ นั่นหมายถึงหากลูกค้าเปิดสถานะกับเรา ลูกค้าต้องปิดสถานะกับเราด้วย

10.3 เราใช้ปัจจัยการส่งคำสั่งซื้อ-ขายดังต่อไปนี้:

(ก) ราคา – เรามุ่งมั่นปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถรับประกันได้ว่าราคาที่เรายินยอมให้ลูกค้าซื้อ-ขายเป็นราคาที่ดีกว่าที่อื่น เราได้รับราคาหลักทรัพย์ในสัญญาซื้อ-ขายส่วนต่าง (CFD) มาจากบุคคลที่สามที่เพิ่มสภาพคล่องในตลาดซื้อ-ขายรอง (OTC market)

(ข) ต้นทุน -เราบวกกำไรเพิ่มจากราคาต้นทุนที่ได้จากผู้ให้บริการสภาพคล่องทางการเงิน (liquidity provider) และแจ้งราคาที่บวกเพิ่มจากต้นทุนซึ่งรวมรายได้ของเราไว้แล้ว เราตั้งราคาปิดของสกุลเงินที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดหลักประกันและยอดเงินที่ฝากเข้าหรือหักออกจากบัญชี

(ค) ความรวดเร็วหรือความเป็นไปได้ในการส่งคำสั่งซื้อ-ขาย – เราอาจซื้อ-ขายผ่านแพลตฟอร์มของเราหรือผ่านโทรศัพท์หรือช่องทางการสื่อสารอื่น การซื้อ-ขายผ่านหน้าจอและโทรศัพท์ขึ้นอยู่กับภาวะสภาพคล่องและสภาพตลาด ดังนั้นเราจึงไม่สามารถรับประกันว่าสถานะซื้อ-ขายของลูกค้าจะเปิดหรือปิดโดยทันที ความรวดเร็วหรือความเป็นไปได้ในการส่งคำสั่งซื้อ-ขายยังขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์, ฮาร์ดแวร์ และการเชื่อมต่อทางโทรคมนาคม/การส่งผ่านข้อมูล เราไม่สามารถรับประกันว่าการส่งคำสั่งซื้อ-ขายจะไม่มีการติดขัด

(ง) ปริมาณ – เรากำหนดปริมาณการซื้อ-ขายขั้นต่ำสุดและสูงสุดตามสภาพตลาดและนโยบายบริษัทซึ่งจะเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว ราคาและต้นทุนเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งคำสั่งซื้อ-ขายของ ZFX

10.4 เมื่อเราจัดการธุรกรรมหรือส่งคำสั่งซื้อ-ขายของลูกค้า เราใช้เกณฑ์ต่อไปนี้ในประเมินปัจจัยในการดำเนินการที่อธิบายไว้ข้างต้น:

(ก) ลักษณะและประเภทของลูกค้า

(ข) ลักษณะของคำสั่งซื้อ-ขายของลูกค้า และ

(ค) ลักษณะของเครื่องมือทางการเงินที่ลูกค้าสั่งซื้อ

10.5 เราดำเนินการตามคำสั่งซื้อ-ขายของลูกค้าโดยใช้ราคาของเราหรือใกล้เคียงกับราคาของเราขึ้นอยู่กับสภาพตลาด เราไม่รับประกันราคาที่ลูกค้าได้รับเนื่องจากตลาดอาจจะขยาย หรือเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหรือปรับตัว เราไม่รับประกันว่าจะดำเนินการตามคำสั่งซื้อ-ขายของลูกค้า

10.6 เราไม่มีหน้าที่ต้องรับคำสั่งซื้อ-ขายของลูกค้าและสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อ-ขายของลูกค้าในกรณีที่เราเชื่อว่ามีการบิดเบือนราคาตลาด, การฝ่าฝืนระเบียบหรือคำสั่งซื้อ-ขายของลูกค้าดำเนินการโดยใช้ราคาที่ไม่ถูกต้อง

10.7 หากลูกค้ามีความต้องการเฉพาะเกี่ยวกับวิธีส่งคำสั่งซื้อ-ขาย ลูกค้าต้องแจ้งให้เราทราบซึ่งเราจะพยายามปฏิบัติตาม หากคำสั่งเฉพาะของลูกค้าขัดแย้งกับนโยบายหรือขั้นตอนการส่งคำสั่งซื้อ-ขายตามปกติของเรา เราจะยึดคำสั่งเฉพาะของลูกค้าเป็นหลัก

10.8 หากเราเลือกปฏิบัติตามนโยบายหรือขั้นตอนการส่งคำสั่งซื้อ-ขายตามปกติของเรา ผลการซื้อ-ขายที่ได้รับอาจต่างออกไป เราไม่จำเป็นต้องสร้างผลการดำเนินงานที่ดีที่สุดตามคำสั่งเฉพาะของลูกค้า

10.9 ตามปกตินโยบายหรือขั้นตอนการส่งคำสั่งซื้อ-ขายจะพิจารณาถึงต้นทุนของเราในการทำธุรกรรม การทำธุรกรรมอาจมีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เราจะแจ้งลูกค้าให้ทราบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนี้ก่อนส่งคำสั่งซื้อ-ขาย

10.10 เมื่อส่งคำสั่งซื้อ-ขายอนุพันธ์ทางการเงินแบบติดต่อโดยตรง เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลการซื้อ-ขายที่ดีที่สุดโดยพิจารณาตามนโยบายการส่งคำสั่งซื้อ-ขายและคำสั่งเฉพาะจากลูกค้า

10.11 เพื่อบรรลุผลการดำเนินงานที่ดีที่สุด เราพิจารณาหลายปัจจัยซึ่งรวมถึงราคา, ต้นทุน, ความเร็วในการส่งคำสั่งซื้อ-ขาย, ความเป็นไปได้ในการส่งคำสั่งซื้อ-ขายและการตกลงซื้อ-ขาย, ขนาด, ลักษณะคำสั่งหรือปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องในการส่งคำสั่งซื้อ-ขาย

10.12 เราจะใช้ประสบการณ์และการพิจารณาของเราในการกำหนดความสำคัญของปัจจัยต่างๆ อย่างไรก็ตามเราถือว่าราคาเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการซื้อ-ขาย

10.13 เราจะทบทวนนโยบายนี้อย่างสม่ำเสมอและติดตามปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อราคา

10.14 ในกรณีที่เราเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้  เราจะแจ้งลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 14 วันและแจ้งให้ลูกค้าทราบผ่านทางเว็บไซต์

11 การปฏิเสธส่งคำสั่งซื้อ-ขาย

11.1 เมื่อเกิดกรณีด้านล่างนี้ เรามีสิทธิปฏิเสธส่งคำสั่งซื้อ-ขายได้ตลอดเวลาตามการพิจารณาของเราโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งและ/หรืออธิบายต่อลูกค้าและจะไม่กระทบต่อข้อกำหนดอื่นในสัญญานี้ และคุณไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย, การดำเนินงานเฉพาะหรือการชดเชยต่างๆจากเรา:ก) เมื่อเราเห็นว่าการส่งคำสั่งซื้อ-ขายส่งผลหรืออาจส่งผลต่อความน่าเชื่อถือหรือความราบรื่นในการดำเนินงานของระบบการซื้อ-ขายข) เมื่อเงินทุนที่คุณฝากเข้าบัญชีไม่เพียงพอต่อการจ่ายค่าธรรมเนียมทั้งหมดและหลักประกันที่กำหนดตามคำสั่งซื้อ-ขายนั้นค) รายละเอียดสำคัญในคำสั่งซื้อ-ขายไม่ครบถ้วนง) เราพบว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะดำเนินการตามคำสั่งซื้อ-ขายในแง่ของปริมาณหรือราคาการซื้อ-ขายจ) คำสั่งซื้อ-ขายของคุณสามารถตีความได้มากกว่าหนึ่งความหมายหรือความหมายไม่ชัดเจนฉ) เราพบว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะดำเนินการตามคำสั่งซื้อ-ขายเนื่องจากสภาพตลาด, ลูกค้าหรือปริมาณการซื้อ-ขายช) เราได้รับแจ้งการยกเลิกสัญญาจากคุณซ) เราส่งคำแจ้งยกเลิกสัญญาลูกค้าให้กับคุณฌ) เรามีความสงสัยว่าคำสั่งซื้อ-ขายเป็นของจริงหรือไม่ญ) เราสงสัยว่าคุณเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนเงินทุนให้กลุ่มก่อการร้ายฎ) เนื่องจากเรียกร้องหรือข้อกำหนดที่ถูกต้องตามกฎหมายของแพลตฟอร์มการซื้อ-ขาย, บริษัทในเครือรวมถึงการเรียกร้องของบุคคลที่สามฏ) เราสงสัยว่าคำสั่งซื้อ-ขายถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ฐ) ผลจากคำขอตามคำสั่งศาลฑ) กรณีตามที่ระบุในข้อ 9 และ 21ฒ) ลูกค้ายื่นคำสั่งซื้อ-ขายด้วยวิธีการและแบบฟอร์มที่ไม่ตรงตามการดำเนินธุรกิจตามปกติ หรือณ) เมื่อตลาดอ้างอิงปิดไปแล้วและบริษัทไม่ได้รับสภาพคล่องจากแหล่งดำเนินงาน (execution venues)ด) บัญชีของคุณอยู่ระหว่างการสืบสวนหรือถูกระงับตามข้อ 8.7ต) บัญชีของคุณละเมิดเงื่อนไขและข้อกำหนด (หรือเราสงสัยว่าบัญชีของคุณละเมิดเงื่อนไขและข้อกำหนด)  

12 การรับรอง การรับประกัน 

12.1 เมื่อคุณยอมรับผลผูกพันตามกฎหมายของสัญญาลูกค้านี้และในแต่ละครั้งที่คุณส่งคำสั่งซื้อ-ขาย เราจะถือว่าคุณ ยืนยัน, รับรองและรับประกันดังต่อไปนี้:ก) คุณยื่นคำสั่งซื้อ-ขายและทำธุรกรรมในฐานะคู่สัญญาหลัก (นั่นคือทำธุรกรรมในนามของคุณและไม่ใช่สำหรับบุคคลที่สาม) เว้นแต่คุณได้ส่งเอกสารและ/หรือใบมอบอำนาจที่อนุญาตให้คุณทำการในฐานะตัวแทนและ/หรือผู้รับมอบอำนาจของบุคคลที่สามและเอกสารระบุตัวตนของบุคคลที่สามข) คุณเป็นคู่สัญญาในสัญญาลูกค้านี้ ธุรกรรมแต่ละรายการต้องไม่ละเมิด, ไม่ขัดแย้งหรือมีข้อผิดพลาดตามกฎหมาย, ระเบียบ, กฎ, คำพิพากษา, สัญญาหรือเครื่องมือทางการเงินอื่นที่มีผลผูกพันคุณหรือเงินทุนหรือสินทรัพย์ของคุณค) คุณไม่มีข้อจำกัดในการยื่นคำสั่งซื้อ-ขาย หรือทำธุรกรรมตามคำสั่งซื้อ-ขายง) คุณทำตามคำแนะนำในการทำธุรกรรมยื่นคำสั่งซื้อ-ขาย และไม่พึ่งพาการนำเสนอหรือข้อมูลจากเราในการตัดสินใจทำธุรกรรมจ) คุณต้องมีอำนาจ, ได้รับการอนุญาตและการอนุมัติที่จำเป็นในการทำสัญญาลูกค้า, การลงนาม, การยื่นคำสั่งซื้อ-ขายและการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาลูกค้านี้ฉ) ข้อมูลทั้งหมดที่คุณแจ้งต้องเป็นความจริงและถูกต้อง คุณมีหน้าที่ต้องแจ้งเราเป็นลายลักษณ์อักษรหากข้อมูลที่คุณแจ้งมีการเปลี่ยนแปลงช) เอกสารที่คุณส่งให้เราต้องเป็นเอกสารจริงและมีผลบังคับใช้ ข้อมูลในใบสมัครและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องต้องถูกต้อง, สมบูรณ์และไม่ทำให้เข้าใจผิด และคุณต้องแจ้งเราหากรายละเอียดหรือข้อมูลดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงซ) เงินของคุณไม่ถูกใช้ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือใช้เพื่อสนับสนุนการก่อการร้ายไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมฌ) คุณอายุเกิน 18 ปี มีสภาพจิตปกติ ไม่มีข้อกฎหมายหรือความขัดข้องอื่นที่ทำให้คุณไม่สามารถทำสัญญาลูกค้าญ) คุณต้องแจ้งจุดประสงค์การลงทุนแก่เราซึ่งต้องสอดคล้องกับบริการของเรา เช่น บริการด้านตลาดหรือเครื่องมือทางการเงิน และเราต้องพิจารณาว่ามีข้อจำกัดเกี่ยวกับเชื้อชาติและศาสนาของคุณหรือไม่  

13 การให้อำนาจบุคคลที่สามทำการซื้อ-ขาย

13.1 คุณมีสิทธิมอบอำนาจให้บุคคลที่สาม (จากนี้จะอ้างถึงโดยเรียกว่า “บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ”) เพื่อสั่งการและ/หรือส่งคำสั่งซื้อ-ขายแก่เรา โดยคุณต้องแจ้งเราเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการใช้สิทธินี้และบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจต้องได้รับอนุมัติจากบริษัทตามข้อกำหนดการมอบอำนาจ

13.2 เราจะรับคำสั่งซื้อ-ขายจากบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจซึ่งทำการในนามของคุณ และจะถือว่าคำสั่งซื้อ-ขายนั้นมีผลบังคับใช้และมีผลผูกพันคุณ เว้นแต่เราจะได้รับคำแจ้งการยกเลิกการมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรจากคุณ

13.3 เราต้องได้รับคำแจ้งการยกเลิกการมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 5 วันก่อนยกเลิกการมอบอำนาจให้บุคคลที่สาม

13.4 บัญชี MAMM

13.4.1 หากคุณมอบอำนาจให้บุคคลที่สามทำการในนามของคุณในฐานะตัวแทนหรือในฐานะใดๆเพื่อจัดการบัญชี MAMM บุคคลที่สามนั้นจะสามารถสั่งการเรา, ส่งคำขอทำธุรกรรม, เสนอการทำธุรกรรมหรือการกระทำอื่นในนามของคุณซึ่งจะมีผลผูกพันเรา

13.4.2 คุณให้อำนาจเราดำเนินการตามคำขอ, คำสั่ง, หรือการแจ้งอื่นที่เราได้รับและระบุว่ามาจากคุณหรือทำในนามของคุณ ทั้งนี้บริษัทต้องไม่มีข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับความถูกต้อง, ความเป็นจริง, อำนาจหรือตัวตนของบุคคลที่ส่งคำสั่งหรืออ้างว่าเป็นผู้จัดทำคำขอ, คำสั่งหรือการแจ้งนั้น

13.4.3 คุณต้องรับผิดชอบและรับผลผูกพันตามหน้าที่ในสัญญา และผลการดำเนินงานตามคำขอ, คำสั่งหรือการแจ้งของคุณ

13.4.4 เพิ่มเติมจากข้อ 10.3 หากคุณมอบอำนาจให้บุคคลที่สามเพื่อทำการในนามของคุณ คำว่า “ลูกค้า” หรือ “คุณ”ในสัญญานี้จะครอบคลุมบุคคลที่สามที่เป็นตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจจากคุณส่วนที่ 4 -ข้อกำหนดทั่วไป

14 ข้อกำหนดด้านกฎหมาย

14.1 เมื่อเราให้บริการแก่คุณเรามีสิทธิดำเนินการตามความจำเป็นตามการพิจารณาของเราแต่เพียงผู้เดียวเพื่อการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ในตลาด, แนวทางการปฏิบัติและกฎหมายที่บังคับใช้

14.2 เรามีอำนาจให้เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณ, ธุรกรรมของคุณตามที่กฎหมายกำหนดและ/หรือตามที่เราเชื่อว่าเหมาะสมในการจัดการบัญชีซื้อ-ขายของคุณ

14.3 เราจะเก็บบันทึกของลูกค้าไว้อย่างน้อย 5 ปีหลังสิ้นสุดสัญญาตามนโยบายภายในของเรา

14.4 หากศาลตัดสินว่าส่วนใดส่วนหนึ่งในสัญญาลูกค้านี้ไม่มีผลบังคับใช้, ผิดกฎหมายหรือขัดต่อกฎหมาย ให้ถือเสมือนว่าข้อกำหนดส่วนนั้นแยกออกจากสัญญาลูกค้านี้ตั้งแต่แรกเริ่ม สัญญาลูกค้านี้จะตีความและบังคับใช้เสมือนข้อกำหนดนั้นไม่รวมอยู่ในสัญญา ความถูกต้องตามกฎหมายหรืออำนาจบังคับใช้ของข้อกำหนดอื่นที่เหลือในสัญญาลูกค้าจะไม่ถูกกระทบ ความถูกต้องตามกฎหมาย, การมีผลบังคับใช้หรืออำนาจบังคับใช้ของข้อกำหนดอื่นที่เหลือในสัญญาลูกค้าตามข้อกฎหมายและ/หรือกฎระเบียบในอำนาจศาลจะไม่ถูกกระทบ

15 การแนะนำลูกค้า

15.1 เจ้าหน้าที่แนะนำธุรกิจ (หรืออาจเรียกว่าโบรกเกอร์ผู้แนะนำ) อาจแนะนำลูกค้าบางท่านให้แก่บริษัท เมื่อลูกค้าที่มาจากการแนะนำยอมรับสัญญาลูกค้านี้ เราจะถือว่าลูกค้ารับทราบว่า:

ก) เจ้าหน้าที่แนะนำธุรกิจไม่ใช่ตัวแทนของบริษัทจึงไม่มีอำนาจรับรองหรือให้คำสัญญาใดๆเกี่ยวกับบริษัทหรือบริการของบริษัท

ข) บริษัทไม่มีความรับผิดต่อข้อตกลงระหว่างลูกค้ากับเจ้าหน้าที่แนะนำธุรกิจทุกรูปแบบและไม่ต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เป็นผลจากข้อตกลงนี้ และ

ค) บริษัทอาจจ่ายค่าธรรมเนียมเป็นค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่แนะนำธุรกิจ ตามที่ระบุในข้อ 16 (เงินพิเศษ) และตามข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกับบริษัท

16 เงินพิเศษ (การจ่ายเงินให้กับ/รับจากบุคคลที่สาม)

บริษัทอาจจ่ายและ/หรือรับค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าให้กับ/จากบุคคลที่สาม ประโยชน์เหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มคุณภาพการบริการลูกค้าและต้องไม่ขัดแย้งกับการปฏิบัติงานของบริษัทในการดำเนินงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

16.1 บริษัทอาจจ่ายค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าแก่เจ้าหน้าที่แนะนำธุรกิจ, ตัวแทนอ้างอิง (referring agents), หรือบุคคลที่สามตามข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร การจ่ายค่าตอบแทนนี้ขึ้นอยู่กับความถี่และปริมาณธุรกรรมและ/หรือเกณฑ์อื่นๆ

16.2 บริษัทอาจรับค่าธรรมเนียม, ค่านายหน้า, ค่าตอบแทนอื่นจากบุคคลที่สามตามข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร   บริษัทอาจรับค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าจากบริษัทอื่นที่เป็นตัวกลางในการทำธุรกรรม การจ่ายค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้านี้ขึ้นอยู่กับความถี่และปริมาณธุรกรรมที่ดำเนินการและ/หรือเกณฑ์อื่นๆ

16.3 บริษัทมีหน้าที่และต้องเปิดเผยรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนนี้เมื่อลูกค้ามีคำขอ

17  การสื่อสารและคำบอกกล่าว

17.1 เราอาจแจ้งช่องทางการรับข้อมูลคำแนะนำการซื้อ-ขาย, ความเห็นเกี่ยวกับตลาดหรือข้อมูลอื่นๆของบุคคลที่สามให้คุณทราบ หากเราส่งช่องทางการรับข้อมูลเหล่านี้ให้คุณ:

ก) ข้อมูลเหล่านี้เป็นส่วนประกอบในความสัมพันธ์ธุรกิจระหว่างเรา บริษัทส่งช่องทางการรับข้อมูลเหล่านี้ให้คุณเพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจลงทุนด้วยตัวเองและไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของคำแนะนำการลงทุน

ข) ในกรณีเอกสารมีข้อกำหนดบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่จะได้อ่านหรือได้รับเอกสาร คุณตกลงว่าคุณจะไม่ส่งต่อเอกสารไปยังบุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าว

ค) เราไม่ระบุ, รับประกัน, หรือรับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นหรือผลทางภาษีที่เกิดจากการทำธุรกรรมนั้น และ

ง) คุณยอมรับว่าเราสามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลด้วยตัวเองก่อนส่งข้อมูลให้คุณ   เราไม่สามารถระบุเวลาที่คุณได้รับข้อมูลนี้และไม่รับประกันว่าคุณจะได้รับข้อมูลนี้ในเวลาเดียวกับลูกค้าท่านอื่น รายงานวิจัยหรือคำแนะนำที่เผยแพร่อาจแสดงไว้แล้วในหน้าเว็บเพจบริการข้อมูล

17.2 ความเห็นเกี่ยวกับตลาดอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจยกเลิกได้ตลอดเวลาโดยเราไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

18 การร้องเรียน

18.1 หลังลูกค้าจะทำสัญญากับบริษัท Zeal Capital Market (ประเทศเซเชลส์) มีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่ ห้องซี, โอเรียน มอลล์, ปาล์ม สตรีท, วิคตอเรีย, เกาะมาเฮ, ประเทศเซเชลส์ หมายเลขใบอนุญาต เอสดี027  ลูกค้าสามารถส่งข้อร้องเรียนมาถึงเราได้ 2 ช่องทาง: ผ่านหน้า “ติดต่อเรา”ในเว็บไซต์ของเราหรือส่งอีเมลมาตามที่ระบุในข้อ 18.2 ด้านล่าง ในเบื้องต้นฝ่ายบริการลูกค้าจะจัดการข้อร้องเรียนภายใน 72 ชั่วโมง หากคุณได้รับคำตอบจากฝ่ายบริการลูกค้าแต่คิดว่ายังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ คุณสามารถติดต่อฝ่ายข้อร้องเรียนซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระในบริษัทของเรา เรามีกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนอย่างยุติธรรมและรวดเร็วโดยมุ่งแก้ปัญหาด้วยวิธีที่เหมาะสมและเป็นกลางและไม่ทำให้ปัญหารุนแรงขึ้น

18.2 โปรดแจ้งข้อร้องเรียนภายใน 5 วันหลังเกิดเหตุการณ์ผ่านทาง “ติดต่อเรา” ในเว็บไซต์หรือทางอีเมล complaints.CS@ZFX.com ซึ่งคุณต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้:

ก) ชื่อ-นาสกุล ของลูกค้า

ข) ชื่อในการเข้าใช้ระบบของลูกค้า (Username) ค) อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ , ง) คำอธิบายข้อร้องเรียนอย่างชัดเจนรวมถึงหมายเลขข้อตกลง (deal ID’s) และ จ) หลักฐานสนับสนุนข้อร้องเรียน (เช่น ภาพหน้าจอ)

18.3 เพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้องลูกค้าต้องส่งข้อร้องเรียนจากอีเมลของลูกค้าอีเมลเดียวกับที่เราบันทึกไว้ หากเราได้รับข้อร้องเรียนช้ากว่า 5 วันหลังเกิดเหตุการณ์ บริษัทมีสิทธิพิจารณาว่าจะรับข้อร้องเรียนหรือไม่

18.4 ข้อร้องเรียนเป็นภาษาอังกฤษที่อ่านเข้าใจได้และมีข้อมูลที่ระบุในข้อ 18.2 ข้อร้องเรียนที่ไม่แจ้งข้อมูลดังกล่าวและ/หรือใช้ภาษาไม่เหมาะสมจะไม่ได้รับพิจารณา

18.5 เราจะพยายามแก้ไขข้อร้องเรียนภายใน 5 วันทำงาน หากข้อร้องเรียนจำเป็นต้องมีการสืบสวนเพิ่มเติมและเราไม่สามารถแก้ไขภายใน 5 วันทำงาน เราแจ้งสถานะอยู่ระหว่างรอ (holding) ภายใน 4 สัปดาห์หลังได้รับข้อร้องเรียน หากเราแจ้งสถานะอยู่ระหว่างรอ (holding) เราจะระบุเวลาที่ติดต่อคุณครั้งต่อไป (ซึ่งมักจะเป็นภายใน 8 สัปดาห์หลังได้รับข้อร้องเรียน)

18.6 ในกรณีที่ลูกค้าขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อร้องเรียน บริษัทจะแจ้งข้อมูลหากเรายังมีข้อมูลนั้นภายใน 90 วันหลังรับข้อร้องเรียน ลูกค้าต้องกรอกแบบฟอร์มข้อร้องเรียนที่บริษัทจัดเตรียมให้ หากลูกค้าไม่กรอกแบบฟอร์มอย่างถูกต้อง บริษัทจะไม่แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมตามที่ลูกค้าขอ

18.7 เราจะแก้ไขข้อขัดแย้งเกี่ยวกับราคาโดยเช็กราคาจริงในตลาด ณ เวลาที่เกิดเหตุการณ์ นักลงทุนควรเช็กราคาที่แจ้งในบัญชีและต้องรายงานข้อผิดพลาดภายใน 48 ชั่วโมงหลังการแจ้งราคาในบัญชีลูกค้า

18.8 ทั้งนี้โดยไม่กระทบข้อ 18.1 ข้างต้น เราจะไม่สืบสวนตามข้อร้องเรียนในกรณีต่อไปนี้:

ก) เราจะไม่รับ, ปฏิเสธ, ลบ, ยกเลิกหรือแก้ไขธุรกรรม, คำสั่งซื้อ-ขายที่รอดำเนินการตามข้อกำหนดในสัญญาลูกค้า

ข) ปัญหาการซื้อ-ขายหรือการจัดการบัญชีที่เกิดจากข้อผิดพลาดในการสื่อสารไม่ว่าจากด้านของลูกค้าหรือบริษัทหรือทั้งสองฝ่าย

ค) ปัญหาการระบบซื้อ-ขายรองรับไม่เพียงพอ, ปัญหาทางเทคนิคอื่นๆและ/หรือการแจ้ง “ข้อผิดพลาด” จากแพลตฟอร์ม

ง) ธุรกรรมที่ดำเนินการโดยใช้เงินทุนที่เป็นผลกำไรจากธุรกรรมอื่นของของลูกค้าแต่ต่อมาบริษัทยกเลิกธุรกรรมนั้น

จ) ปัญหาที่เกิดจากแพลตฟอร์มซื้อ-ขาย, ซอฟต์แวร์/ฮาร์ดแวร์ (หากไม่มีไฟล์บันทึกเหตุการณ์ (log-file) ในเซิร์ฟเวอร์ที่พิสูจน์ว่าลูกค้าได้ส่งคำสั่งซื้อ-ขาย) หรือ

ฉ) ราคาเครื่องมือทางการเงิน, ราคาที่บริษัทแจ้ง, ราคาสินทรัพย์อ้างอิง และ/หรือราคาเครื่องมือทางการเงินที่บริษัทอื่นแจ้ง (อาจเป็นบริษัทในเครือหรือบริษัทอื่น) ที่ไม่ตรงกันอาจเป็นผลจากความผิดพลาดในการแจ้งราคา, รายการราคา (price feed) เพิ่มสูงขึ้น, กำไรไม่เกิดขึ้นจริง, หรือความเสียหายอื่นนอกเหนือจากความเสียหายด้านการเงิน

ช) การสั่งห้าม, การยกเลิกบัญชีการซื้อ-ขาย, การยึดเงินทุน, โบนัส, กำไร, การปฏิเสธให้บริการ, การทำงานหรือไม่ทำงานของ ZFX.com ตามสถานการณ์ในข้อ 8.7

18.9 บันทึกบัญชีการซื้อ-ขายของลูกค้า เช่น ไฟล์บันทึกเหตุการณ์ (log-file) ต้องสามารถใช้เป็นหลักฐานสนับสนุนข้อร้องเรียนที่ครบถ้วนและไม่สามารถโต้แย้งได้ ในข้อนี้ในกรณีที่ไฟล์บันทึกการซื้อ-ขายในเซิร์ฟเวอร์กับไฟล์บันทึกการซื้อ-ขายของฝ่ายลูกค้ามีข้อมูลไม่ตรงกัน เราจะยึดไฟล์บันทึกเหตุการณ์ของฝ่ายเซิร์ฟเวอร์เป็นหลัก หากไฟล์บันทึกเหตุการณ์ของเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้บันทึกข้อมูลที่อ้างอิงในข้อร้องเรียน เราอาจไม่พิจารณาข้อร้องเรียนของลูกค้า

18.10 ลูกค้ารับทราบว่าบริษัทสามารถขัดขวางไม่ให้ลูกค้าเปลี่ยนคำสั่งซื้อ-ขายที่มีข้อน่าสงสัยระหว่างทำการสืบสวนตามข้อร้องเรียนตามการพิจารณาของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

18.11 หากบริษัทตัดสินใจแก้ไขเหตุการณ์ที่แจ้งในข้อร้องเรียน บริษัทสามารถเลือกหนึ่งในวิธีต่อไปนี้ตามการพิจารณาของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว:

ก) เปิด/ปิดธุรกรรมและ/หรือระงับคำสั่งซื้อ-ขายที่มีข้อสงสัย

ข) ปฏิบัติตามคำขอของลูกค้า (บางส่วนหรือทั้งหมด) ตามที่ระบุในข้อร้องเรียน

ค) แก้ไขปัญหาด้วยวิธีที่ยอมรับกันทั่วไปว่าเป็นวิธีปฏิบัติปกติในตลาด

18.12 การตัดสินใจของบริษัทเกี่ยวกับข้อร้องเรียนจะถือเป็นสิ้นสุด, มีผลผูกพันและไม่มีการอุทธรณ์เว้นแต่กฎหมายระบุไว้เป็นอื่น

18.13 หากเกิดสถานการณ์ที่ข้อกำหนดในสัญญาลูกค้าไม่ได้ระบุไว้ชัดแจ้ง บริษัทและลูกค้าตกลงว่าจะพยายามแก้ปัญหาด้วยเจตนาดีและความยุติธรรมและดำเนินการตามวิธีปฏิบัติทั่วไปในตลาด

18.14 เมื่อลูกค้าลงนามในสัญญาลูกค้า เราจะถือว่าหลังการบรรลุข้อตกลงเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียน ลูกค้ายินยอมยกเลิกสิทธิ์ในการยื่นข้อเรียกร้องอื่นๆต่อบริษัทและจะลบโพสต์, ประกาศ, การยื่นฟ้องหรือการเผยแพร่ใดๆที่อาจส่งผลด้านลบต่อบริษัท หากลูกค้าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งในสัญญานี้หรือไม่ลงนามในสัญญาลูกค้า บริษัทจะสามารถยื่นฟ้องลูกค้าและจะยกเลิกโบนัสที่ลูกค้าได้รับจากโปรโมชั่นและ/หรือรางวัลพิเศษ

18.15 เราขอสงวนสิทธิในการดำเนินคดีตามกฎหมายหากข้อร้องเรียนมีข้อมูลที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิด, คุณไม่ได้ส่งหลักฐานสนับสนุนข้อร้องเรียนมาพร้อมการเรียกร้องครั้งแรกหรือคุณตั้งใจเก็บหรือไม่เปิดเผยข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียกร้องของคุณ การส่งข้อมูลเท็จหรือข้อมูลที่ชักนำให้เข้าใจผิดเป็นความผิดร้ายแรง และหากส่งผลให้ชื่อเสียงบริษัทเสียหายในรูปแบบใดก็ตาม เราจะดำเนินคดีเพื่อเรียกร้องค่าชดเชยส่วนที่ 4 – ข้อกำหนดปิดท้าย

19 การสื่อสาร

19.1 คุณยอมรับและเข้าใจว่าภาษาทางการของเราคือภาษาอังกฤษ คุณควรอ่านและศึกษาข้อมูลในเว็บไซต์และการแจ้งข่าวต่างๆเกี่ยวกับบริษัทและกิจกรรมของบริษัท การแปลหรือการแจ้งข้อมูลในภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของเราในแต่ละประเทศมีจุดประสงค์เพื่อแจ้งข้อมูลเท่านั้นซึ่งจะไม่มีผูกพันเราและไม่มีผลทางกฎหมายในทุกกรณี เราไม่รับผิดชอบหรือมีความรับผิดใดๆต่อความถูกต้องของข้อมูลนี้ โปรดยึดข้อมูลเวอร์ชันภาษาอังกฤษเป็นหลัก

19.2 คำบอกกล่าว, คำสั่ง, การมอบอำนาจ, คำขอ, คำถาม, การแจ้งและข้อความอื่นๆที่คุณส่งถึงเราตามสัญญาลูกค้านี้ต้องเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นภาษาอังกฤษ และต้องส่งถึงเราตามที่อยู่ที่ระบุในข้อ 1.3 ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ ต้องส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือบริการส่งไปรษณีย์เอกชนเว้นแต่สัญญาระบุไว้เป็นอย่างอื่น

19.3 เราขอสงวนสิทธิในการกำหนดช่องทางการสื่อสารกับคุณ

19.4 เราอาจตรวจสอบและ/หรือบันทึกการสื่อสารทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างเรากับลูกค้า (รวมทั้งการโทรศัพท์, อีเมล, การส่งข้อความและการส่งข้อความสั้น) โดยไม่ต้องแจ้งหรือเตือนเพื่อใช้ยืนยันความถูกต้องของคำสั่งและรักษาคุณภาพการบริการของเรา, เพื่อใช้ในการฝึกอบรม, และตรวจสอบการปฏิบัติตามสัญญาลูกค้า, นโยบายภายในบริษัท, กระบวนการปฏิบัติงานและระเบียบที่บังคับใช้ คุณยอมรับว่าบันทึกการสื่อสารของเราสามารถใช้เป็นหลักฐานคำสั่งหรือการแจ้งที่เราได้รับจากคุณ และบันทึกเหล่านี้เป็นทรัพย์สินของเรา

19.5 เราให้บริการติดต่อทางโทรศัพท์ 9.00-22.00 น. (เวลาสากล + 8 ชม.) ในวันทำงาน หากเราต้องติดต่อคุณด่วนเกี่ยวกับบัญชีของคุณ เราอาจติดต่อคุณนอกเวลาทำงานนี้ คุณสามารถส่งคำถามผ่านบริการแชทออนไลน์กับฝ่ายบริการลูกค้าของเรานอกชั่วโมงการทำงาน

19.6 เราจะส่งคำบอกกล่าวต่างๆถึงคุณผ่านทางอีเมลตามที่คุณแจ้งไว้ในบัญชีหรือส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่คุณแจ้งเรา คุณมีความรับผิดชอบที่ต้องแจ้งข้อมูลการติดต่อที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

19.7 เราจะถือว่าได้ส่งคำบอกกล่าวเรียบร้อยแล้วดังต่อไปนี้ : ในกรณีส่งคำบอกกล่าวทางโทรสารจะถือว่าได้ส่งคำบอกกล่าวเรียบร้อยแล้ว เมื่อผู้ส่งได้รับรายงานการส่งจากเครื่องโทรสารของตนเองที่ยืนยันว่าเครื่องโทรสารของผู้รับได้รับข้อความแล้ว หรือในกรณีส่งคำบอกกล่าวทางบริการส่งไปรษณีย์เอกชนจะถือว่าได้ส่งคำบอกกล่าวเรียบร้อยแล้ว ณ วันที่ลงนามรับคำบอกกล่าว คำบอกกล่าวจะมีผลบังคับใช้เมื่อผู้รับได้รับเอกสารจริงและการส่งไม่ละเมิดหรือขัดแย้งกับข้อกำหนดสัญญาลูกค้านี้ คำบอกกล่าวที่ส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียนชั้นหนึ่งจะถือว่าถึงผู้รับใน 7 วันทำงานหลังวันส่ง คำบอกกล่าวที่ส่งโดยไปรษณีย์ทางอากาศจะถือว่าถึงผู้รับใน 7 วันทำงานหลังวันส่ง

20 ค่าใช้จ่ายและภาษี

20.1 เรามีรายได้จากส่วนแบ่งที่กำหนดตายตัวจากช่วงการเคลื่อนไหวของราคา (spread) ไม่ว่าคุณจะได้กำไรหรือขาดทุนจากคู่ธุรกรรมฝั่งตรงข้ามค่าธรรมเนียม/ค่าคอมมิชชั่นขึ้นอยู่กับความถี่/ปริมาณของธุรกรรมและ/หรือเกณฑ์อื่นๆ เพื่อความมั่นใจในการปฏิบัติงานที่ดีที่สุดบริษัทจะไม่กำหนดโครงสร้างหรือเก็บค่าคอมมิชชั่นในลักษณะที่เลือกปฏิบัติอย่างไม่ยุติธรรมจากบริษัทที่ดำเนินการซื้อ-ขาย (execution venues) หากมีบริษัทที่ดำเนินการซื้อ-ขายมากกว่าหนึ่งแห่ง สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดอ่านข้อ 11.23 และ 18. ค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีในข้อ 13.10 ค่าคอมมิชชั่นสำหรับการซื้อ-ขายข้ามคืน (overnight commission) ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆในตลาด เช่น ประเภทเครื่องมือทางการเงิน, อัตราดอกเบี้ย, ภาวะตลาดผันผวนและอื่นๆ เราอาจเปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียม คุณสามารถอ่านตัวอย่างได้ใน “ค่าคอมมิชชั่นสำหรับธุรกรรมชั่วข้ามคืน” ในเว็บไซต์ของเรา (https://www.ZFX.COM/th/product-overview/contract-specifications/)

20.2 คุณตกลงจ่ายค่าธรรมเนียมตามที่เราเรียกเก็บและภาษี (ถ้ามี) ตามอัตราและช่วงเวลาที่ระบุในเว็บไซต์ เราอาจเปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียมเป็นครั้งคราวและจะแจ้งไว้ในเว็บไซต์ คุณต้องศึกษาหัวข้อที่เกี่ยวข้องในเว็บไซต์ของเราเพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม

20.3 เราอาจแบ่งค่าบริการการทำธุรกรรม (dealing charges) (ค่าคอมมิชชั่น) กับบุคคลที่สามหรือรับค่าตอบแทนจากบุคคลที่สามสำหรับธุรกรรมที่เราดำเนินการในนามของคุณ

20.4 คุณต้องชำระอากรแสตมป์ (stamp expense) ที่เป็นผลจากสัญญาลูกค้าและการยื่นเอกสารที่จำเป็นในการสมัครเป็นลูกค้าของเราหรือการทำธุรกรรมตามสัญญาลูกค้า

20.5 คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการยื่นเอกสารทั้งหมด, การขอคืนภาษีและยื่นรายงานธุรกรรมซึ่งต้องนำส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการหรืออื่นๆ คุณเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายภาษีทั้งหมด (รวมถึง (และไม่จำกัดเพียง) ภาษีการโอนหรือภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม

20.6 เราอาจเปลี่ยนอัตราค่าคอมมิชชั่นการฝากและ/หรือถอนเงินเป็นครั้งคราว คุณต้องศึกษาหัวข้อที่เกี่ยวข้องในเว็บไซต์ของเราเพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าคอมมิชชั่น คุณต้องชำระค่าคอมมิชชั่นที่ผู้ให้บริการบุคคลที่สามเรียกเก็บหากมีการส่งต่อธุรกรรม

21 นโยบายข้อมูล ข้อมูลลับ การปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัว

21.1 เมื่อคุณเข้าใช้เว็บไซต์และใช้บริการของเรา เราจะถือว่าคุณยอมรับนโยบายนี้

21.2 เราต้องปฏิบัติตามหลักการปกป้องข้อมูลตามพระราชบัญญัติการปกป้องข้อมูล พ.ศ. 2561 (2018) และระเบียบการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (EC Directive) พ.ศ. 2546 (2003)

21.3 เราจะแก้ไขนโยบายนี้เป็นครั้งคราวเพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงาน เพื่อให้นโยบายเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมาย, เทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

21.4 คุณควรเช็กหน้าเว็บไซต์นี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถยอมรับทุกการเปลี่ยนแปลงนโยบาย เราจะเก็บและจัดการข้อมูลตามนโยบายล่าสุดของเรา

21.5 เราอาจเก็บและใช้ข้อมูลต่อไปนี้ของคุณ :19

21.6 เมื่อคุณเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา เราจะใช้คุกกี้เพื่อแยกแยะคุณจากผู้ใช้ท่านอื่น, เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพเมื่อคุณเข้าใช้เว็บไซต์  รวมทั้งช่วยเรานำเสนอเว็บไซต์ได้ตรงตามความต้องการและความชื่นชอบของคุณและช่วยเราปรับปรุงเว็บไซต์โดยรวม

21.7 เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้:

21.8 เราอาจใช้ข้อมูลของคุณหรืออนุญาตให้บุคคลที่สามใช้ข้อมูลของคุณเพื่อแจ้งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณอาจสนใจ เราหรือบุคคลที่สามอาจติดต่อคุณเพื่อแจ้งข้อมูลเหล่านี้ทางอีเมล

21.9 บุคคลที่เราเปิดเผยข้อมูลของคุณ ได้แก่:

22 เหตุสุดวิสัย

22.1 เราไม่มีความผิดหรือความรับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการไม่สามารถ, ความขัดข้องหรือล่าช้าในการทำหน้าที่ของเราตามสัญญาลูกค้า หากการไม่สามารถ, ความขัดข้องหรือล่าช้านั้นเกิดจากเหตุการณ์ต่อไปนี้ เว้นแต่สัญญาจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น:

ก) การกระทำของรัฐบาล, การเกิดสงครามหรือภาวะสงคราม, คำขู่ทำสงคราม, การก่อการร้าย, ภาวะฉุกเฉินระดับประเทศ, จลาจล, การก่อความไม่สงบโดยพลเรือน, วินาศกรรม, คำสั่งจากรัฐในการใช้สถานที่หรือทรัพยากรเพื่อสาธารณะ, หายนภัยระหว่างประเทศหรือวิกฤตทางการเมืองอื่น

ข) เหตุสุดวิสัย แผ่นดินไหว เฮอริเคน ไต้ฝุ่น น้ำท่วม ไฟไหม้ โรคระบาดหรือภัยธรรมชาติอื่นๆ

ค) ความขัดแย้งกับแรงงาน ยกเว้นความขัดแย้งกับแรงงานในบริษัทของเราเอง

ง) การระงับการซื้อ-ขายในตลาด หรือการกำหนดราคาขั้นสูงหรือต่ำสำหรับการซื้อ-ขายในตลาด, การสั่งห้ามกิจกรรมของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง (ยกเว้นคำสั่งห้ามของเราเอง) คำตัดสินของหน่วยงานรัฐ หน่วยงานขององค์กรอิสระที่ทำหน้าที่กำกับดูแล การตัดสินใจของหน่วยงานควบคุมแพลตฟอร์มการซื้อ-ขาย

จ) การหยุดให้บริการทางการเงินตามประกาศของหน่วยงานที่กำกับดูแล, การกระทำหรือระเบียบอื่นๆของหน่วยงานที่กำกับดูแล, หน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานระหว่างประเทศ

ฉ) การพัง หยุดทำงานหรือทำงานไม่ปกติของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, เครือข่ายและการเชื่อมต่อสื่อสาร (ซึ่งไม่ได้เกิดจากเจตนาร้ายหรือความผิดพลาดโดยตั้งใจของเรา) การโจมตีของแฮกเกอร์และการทำผิดกฎหมายที่ทำต่อเซิร์ฟเวอร์หรือระบบการซื้อ-ขายออนไลน์ของเรา หรือ

ช) เหตุการณ์ การกระทำหรือภาวะใดๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราและผลของเหตุการณ์นั้นทำให้เราไม่อยู่ในสถานะที่จะแก้ไขความผิดพลาดนั้น

22.2 ในกรณีเหตุสุดวิสัย คู่สัญญาที่ได้รับผลกระทบต้องแจ้งคู่สัญญาอีกฝ่ายถึงผลของเหตุการณ์และแจ้งว่าเหตุการณ์อยู่นอกเหนือการควบคุมภายใน 3 วันทำงาน

22.3 ในกรณีเหตุสุดวิสัยเราอาจระงับ, หยุดหรือยุติสถานะซื้อ-ขายของคุณ

23 ข้อกำหนดและการยุติสัญญา

23.1 สัญญาลูกค้านี้มีผลบังคับใช้ต่อเนื่องจนกว่าจะสิ้นสุดตามที่ระบุในข้อ 23 ดังนี้

23.2เราสามารถยุติสัญญาลูกค้าทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้:

ก) คุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการโอนสถานะการลงทุน

ข) คุณไม่มีอำนาจทำธุรกรรมกับเรา หรือทำธุรกรรมด้วยวิธีปฏิบัติตามปกติกับเรา

ค) หากคุณเสียชีวิตหรือศาลประกาศว่าเป็นบุคคลสูญหายหรือมีสติไม่สมบูรณ์

ง) หน่วยงานหรือองค์กรที่กำกับดูแลสั่งให้ยุติสัญญา

จ) คุณละเมิดข้อกำหนดในสัญญาลูกค้า และเราเห็นว่าไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาลูกค้าได้

ฉ) คุณไม่ชำระหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สัญญาลูกค้ากำหนด

ช) เราได้รับข้อมูลที่เชื่อถือได้ว่าสถานะการเงินของคุณได้รับผลกระทบร้ายแรง, คุณไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาลูกค้าหรือคุณไม่สามารถแสดงหลักฐานรับรองอย่างเพียงพอว่าคุณสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาภายใน 24 ชั่วโมงหลังได้รับคำขอจากเรา

ซ) หากคุณยื่นคำขอล้มละลายหรือศาลมีคำสั่งในลักษณะเดียวกัน, มีการยื่นคำขอล้มละลายในประเทศอื่นที่มีผลบังคับใช้กับคุณ หรือมีการแต่งตั้งผู้พิทักษ์ทรัพย์, ผู้จัดการทรัพย์สิน, ผู้บังคับหลักประกันหรือเจ้าหน้าที่อื่นในลักษณะเดียวกันเพื่อจัดการทรัพย์ของหุ้นส่วนท่านใดท่านหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งหรือทรัพย์ของบริษัท

ฌ) หากมีคำสั่งหรือมติให้เลิกกิจการหรือการดำเนินงานบริษัทของคุณ (ยกเว้นคำสั่งหรือมติที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการควบรวมกิจการ (Amalgamation) หรือการปรับโครงสร้าง)

ญ) หากมีการยึดทรัพย์, คำสั่งหรือการปฏิบัติตามขั้นตอนอื่นๆสั่งยึดทรัพย์สินที่คุณเป็นเจ้าของและไม่มีการเพิกถอนคำสั่ง, คืนทรัพย์หรือชำระทรัพย์ภายใน 7 วัน

ฎ) หากมีการบังคับใช้หลักประกันจำนองหรือหลักประกันหนี้กับคุณ เมื่อผู้รับจำนองหรือเจ้าหนี้ (นั่นคือผู้ให้ยืมเงิน) ยึดหลักประกันหรือหลักประกันหนี้ของคุณ

ฏ) หากคุณหรือบริษัทในเครือถึงกำหนดชำระหนี้หรือสามารถประกาศได้ว่าถึงกำหนดชำระหนี้ก่อนวันกำหนดชำระที่ระบุไว้เนื่องจากความผิดพลาดของคุณ (หรือของบริษัทในเครือของคุณ) หรือคุณ (หรือของบริษัทในเครือของคุณ) ไม่สามารถปลดหนี้ ณ วันที่ครบกำหนด

ฐ) คุณจัดประชุมเพื่อทำ เสนอ ลงนามในการจัดการหรือจัดสรรชำระหนี้เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ของคุณ

ฑ) หากเราพบว่าคำรับรองหรือหลักประกันที่คุณวางไว้ไม่ถูกต้อง

ฒ) หากคุณละเมิดข้อกำหนดตามกฎหมายอย่างมีนัยยะสำคัญ

ณ) หากคุณใช้กลยุทธ์การเทรดระยะสั้น (Scalping) หรือการซื้อ-ขายอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตในระบบการซื้อ-ขายออนไลน์, ไม่ว่าโดยระบบอัตโนมัติหรือแมนนวล ในกรณีนี้ธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตจะเป็นโมฆะและถูกยกเลิก หรือ

ด) หากคุณเป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (PEP) หรือไม่สามารถยื่นเอกสาร “รู้จักลูกค้าของคุณ” และเอกสารตามระเบียบการฟอกเงินที่บริษัทกำหนดให้ปฏิบัติ

ต) บริษัทจำกัด 1 บัญชีซื้อ-ขายต่อ 1 บุคคล, หรือ 1 ครอบครัว, ที่อยู่, อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์, รายละเอียดบัญชีการชำระเงิน (เช่น บัตรเดบิต/บัตรเครดิต, Neteller และอื่นๆ) และคอมพิวเตอร์สาธารณะ เช่น คอมพิวเตอร์ในห้องสมุดหรือสถานที่ทำงานสาธารณะ ห้ามลูกค้าท่านเดียวลงทะเบียน 2 บัญชี ทุกธุรกรรมที่ดำเนินการโดยใช้บัญชีคู่จะถือเป็นโมฆะ, ถูกยกเลิกและผลกำไรจะถูกหักออกจากบัญชี

ถ) บริษัทจะไม่ยอมรับยุทธศาสตร์การซื้อ-ขายที่ไม่ถูกต้อง, การฉ้อโกง, การบิดเบือนราคา (manipulation), การคืนเงินเข้าบัตรเครดิต/บัตรเดบิตหรือการหลอกลวงแบบอื่นๆ กิจกรรมเหล่านี้รวมถึง (และไม่จำกัดเพียง)การใช้เงินในบัญชี, โปรโมชั่นหรือโบนัสในทางที่ไม่ถูกต้อง, การทำกำไรจากส่วนต่างราคาสัญญาแลกเปลี่ยน (swap arbitrage), โบนัสจากกำไรจากส่วนต่างราคา(bonus arbitrage), การคืนเงิน, การประกันความเสี่ยงของการลงทุนภายในและภายนอกประเทศ, การใช้ระบบการซื้อ-ขายอัตโนมัติ และ/หรือซอฟต์แวร์ (จากนี้จะอ้างถึงโดยเรียกว่า “หุ่นยนต์ซื้อ-ขาย” “ผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำแนะนำ” และอื่นๆ) หากเราเห็นว่ามีกิจกรรมในลักษณะดังกล่าว เราขอสงวนสิทธิยกเลิกและทำให้ธุรกรรมในอดีตของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นโมฆะและหักผลกำไรที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากบัญชี

23.3 สัญญาลูกค้านี้สิ้นสุดเมื่อลูกค้าหรือบริษัทส่งคำขอยกเลิกสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อสัญญาลูกค้าถูกยกเลิก บัญชีการซื้อ-ขายของลูกค้าจะถูกปิดทันที

23.4 การยุติสัญญาลูกค้านี้จะไม่กระทบต่อหน้าที่หรือหนี้สินที่คุณติดค้างกับเรา รวมทั้งหนี้หรือสถานะขายของคุณที่เป็นผลจากหรือเกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่ดำเนินการก่อนสัญญายุติ ตามข้อ 24 ของสัญญานี้เราจะดำเนินการธุรกรรมที่ยังค้างอยู่ให้เสร็จสมบูรณ์เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

23.5 ในกรณีเหตุการณ์ตามที่ระบุในข้อ 23.2 เราอาจดำเนินการข้อใดข้อหนึ่งด้านล่างนี้หรือมากกว่าหนึ่งข้อได้ตลอดเวลาตามการพิจารณาของเราแต่เพียงผู้เดียว:

ก) ยุติสัญญาลูกค้า

ข) ระงับ หยุดหรือปิดสถานะซื้อ-ขายของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดในนามของคุณ

ค) เปลี่ยนสกุลเงิน

ง) ใช้เงินสดของคุณและผลจากธุรกรรมเพื่อชดเชยจำนวนเงินที่คุณติดค้างต่อบริษัท, จำนวนที่ครบกำหนดชำระ, ค่าธรรมเนียม, ค่าคอมมิชชั่นและ/หรือดอกเบี้ย

จ) เรียกเก็บเงินของลูกค้าตามที่จำเป็นเพื่อปิดสถานะที่เปิดไว้และ/หรือจ่ายหนี้ที่รอชำระ รวมถึง (และไม่จำกัดเพียง) จ่ายเงินที่คุณติดค้างต่อบริษัทตามสัญญาลูกค้า หรือ

ฉ) ปิดบัญชีซื้อ-ขายของคุณ

ช) ยกเลิกหรือทำให้ธุรกรรมในอดีตของทั้งหมดคุณเป็นโมฆะและหักกำไรที่เกิดขึ้นทั้งหมด

23.6 เราขอสงวนสิทธิรวมบัญชีที่เปิดในชื่อของคุณเพื่อรวมยอดเงินที่เหลือและหักกลบลบหนี้ในบัญชีเหล่านั้น

23.7 หากมียอดเงินเหลือในบัญชี (หลังถอนยอดเงินตามที่เราพิจารณาแล้วว่าเหมาะสมตามยอดหนี้ในอนาคต) เราจะจ่ายเงินคงเหลือให้คุณทันทีที่เป็นไปได้พร้อมแสดงยอดที่อธิบายวิธีคำนวณยอดเงิน และหากเห็นว่าเหมาะสมเราจะสั่งผู้ดำเนินการแทนและ/หรือผู้พิทักษ์ทรัพย์ให้จ่ายเงินตามจำนวนที่ติดค้าง เราจะนำส่งเงินจำนวนนี้ด้วยวิธีตามที่คุณสั่ง แต่เรามีสิทธิปฏิเสธส่งเงินไปให้บุคคลที่สาม

24 การบังคับใช้กฎหมายและเขตอำนาจศาล

24.1 หากไม่สามารถตกลงข้อขัดแย้งด้วยวิธีที่ระบุในข้อ 18 ของสัญญาลูกค้า ข้อขัดแย้งทั้งหมดที่เป็นผลจากหรือเกี่ยวข้องกับสัญญาลูกค้าต้องตกลงให้สิ้นสุดโดยศาลอนุญาโตตุลาการในประเทศเซเชลส์

24.2 สัญญาลูกค้านี้และธุรกรรมทั้งหมดระหว่างลูกค้าและบริษัทอยู่ภายใต้กฎหมายพาณิชย์ระหว่างประเทศและ/หรือแนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมเครื่องมือทางการเงิน

24.3 เรามีสิทธิใช้หรือละเว้นมาตรการใดๆตามที่เราเห็นว่าสมควรเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่บังคับใช้ ณ เวลานั้น มาตรการที่เราเลือกใช้และกฎหมายและระเบียบที่บังคับใช้ทั้งหมดจะมีผลผูกพันคุณ

25 บุคคลที่สาม

25.1 เราสามารถโอน มอบหรือรับช่วงสิทธิ ประโยชน์หรือหน้าที่ตามสัญญาลูกค้านี้ซึ่งเราจะแจ้งให้คุณทราบ

25.2 สิทธิและหน้าที่ของคุณตามสัญญาลูกค้านี้เป็นของคุณเท่านั้น คุณไม่สามารถโอน, มอบหรือรับช่วงสิทธิหรือหน้าที่ของคุณ

25.3 ZFX.COM สามารถว่าจ้างบุคคลที่สามหรือผู้ให้บริการชำระเงินเพื่อเรียกเก็บเงิน คุณรับทราบและเข้าใจว่าบุคคลที่สามปฏิบัติตามคำสั่งเพื่อโอนเงินในนามของคุณให้กับผู้ให้บริการชำระเงินโดยบุคคลที่สามจะไม่มีความรับผิด, หน้าที่หรือรับประกันใดๆ คุณยอมรับและยืนยันว่าคุณไม่มีสิทธิเรียกร้องจำนวนเงินที่โอนจากบุคคลที่สามหรือผู้ให้บริการชำระเงินไม่ว่าโดยวิธี, การอ้างกรรมสิทธิ์หรือในสถานการณ์ใดๆ

25.4 บุคคลที่สามหรือผู้ให้บริการชำระเงินมีหน้าที่อำนวยความสะดวกในการโอนเงินของคุณเท่านั้น บุคคลที่สามหรือผู้ให้บริการชำระเงินไม่ได้เสนอบริการทางการเงินให้คุณ คุณไม่ควรถือว่าบุคคลที่สาม/ผู้ให้บริการชำระเงินหรือบริษัทในเครือเป็นหน่วยงานให้บริการทางการเงิน แต่ควรถือว่าเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับความไว้วางใจให้อำนวยความสะดวกในการโอนเงินของคุณเท่านั้น ในอนาคตคุณจะไม่เรียกร้องต่อบุคคลที่สามหรือผู้ให้บริการชำระเงินหลังชำระเงินของคุณ

25.5 คุณรับทราบว่าข้อมูลการลงทุนซึ่งเราประกาศให้ทราบเป็นครั้งคราวหรือเป็นประจำอาจไม่ใช่ผลการวิจัยการลงทุนของเรา  ในกรณีที่ฝ่ายปฏิบัติการของเราจ้างหน่วยงานภายนอกให้ทำวิจัยการลงทุน เราจะพยายามควบคุมระดับและมาตรฐานความถูกต้องในการทำวิจัยนั้นแต่เราไม่สามารถรับประกันว่าผู้ให้บริการวิจัยที่อยู่ใต้การควบคุมของรัฐบาลหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลจะมีมาตรฐานและ/หรือขอบข่ายงานเทียบเท่ากับมาตรฐานและ/หรือขอบข่ายงานของเรา ข้อเท็จจริง, ความเห็นและผลการวิจัยหรือการตัดข้อเท็จจริง, ความเห็นและผลการวิจัยออกไม่ได้แสดงถึงความเห็นของบริษัท  เราไม่มีความรับผิดต่อความสูญเสีย, ความเสียหายหรือข้อเรียกร้องที่เป็นผลทางตรงหรือทางอ้อมจากงานวิจัยของบุคคลที่สามซึ่งคุณใช้เพื่อตัดสินใจลงทุน

25.6 เมื่อคุณโอนสิทธิให้กับบุคคลที่สาม (เช่น ผู้จัดการการเงิน, หุ่นยนต์ที่ทำการซื้อ-ขาย, ผู้ให้สัญญาณ และอื่นๆ) เราจะให้บริการคุณตามที่ระบุในข้อ 3 เท่านั้น และคุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการมอบหมายงานให้บุคคลที่สามจะ ข้อเท็จจริง, ความเห็น, ผลการวิจัย, บริการหรือการตัดข้อเท็จจริง, ความเห็น, ผลการวิจัยออกไม่ได้แสดงถึงความเห็นหรือของบริษัท เราไม่มีความรับผิดต่อความสูญเสีย, ความเสียหายหรือข้อเรียกร้องที่เป็นผลทางตรงหรือทางอ้อมจากการโอนสิทธิให้บุคคลที่สาม

26 นโยบายการคืนเงิน

26.1 ลูกค้ามีสิทธิปิดบัญชีของตนเองได้ตลอดเวลาตามที่ต้องการ บริษัทจะอนุมัติการปิดบัญชีซื้อ-ขาย ในกรณีต่อไปนี้:

ก. ไม่มีการลงทุนที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

ข. ไม่ได้อยู่ระหว่างการสืบสวนเกี่ยวกับข้อกำหนดการบริการที่บังคับใช้ในปัจจุบัน

26.2 หากไม่มีการเรียกเก็บเงินใดๆจากบัญชีซื้อ-ขาย บริษัทต้องปิดบัญชีซื้อ-ขายตามที่ลูกค้าต้องการ

26.3 หากบัญชีของลูกค้าถูกระงับเนื่องจากละเมิดเงื่อนไขการบริการที่บังคับใช้ในปัจจุบันหรือเนื่องจากการทำผิดอื่นๆที่ตรวจพบ บริษัทจะไม่คืนเงินในทุกกรณี

26.4 บริษัทจะไม่คืนเงินในกรณีที่เกิดความสูญเสีย/ขาดทุนไม่ว่าเกิดจากสาเหตุใด ไม่ว่าคาดการณ์ล่วงหน้าได้หรือไม่

26.5 หากลูกค้าฝากเงินเข้าบัญชีซื้อ-ขายแต่ไม่ได้ส่งคำสั่งซื้อ-ขาย คุณต้องยื่นคำขอคืนเงิน

26.6 ในกรณีนี้เราจะคืนเงินด้วยวิธีเดียวกับที่ลูกค้าฝากเงินเข้าบัญชี เราจะคืนเงินเต็มจำนวนเว้นแต่มีการดำเนินการอื่น

26.7 คำขอคืนเงินใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน 1 สัปดาห์

26.8 คำขออื่นทั้งหมดจะถือเป็นการขอถอนเงินและจะดำเนินการโดยใช้วิธี, ข้อกำหนดและขั้นตอนอื่น


ส่วนที่ 6 – นิยามและการตีความ

ในสัญญาลูกค้านี้ คำด้านล่างนี้จะมีความหมายต่อไปนี้:

รหัสการเข้าใช้: ชื่อล็อกอินและพาสเวิร์ดที่เรามอบให้คุณเพื่อเข้าใช้ระบบซื้อ-ขายหรือเว็บไซต์ของเรา (ในกรณีที่บังคับใช้)
ข้อมูลการเข้าใช้: รหัสการเข้าใช้ หมายเลขบัญชีของคุณและข้อมูลที่ต้องใช้เพื่อส่งคำสั่งซื้อ-ขายถึงเรา
บัญชี: บัญชีการทำธุรกรรมซึ่งเปิดไว้และเราทำบันทึกเพื่อให้คุณซื้อ-ขายเครื่องมือทางการเงินตามที่ระบุด้านล่าง
ระเบียบที่บังคับใช้: (ก) กฎของตลาดที่เกี่ยวข้อง และ (ข) กฎหมาย, กฎและระเบียบอื่นที่มีผลบังคับใช้ภายใต้ขอบเขตอำนาจศาล
แบบฟอร์มใบสมัคร: แบบฟอร์มใบสมัครที่คุณกรอกข้อมูลเพื่อสมัครใช้บริการของเรา (ซึ่งเราจะได้รับข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับตัวตนของคุณ การตรวจสอบลูกค้า การจัดประเภทลูกค้า)
ยอดเงิน: จำนนวนเงินทั้งหมดที่เหลือในบัญชีของคุณหลังธุรกรรมครั้งล่าสุด ณ เวลาหนึ่ง
สกุลเงินหลัก: สกุลเงินแรกของคู่เงิน ( Currency Pair )
ข้อกำหนดโบนัส: เงื่อนไขที่โฆษณาในแคมเปญการตลาดซึ่งลูกค้าต้องปฏิบัติเพื่อได้รับโบนัสที่เป็นรางวัลพิเศษตามข้อ 8 ของสัญญาลูกค้าเพื่อทำให้การจ่ายรางวัลพิเศษถูกต้องตามเกณฑ์
วันทำงาน: ทุกวันที่ไม่ใช่วันเสาร์-อาทิตย์ วันที่ 25 ธันวาคมหรือวันที่ 1 มกราคม
CFD: สัญญาซื้อขายส่วนต่างในปัจจุบัน (spot) และล่วงหน้า (forward) สำหรับทรัพย์สินอ้างอิงดังต่อไปนี้: สกุลเงิน (Spot FOREX), โลหะมีค่า, สินค้าโภคภัณฑ์, สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า, สิทธิที่จะซื้อหรือขายสินทรัพย์อ้างอิง (options), สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (forward), หุ้น, ดัชนี
สัญญาลูกค้า: สัญญาระหว่างบริษัทและลูกค้าซึ่งครอบคลุมหัวข้อเหล่านี้ในเว็บไซต์ (ก) ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียม (ข) ข้อกำหนดเฉพาะในสัญญา (ค) การแจ้งความเสี่ยงทั่วไป
กฎการเงินของลูกค้า: กฎเกี่ยวกับเงินตามที่หน่วยงานที่กำกับดูแลระบุไว้
ข้อกำหนดเฉพาะในสัญญา: ขนาดหรือประเภทของทรัพย์สินอ้างอิงของเครื่องมือทางการเงินแต่ละล็อต รวมทั้งข้อมูลการซื้อ-ขายที่จำเป็น เช่น ช่วงราคา, สวอป, ข้อกำหนดหลักประกันและอื่นๆตามที่บริษัทกำหนดไว้ในเว็บไซต์
สกุลเงินในบัญชี: สกุลเงินที่คุณเลือกเมื่อเปิดบัญชีกับเราหรือสกุลเงินที่คุณขอแลกหลังเปิดบัญชี คู่เงิน ( Currency Pair ): ประกอบด้วย 2 สกุลเงิน (สกุลเงินอันดับสองและสกุลเงินหลัก)  และระบุว่าต้องใช้สกุลเงินอันดับสองเท่าไรเพื่อซื้อเงินสกุลหลัก 1 หน่วย
ผู้ออกบัตรเดบิต: บริษัททำหน้าที่เป็นตัวแทนเพื่อช่วยให้ลูกค้าทำธุรกรรมกับผู้ออกบัตรเดบิต
เครื่องมือทางการเงิน: สัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD), ธุรกรรมซื้อ-ขายเงินในตลาดต่างประเทศ (Non-Deliverable Forward – NDFs) และ Rolling spot
ช่วงราคาลอยตัว (floating spread): ช่วงราคาลอยตัว (floating spread) คือช่วงราคาที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขาย ช่วงราคาลอยตัวเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวันขึ้นอยู่กับความผันผวนในตลาดและสภาพคล่อง
ผู้ให้บริการสภาพคล่องทางการเงิน (liquidity provider): บริษัทจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของลูกค้า (หลัก) ในการรับและส่งคำสั่งซื้อ-ขาย บริษัทจะส่งคำสั่งซื้อ-ขายของคุณเพื่อให้โบรกเกอร์อื่นดำเนินการ โบรกเกอร์จะส่งคำสั่งซื้อ-ขายนั้นไปให้ผู้ให้บริการสภาพคล่องทางการเงิน (liquidity provider) โบรกเกอร์เหล่านี้ไม่จำเป็นต้องซื้อ-ขายในตลาดที่มีการควบคุม
อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (Leverage): อัตราส่วนระหว่างขนาดธุรกรรมและหลักประกันเบื้องต้น เช่น อัตราส่วน 200:1 หมายถึง เพื่อเปิดสถานะซื้อ-ขายขนาดธุรกรรมต้องไม่เกิน 200 เท่าของหลักประกันเบื้องต้น
รายละเอียดการล็อกอิน: ชื่อล็อกอินและพาสเวิร์ดที่เรามอบให้คุณเพื่อเข้าใช้ระบบซื้อ-ขายหรือเว็บไซต์ของเรา (ในกรณีที่บังคับใช้)
หลักประกัน (Margin): เงินหลักประกันที่จำเป็นเพื่อเปิดสถานะหรือรักษาสถานะที่เปิดไว้ ตามข้อกำหนดเฉพาะสำหรับทรัพย์สินอ้างอิงของเครื่องมือทางการเงิน
NDFs: ธุรกรรมซื้อ-ขายเงินในตลาดต่างประเทศ (Non-Deliverable Forward – NDFs) มีความหมายเดียวกับสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD)
ผู้ทำการแทน (Nominee): บริษัทที่เราแต่งตั้งเป็นตัวแทนในกลุ่มบริษัทของเราโดยมีหน้าที่หลักคือรักษาเงินที่ได้จากลูกค้าของเรา
ระบบซื้อ-ขาย: ซอฟต์แวร์ที่เราใช้ รวมถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์, ซอฟต์แวร์, ฐานข้อมูล, ฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการสื่อสารทางไกล, แพลตฟอร์มการซื้อ-ขายที่ช่วยให้คุณได้รับข้อมูลตลาดตามเวลาจริง, วิเคราะห์ตลาดในทางเทคนิค, ทำธุรกรรม, ยื่น- ปรับเปลี่ยน-ลบคำสั่งซื้อ-ขาย, รับการแจ้งจากเราและเก็บบันทึกธุรกรรม
การเปิดสถานะ: ข้อตกลงซื้อ-ขายที่ยังไม่ครอบคลุมในการซื้อ-ขายตรงข้าม (opposite sale/purchase)ในสัญญา
คำสั่งซื้อ-ขาย: คำสั่งที่คุณส่งให้เราดำเนินการซื้อ-ขายเครื่องมือทางการเงินซึ่งสามารถทำธุรกรรมได้บนแพลตฟอร์มซื้อ-ขายของเรา
ค่าคอมมิชชั่นสำหรับธุรกรรมข้ามคืน: ค่าธรรมเนียมที่เพิ่มหรือลดสำหรับการรักษาสถานะเปิดข้ามคืน
คู่สัญญา: คู่สัญญาของสัญญาลูกค้านี้ – ลูกค้า (คุณ) และบริษัท (เรา)
คำสั่งซื้อ-ขาย ล่วงหน้า (Pending order): คำสั่งซื้อ-ขายเครื่องมือทางการเงินที่ใช้ราคาต่างจากราคาตลาด
การแจ้งราคา (Quote): ข้อมูลราคาเสนอซื้อ-ราคาเสนอขายตามสกุลเงินสำหรับสินทรัพย์อ้างอิงของเครื่องมือทางการเงิน
สกุลเงินอันดับที่สอง (Quote Currency): สกุลเงินอันดับที่สองของคู่เงิน ( Currency Pair )
Rolling Spot: ความหมายเดียวกับสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD)
กฎ: กฎหมาย มาตรา ระเบียบ คำสั่ง ขั้นตอนและระเบียบการซึ่งบังคับใช้
กลยุทธ์การเทรดระยะสั้น  (Scalping): การเปิด-ปิดสถานะซื้อ-ขายภายในไม่กี่วินาที เรากำหนดช่วงเวลาเปิด-ปิดสถานะซื้อ-ขายขั้นต่ำ 1 นาที
บริการ: บริการที่เราเสนอให้ตามที่ระบุในข้อ 3 ในสัญญาลูกค้า
ความคลาดเคลื่อนของราคา (Slippage): ความแตกต่างระหว่างราคาที่คาดหวังและราคาที่ดำเนินการจริง
ค่าสเปรด (Spread): ความต่างระหว่างราคาเสนอซื้อ-ราคาเสนอขายของสินทรัพย์อ้างอิงของเครื่องมือทางการเงิน ณ ช่วงเวลาหนึ่ง
จุดหยุดขาดทุน (Stop Loss): ข้อเสนอเพื่อปิดธุรกรรม ณ จุดราคาที่ลูกค้ากำหนดล่วงหน้า เมื่อธุรกรรมที่เปิดเพื่อเสนอซื้อเครื่องมือทางการเงินมีราคาต่ำกว่าราคาเปิด และธุรกรรมที่เปิดเพื่อเสนอขายเครื่องมือทางการเงินมีราคาสูงกว่าราคาเปิด
การปิดสถานะซื้อ-ขาย อัตโนมัติ (Stop Out): สถานการณ์ที่เราใช้สิทธิเพื่อปิดสถานะที่คุณเปิดไว้ทั้งหมดที่ราคาตลาดปัจจุบันหรือราคาที่ใช้ล่าสุด และเงินทุนของคุณจะถูกหารด้วยจำนวนที่ต่ำกว่าระดับปิด (Stop out level) ตามประเภทบัญชีของคุณ
ค่าสวอป (Swap Rates): อัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนดตายตัว ณ จุดที่ทำการแลกเปลี่ยนระหว่างคู่สัญญาที่ลงนามซื้อ-ขายเครื่องมือทางการเงิน
ทำกำไร (Take Profit): ข้อเสนอปิดธุรกรรม ณ จุดราคาที่ลูกค้ากำหนดล่วงหน้า เมื่อธุรกรรมที่เปิดเพื่อเสนอซื้อเครื่องมือทางการเงินมีราคาสูงกว่าราคาเปิด และธุรกรรมที่เปิดเพื่อเสนอขายเครื่องมือทางการเงินมีราคาต่ำกว่าราคาเปิด
ธุรกรรม: ข้อตกลงซื้อ-ขายเครื่องมือทางการเงิน
ทรัพย์สินอ้างอิง: สัญญาซื้อขายส่วนต่างล่วงหน้า (forward) และ/หรือสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าสำหรับสกุลเงิน (Spot FOREX),  โลหะมีค่า, สินค้าโภคภัณฑ์, สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า, สิทธิที่จะซื้อหรือขายสินทรัพย์อ้างอิง (options), สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (forward), หุ้น, ดัชนี
เรา : บริษัท ZFX.com เป็นบริษัทที่ดำเนินการระดับโลกซึ่งรวมถึงบริษัทในเครือ
Website: www.ZFX.com หรือเว็บไซต์อื่นที่ใชชื่อบริษัทในการซื้อ-ขาย ซึ่งเราจะแจ้งให้คุณทราบ
คุณ: ลูกค้าซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีซื้อ-ขาย
ข้อมูลของคุณ: ข้อมูลใดๆที่เราได้รับจากคุณหรือจากแหล่งอื่นที่เกี่ยวข้องกับคุณ, บัญชีของคุณ, หรือข้อมูลที่ได้รับจากการให้บริการของเราหรือการที่คุณใช้บริการของเรา

*ปรับแก้ไขครั้งสุดท้ายวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 หมายเหตุ : หากเอกสารฉบับนี้มีการตีความเป็นภาษาอื่น หรือเกิดข้อพิพาทในการตีความหมาย ให้อิงฉบับภาษาอังกฤษมาใช้ในการตีความและตัดสินเป็นหลัก