นโยบายการส่งคำสั่งซื้อ-ขาย

(เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562)

ภาพรวมข้อบังคับเพื่อผลการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด

ZFX ยึดมั่นในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า เมื่อเราส่งหรือจัดการคำสั่งซื้อ-ขายหลักทรัพย์ เราจึงปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้องอย่างครบถ้วนเพื่อผลการซื้อ-ขายที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สำหรับลูกค้าของเรา (หรือที่เรียกกันว่า การส่งมอบ “ผลการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด”) (ยกเว้นในบางสภาพการณ์ที่จะอธิบายไว้ด้านล่างนี้) และเพื่อเป็นการรักษาและปฏิบัติตามนโยบายการส่งคำสั่งซื้อ-ขายหลักทรัพย์และกระบวนการที่เกี่ยวข้องที่ช่วยให้เราบรรลุผลการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด

เรามีนโยบายและกระบวนการในบริษัทที่ควบคุมวิธีการส่งคำสั่งซื้อ-ขายหลักทรัพย์สำหรับลูกค้า เราพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าทุกท่าน เราจึงตรวจเช็กนโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานอยู่เสมอและอาจตรวจเช็ก ณ เวลาใดก็ตามได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

จุดส่งคำสั่งซื้อ-ขาย

เราให้บริการลูกค้าในฐานะผู้ดำเนินการซื้อ-ขายหลัก ไม่ใช่แค่ตัวแทน นั่นหมายถึงเราเป็นผู้ส่งคำสั่งซื้อ-ขาย ลูกค้าจึงทำธุรกรรมกับเราโดยตรงซึ่งไม่ใช่การซื้อ-ขายในตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดภายนอกอื่น การซื้อ-ขายที่ลูกค้าดำเนินการกับเราไม่สามารถโอนไปที่อื่นได้ นั่นหมายถึงหากลูกค้าเปิดสถานะกับเรา ลูกค้าต้องปิดสถานะกับเราด้วย

ปัจจัยการส่งคำสั่งซื้อ-ขาย

ปัจจัยการส่งคำสั่งซื้อ-ขายมีดังต่อไปนี้:

(1) ราคา – เรามุ่งมั่นปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถรับประกันได้ว่าราคาที่เรายินยอมให้ลูกค้าซื้อ-ขายเป็นราคาที่ดีกว่าที่อื่น เราได้รับราคาหลักทรัพย์ในสัญญาซื้อ-ขายส่วนต่างมาจากบุคคลที่สามที่เพิ่มสภาพคล่องในตลาดซื้อ-ขายรอง (OTC market)

(2) ต้นทุน -เราบวกกำไรเพิ่มจากราคาต้นทุนที่ได้จากผู้ให้บริการสภาพคล่องทางการเงิน (liquidity provider) และแจ้งราคาที่บวกเพิ่มจากต้นทุนซึ่งรวมรายได้ของเราไว้แล้ว เราตั้งราคาปิดของสกุลเงินที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดหลักประกันและยอดเงินที่ฝากเข้าหรือหักออกจากบัญชี

(3) ความรวดเร็วหรือความเป็นไปได้ในการส่งคำสั่งซื้อ-ขาย – เราอาจซื้อ-ขายผ่านแพลตฟอร์มของเราหรือผ่านโทรศัพท์หรือช่องทางการสื่อสารอื่น การซื้อ-ขายผ่านหน้าจอและโทรศัพท์ขึ้นอยู่กับภาวะสภาพคล่องและสภาพตลาด ดังนั้นเราจึงไม่สามารถรับประกันว่าสถานะซื้อ-ขายของลูกค้าจะเปิดหรือปิดโดยทันที ความรวดเร็วหรือความเป็นไปได้ในการส่งคำสั่งซื้อ-ขายยังขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์, ฮาร์ดแวร์ และการเชื่อมต่อทางโทรคมนาคม/การส่งผ่านข้อมูล เราไม่สามารถรับประกันว่าการส่งคำสั่งซื้อ-ขายจะไม่มีการติดขัด

(4) ปริมาณ – เรากำหนดปริมาณการซื้อ-ขายขั้นต่ำสุดและสูงสุดตามสภาพตลาดและนโยบายบริษัทซึ่งจะเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว

ราคาและต้นทุนเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งคำสั่งซื้อ-ขายของ ZFX

เกณฑ์ในการส่งคำสั่งซื้อ-ขาย

เมื่อเราจัดการธุรกรรมหรือส่งคำสั่งซื้อ-ขายของลูกค้า เราใช้เกณฑ์ต่อไปนี้ในประเมินปัจจัยในการดำเนินการที่อธิบายไว้ข้างต้น:

(1) ลักษณะและประเภทของลูกค้า

(2) ลักษณะของคำสั่งซื้อ-ขายของลูกค้า และ

(3) ลักษณะของเครื่องมือทางการเงินที่ลูกค้าสั่งซื้อ

การจัดการกับคำสั่งซื้อ-ขายของลูกค้า

เราดำเนินการตามคำสั่งซื้อ-ขายของลูกค้าโดยใช้ราคาของเราหรือใกล้เคียงกับราคาของเราขึ้นอยู่กับสภาพตลาด เราไม่รับประกันราคาที่ลูกค้าได้รับเนื่องจากตลาดอาจจะขยาย หรือเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหรือปรับตัว เราไม่รับประกันว่าจะดำเนินการตามคำสั่งซื้อ-ขายของลูกค้า

เราไม่มีหน้าที่ต้องรับคำสั่งซื้อ-ขายของลูกค้าและสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อ-ขายของลูกค้าในกรณีที่เราเชื่อว่ามีการบิดเบือนราคาตลาด, การฝ่าฝืนระเบียบหรือคำสั่งซื้อ-ขายของลูกค้าดำเนินการโดยใช้ราคาที่ไม่ถูกต้อง

 

คำสั่งเฉพาะ

หากลูกค้ามีความต้องการเฉพาะเกี่ยวกับวิธีส่งคำสั่งซื้อ-ขาย ลูกค้าต้องแจ้งให้เราทราบซึ่งเราจะพยายามปฏิบัติตาม หากคำสั่งเฉพาะของลูกค้าขัดแย้งกับนโยบายหรือขั้นตอนการส่งคำสั่งซื้อ-ขายตามปกติของเรา เราจะยึดคำสั่งเฉพาะของลูกค้าเป็นหลัก

หากเราเลือกปฏิบัติตามนโยบายหรือขั้นตอนการส่งคำสั่งซื้อ-ขายตามปกติของเรา ผลการซื้อ-ขายที่ได้รับอาจต่างออกไป เราไม่จำเป็นต้องสร้างผลการดำเนินงานที่ดีที่สุดตามคำสั่งเฉพาะของลูกค้า

ตามปกตินโยบายหรือขั้นตอนการส่งคำสั่งซื้อ-ขายจะพิจารณาถึงต้นทุนของเราในการทำธุรกรรม การทำธุรกรรมอาจมีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เราจะแจ้งลูกค้าให้ทราบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนี้ก่อนส่งคำสั่งซื้อ-ขาย

หน้าที่ของเราในการดำเนินการอย่างดีที่สุด

เมื่อส่งคำสั่งซื้อ-ขายอนุพันธ์ทางการเงินแบบติดต่อโดยตรง เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลการซื้อ-ขายที่ดีที่สุดโดยพิจารณาตามนโยบายการส่งคำสั่งซื้อ-ขายและคำสั่งเฉพาะจากลูกค้า

สร้างผลการดำเนินงานที่ดีที่สุด

เพื่อบรรลุผลการดำเนินงานที่ดีที่สุด เราพิจารณาหลายปัจจัยซึ่งรวมถึงราคา, ต้นทุน, ความเร็วในการส่งคำสั่งซื้อ-ขาย, ความเป็นไปได้ในการส่งคำสั่งซื้อ-ขายและการตกลงซื้อ-ขาย, ขนาด, ลักษณะคำสั่งหรือปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องในการส่งคำสั่งซื้อ-ขาย

เราจะใช้ประสบการณ์และการพิจารณาของเราในการกำหนดความสำคัญของปัจจัยต่างๆ อย่างไรก็ตามเราถือว่าราคาเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการซื้อ-ขาย

หากเราจัดประเภทลูกค้าเป็นนักลงทุนมืออาชีพ เราจะพิจารณาว่าลูกค้าต้องพึ่งพาเราในการสร้างผลการซื้อ-ขายที่ดีที่สุดหรือไม่ เราเข้าใจว่าลูกค้าอาจต้องพึ่งพาเราในการสร้างผลการซื้อ-ขายที่ดีที่สุด แต่เมื่อเราส่งคำสั่งซื้อ-ขายเราอาจต้องพิจารณาปัจจัยอื่นมากกว่าแค่ราคา

หากเราจัดประเภทลูกค้าเป็นคู่ค้าในการทำธุรกรรม เราไม่จำเป็นต้องสร้างผลการซื้อ-ขายที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้ากลุ่มนี้ อย่างไรก็ตามในการทำธุรกิจกับคู่ค้าเรายังยึดมั่นตามนโยบายนี้และเก็บบันทึกข้อมูลที่ใช้กำหนดราคา

เราจะทบทวนนโยบายนี้อย่างสม่ำเสมอและติดตามปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อราคา

ในกรณีที่เราเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้  เราจะแจ้งลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 14 วันและแจ้งให้ลูกค้าทราบผ่านทางเว็บไซต์

หมายเหตุ : หากเอกสารฉบับนี้มีการตีความเป็นภาษาอื่น หรือเกิดข้อพิพาทในการตีความหมาย ให้อิงฉบับภาษาอังกฤษมาใช้ในการตีความและตัดสินเป็นหลัก