minus academy faq plus academy faq Check in circle Apple Android Home Magnifer Calculator Mail Email Facebook Twitter RSS Linkedin Linkedin hollower Headphones Wechats Instagram Line Mail 2 Phone Phone 2 Minus Plus Arrow right Arrow left (variant 2) Arrow right (variant 2) Brand logo Brand logo not filled Hamburger Flag of the Hong Kong Flag of the US/GB Flag of the US/GB Flag of the US/GB Flag of the China Flag of the China Flag of the China (traditional) Flag of the Taiwan Flag of the Hong Kong Flag of the Spain Flag of the Russia Flag of the France Flag of the German Flag of the Portugal Flag of the Italy Flag of the Poland Flag of the Czech Flag of the Hungary Flag of the Sweden Flag of the Bulgarian Flag of the Finland Flag of the Lithuania Flag of the Denmark Flag of the Croatia Flag of the Estonia Flag of the Norway Flag of the Romania Flag of the United Arab Emirates Flag of the United Arab Emirates Flag of the Indonesia Flag of the Malaysia Flag of the Korea Flag of the Korea Flag of the Samoa Flag of the Vietnam Flag of the Thailand Flag of the Turkey Flag of the Japan Cross Cross large User Arrow down Arrow up Cube Info list Data comunication Clock Slash

นโยบายการส่งคำสั่งซื้อ-ขาย

(เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562)

ภาพรวมข้อบังคับเพื่อผลการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด

ZFX ยึดมั่นในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า เมื่อเราส่งหรือจัดการคำสั่งซื้อ-ขายหลักทรัพย์ เราจึงปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้องอย่างครบถ้วนเพื่อผลการซื้อ-ขายที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สำหรับลูกค้าของเรา (หรือที่เรียกกันว่า การส่งมอบ “ผลการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด”) (ยกเว้นในบางสภาพการณ์ที่จะอธิบายไว้ด้านล่างนี้) และเพื่อเป็นการรักษาและปฏิบัติตามนโยบายการส่งคำสั่งซื้อ-ขายหลักทรัพย์และกระบวนการที่เกี่ยวข้องที่ช่วยให้เราบรรลุผลการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด

เรามีนโยบายและกระบวนการในบริษัทที่ควบคุมวิธีการส่งคำสั่งซื้อ-ขายหลักทรัพย์สำหรับลูกค้า เราพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าทุกท่าน เราจึงตรวจเช็กนโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานอยู่เสมอและอาจตรวจเช็ก ณ เวลาใดก็ตามได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

จุดส่งคำสั่งซื้อขาย

เราให้บริการลูกค้าในฐานะผู้ดำเนินการซื้อ-ขายหลัก ไม่ใช่แค่ตัวแทน นั่นหมายถึงเราเป็นผู้ส่งคำสั่งซื้อ-ขาย ลูกค้าจึงทำธุรกรรมกับเราโดยตรงซึ่งไม่ใช่การซื้อ-ขายในตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดภายนอกอื่น การซื้อ-ขายที่ลูกค้าดำเนินการกับเราไม่สามารถโอนไปที่อื่นได้ นั่นหมายถึงหากลูกค้าเปิดสถานะกับเรา ลูกค้าต้องปิดสถานะกับเราด้วย

ปัจจัยการส่งคำสั่งซื้อ-ขาย

ปัจจัยการส่งคำสั่งซื้อ-ขายมีดังต่อไปนี้:

(1) ราคา – เรามุ่งมั่นปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถรับประกันได้ว่าราคาที่เรายินยอมให้ลูกค้าซื้อ-ขายเป็นราคาที่ดีกว่าที่อื่น เราได้รับราคาหลักทรัพย์ในสัญญาซื้อ-ขายส่วนต่างมาจากบุคคลที่สามที่เพิ่มสภาพคล่องในตลาดซื้อ-ขายรอง (OTC market)

(2) ต้นทุน -เราบวกกำไรเพิ่มจากราคาต้นทุนที่ได้จากผู้ให้บริการสภาพคล่องทางการเงิน (liquidity provider) และแจ้งราคาที่บวกเพิ่มจากต้นทุนซึ่งรวมรายได้ของเราไว้แล้ว เราตั้งราคาปิดของสกุลเงินที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดหลักประกันและยอดเงินที่ฝากเข้าหรือหักออกจากบัญชี

(3) ความรวดเร็วหรือความเป็นไปได้ในการส่งคำสั่งซื้อ-ขาย – เราอาจซื้อ-ขายผ่านแพลตฟอร์มของเราหรือผ่านโทรศัพท์หรือช่องทางการสื่อสารอื่น การซื้อ-ขายผ่านหน้าจอและโทรศัพท์ขึ้นอยู่กับภาวะสภาพคล่องและสภาพตลาด ดังนั้นเราจึงไม่สามารถรับประกันว่าสถานะซื้อ-ขายของลูกค้าจะเปิดหรือปิดโดยทันที ความรวดเร็วหรือความเป็นไปได้ในการส่งคำสั่งซื้อ-ขายยังขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์, ฮาร์ดแวร์ และการเชื่อมต่อทางโทรคมนาคม/การส่งผ่านข้อมูล เราไม่สามารถรับประกันว่าการส่งคำสั่งซื้อ-ขายจะไม่มีการติดขัด

(4) ปริมาณ – เรากำหนดปริมาณการซื้อ-ขายขั้นต่ำสุดและสูงสุดตามสภาพตลาดและนโยบายบริษัทซึ่งจะเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว

ราคาและต้นทุนเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งคำสั่งซื้อ-ขายของ ZFX

เกณฑ์ในการส่งคำสั่งซื้อ-ขาย

เมื่อเราจัดการธุรกรรมหรือส่งคำสั่งซื้อ-ขายของลูกค้า เราใช้เกณฑ์ต่อไปนี้ในประเมินปัจจัยในการดำเนินการที่อธิบายไว้ข้างต้น:

(1) ลักษณะและประเภทของลูกค้า

(2) ลักษณะของคำสั่งซื้อ-ขายของลูกค้า และ

(3) ลักษณะของเครื่องมือทางการเงินที่ลูกค้าสั่งซื้อ

การจัดการกับคำสั่งซื้อ-ขายของลูกค้า

เราดำเนินการตามคำสั่งซื้อ-ขายของลูกค้าโดยใช้ราคาของเราหรือใกล้เคียงกับราคาของเราขึ้นอยู่กับสภาพตลาด เราไม่รับประกันราคาที่ลูกค้าได้รับเนื่องจากตลาดอาจจะขยาย หรือเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหรือปรับตัว เราไม่รับประกันว่าจะดำเนินการตามคำสั่งซื้อ-ขายของลูกค้า

เราไม่มีหน้าที่ต้องรับคำสั่งซื้อ-ขายของลูกค้าและสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อ-ขายของลูกค้าในกรณีที่เราเชื่อว่ามีการบิดเบือนราคาตลาด, การฝ่าฝืนระเบียบหรือคำสั่งซื้อ-ขายของลูกค้าดำเนินการโดยใช้ราคาที่ไม่ถูกต้อง

 

คำสั่งเฉพาะ

หากลูกค้ามีความต้องการเฉพาะเกี่ยวกับวิธีส่งคำสั่งซื้อ-ขาย ลูกค้าต้องแจ้งให้เราทราบซึ่งเราจะพยายามปฏิบัติตาม หากคำสั่งเฉพาะของลูกค้าขัดแย้งกับนโยบายหรือขั้นตอนการส่งคำสั่งซื้อ-ขายตามปกติของเรา เราจะยึดคำสั่งเฉพาะของลูกค้าเป็นหลัก

หากเราเลือกปฏิบัติตามนโยบายหรือขั้นตอนการส่งคำสั่งซื้อ-ขายตามปกติของเรา ผลการซื้อ-ขายที่ได้รับอาจต่างออกไป เราไม่จำเป็นต้องสร้างผลการดำเนินงานที่ดีที่สุดตามคำสั่งเฉพาะของลูกค้า

ตามปกตินโยบายหรือขั้นตอนการส่งคำสั่งซื้อ-ขายจะพิจารณาถึงต้นทุนของเราในการทำธุรกรรม การทำธุรกรรมอาจมีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เราจะแจ้งลูกค้าให้ทราบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนี้ก่อนส่งคำสั่งซื้อ-ขาย

หน้าที่ของเราในการดำเนินการอย่างดีที่สุด

เมื่อส่งคำสั่งซื้อ-ขายอนุพันธ์ทางการเงินแบบติดต่อโดยตรง เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลการซื้อ-ขายที่ดีที่สุดโดยพิจารณาตามนโยบายการส่งคำสั่งซื้อ-ขายและคำสั่งเฉพาะจากลูกค้า

สร้างผลการดำเนินงานที่ดีที่สุด

เพื่อบรรลุผลการดำเนินงานที่ดีที่สุด เราพิจารณาหลายปัจจัยซึ่งรวมถึงราคา, ต้นทุน, ความเร็วในการส่งคำสั่งซื้อ-ขาย, ความเป็นไปได้ในการส่งคำสั่งซื้อ-ขายและการตกลงซื้อ-ขาย, ขนาด, ลักษณะคำสั่งหรือปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องในการส่งคำสั่งซื้อ-ขาย

เราจะใช้ประสบการณ์และการพิจารณาของเราในการกำหนดความสำคัญของปัจจัยต่างๆ อย่างไรก็ตามเราถือว่าราคาเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการซื้อ-ขาย

หากเราจัดประเภทลูกค้าเป็นนักลงทุนมืออาชีพ เราจะพิจารณาว่าลูกค้าต้องพึ่งพาเราในการสร้างผลการซื้อ-ขายที่ดีที่สุดหรือไม่ เราเข้าใจว่าลูกค้าอาจต้องพึ่งพาเราในการสร้างผลการซื้อ-ขายที่ดีที่สุด แต่เมื่อเราส่งคำสั่งซื้อ-ขายเราอาจต้องพิจารณาปัจจัยอื่นมากกว่าแค่ราคา

หากเราจัดประเภทลูกค้าเป็นคู่ค้าในการทำธุรกรรม เราไม่จำเป็นต้องสร้างผลการซื้อ-ขายที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้ากลุ่มนี้ อย่างไรก็ตามในการทำธุรกิจกับคู่ค้าเรายังยึดมั่นตามนโยบายนี้และเก็บบันทึกข้อมูลที่ใช้กำหนดราคา

เราจะทบทวนนโยบายนี้อย่างสม่ำเสมอและติดตามปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อราคา

ในกรณีที่เราเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้  เราจะแจ้งลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 14 วันและแจ้งให้ลูกค้าทราบผ่านทางเว็บไซต์

หมายเหตุ : หากเอกสารฉบับนี้มีการตีความเป็นภาษาอื่น หรือเกิดข้อพิพาทในการตีความหมาย ให้อิงฉบับภาษาอังกฤษมาใช้ในการตีความและตัดสินเป็นหลัก