minus academy faq plus academy faq Check in circle Apple Android Home Magnifer Calculator Mail Email Facebook Twitter RSS Linkedin Linkedin hollower Headphones Wechats Instagram Line Mail 2 Phone Phone 2 Minus Plus Arrow right Arrow left (variant 2) Arrow right (variant 2) Brand logo Brand logo not filled Hamburger Flag of the Hong Kong Flag of the US/GB Flag of the US/GB Flag of the US/GB Flag of the China Flag of the China Flag of the China (traditional) Flag of the Taiwan Flag of the Hong Kong Flag of the Spain Flag of the Russia Flag of the France Flag of the German Flag of the Portugal Flag of the Italy Flag of the Poland Flag of the Czech Flag of the Hungary Flag of the Sweden Flag of the Bulgarian Flag of the Finland Flag of the Lithuania Flag of the Denmark Flag of the Croatia Flag of the Estonia Flag of the Norway Flag of the Romania Flag of the United Arab Emirates Flag of the United Arab Emirates Flag of the Indonesia Flag of the Malaysia Flag of the Korea Flag of the Korea Flag of the Samoa Flag of the Vietnam Flag of the Thailand Flag of the Turkey Flag of the Japan Cross Cross large User Arrow down Arrow up Cube Info list Data comunication Clock Slash

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์

(ตุลาคม พ.ศ. 2561)

เครื่องหมายการค้าและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

กลุ่มบริษัท Zeal (จากนี้จะอ้างถึงโดยเรียกว่า บริษัท) ทำการซื้อ-ขายในนามของ ZFX และ Zeal เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในเว็บไซต์นี้และในหน้าจอที่กำลังแสดงบนเว็บไซต์นี้ และเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ข้อมูล, เนื้อหาในเว็บไซต์และการเรียบเรียงทั้งหมดเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทมีเอกสิทธิ์, ใบอนุญาตหรือใบอนุญาตอื่นเพื่อใช้ชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าทั้งหมดที่อยู่ในและ/หรือปรากฏในเว็บไซต์นี้

 

การเปลี่ยนข้อมูลและเนื้อหา

ข้อมูลและเนื้อหาในเว็บไซต์, ข้อกำหนดและเงื่อนไข, ข้อกำหนดเบื้องต้นและคำอธิบายในเว็บไซต์นี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า

 

การจำกัดความรับผิด

บริษัทไม่รับประกันความถูกต้อง ความครบถ้วนหรือสมบูรณ์ของข้อมูลและเนื้อหาในเว็บไซต์ บริษัทไม่รับผิดต่อความผิดพลาดและ/หรือเนื้อหาส่วนที่ขาดไปในเว็บไซต์นี้ บริษัทไม่รับประกันไม่ว่าโดยนัยยะ โดยชัดแจ้งหรือไม่รับประกันตามกฎหมายว่าข้อมูลและเนื้อหาในเว็บไซต์จะไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม กรรมสิทธิ์ มีความเหมาะสมในการใช้งานเชิงพาณิชย์หรือเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะหรือปลอดจากไวรัสคอมพิวเตอร์ไฮเปอร์ลิงก์ที่เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นในอินเตอร์เน็ตอาจมีความเสี่ยง บริษัทไม่ได้ควบคุม สืบสวน ยืนยันความถูกต้อง ติดตามและ/หรือให้การรับรองเนื้อหา ความถูกต้อง ความเห็นและลิงก์ในเว็บไซต์เหล่านี้บริษัทไม่มีความรับผิดต่อ

บริษัทจะไม่รับผิดต่อความเสียหายที่เกิดกับฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ของผู้ใช้งานซึ่งเกิดจากการใช้เว็บไซต์นี้และ/หรือ การใช้เครือข่ายหรือการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ที่มีลิงก์ไปยังไฮเปอร์เท็กซ์/เว็บไซต์หรือเว็บเพจอื่น

กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้

เว็บไซต์นี้ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อบุคคลหรือหน่วยงานในเขตอำนาจศาลหรือในประเทศใดเป็นการเฉพาะ และไม่ได้มีเป้าหมายให้เนื้อหาหรือการใช้เว็บไซต์ขัดแย้งกับกฎหมายหรือระเบียบในประเทศนั้น

การใช้คุกกี้

โปรดอ่านนโยบายการใช้คุกกี้เพื่อรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

การเชื่อมโยงไปยังบุคคลที่สาม

เว็บไซต์นี้มีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สาม เราแจ้งลิงก์ไว้เพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น แต่เราไม่ได้ตรวจเช็ก, ควบคุมหรือดูแลความเป็นส่วนตัวหรือการดำเนินการบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เราไม่รับผิดชอบต่อเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สามหรือข้อตกลงทางธุรกิจระหว่างคุณกับบุคคลที่สามนั้น

ข้อมูลส่วนตัว

บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนตัวที่เราได้รับจากคุณผ่านทางเว็บไซต์นี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้าพเจ้า ผู้ใช้เว็บไซต์นี้ ยอมรับว่า:

(1) บริษัทมอบหมายให้บริษัทอื่นใช้ข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมด
(2) การแจ้งหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามคำตัดสินของศาล และ
(3) เมื่อผู้ใช้เว็บไซต์เป็นลูกค้าของบริษัทและนโยบายความเป็นส่วนตัวบังคับใช้กับผู้ใช้เว็บไซต์

เมื่อคุณเข้าใช้เว็บไซต์ของบริษัทและหน้าเพจของเว็บไซต์นี้ จะถือว่าคุณยอมรับผลผูกพันตามกฎหมายของข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุข้างต้น

 

หมายเหตุ : หากเอกสารฉบับนี้มีการตีความเป็นภาษาอื่น หรือเกิดข้อพิพาทในการตีความหมาย ให้อิงฉบับภาษาอังกฤษมาใช้ในการตีความและตัดสินเป็นหลัก