ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์

(ตุลาคม พ.ศ. 2561)

เครื่องหมายการค้าและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

กลุ่มบริษัท Zeal (จากนี้จะอ้างถึงโดยเรียกว่า บริษัท) ทำการซื้อ-ขายในนามของ ZFX และ Zeal เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในเว็บไซต์นี้และในหน้าจอที่กำลังแสดงบนเว็บไซต์นี้ และเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ข้อมูล, เนื้อหาในเว็บไซต์และการเรียบเรียงทั้งหมดเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทมีเอกสิทธิ์, ใบอนุญาตหรือใบอนุญาตอื่นเพื่อใช้ชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าทั้งหมดที่อยู่ในและ/หรือปรากฏในเว็บไซต์นี้

 

การเปลี่ยนข้อมูลและเนื้อหา

ข้อมูลและเนื้อหาในเว็บไซต์, ข้อกำหนดและเงื่อนไข, ข้อกำหนดเบื้องต้นและคำอธิบายในเว็บไซต์นี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า

 

การจำกัดความรับผิด

บริษัทไม่รับประกันความถูกต้อง ความครบถ้วนหรือสมบูรณ์ของข้อมูลและเนื้อหาในเว็บไซต์ บริษัทไม่รับผิดต่อความผิดพลาดและ/หรือเนื้อหาส่วนที่ขาดไปในเว็บไซต์นี้ บริษัทไม่รับประกันไม่ว่าโดยนัยยะ โดยชัดแจ้งหรือไม่รับประกันตามกฎหมายว่าข้อมูลและเนื้อหาในเว็บไซต์จะไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม กรรมสิทธิ์ มีความเหมาะสมในการใช้งานเชิงพาณิชย์หรือเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะหรือปลอดจากไวรัสคอมพิวเตอร์ไฮเปอร์ลิงก์ที่เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นในอินเตอร์เน็ตอาจมีความเสี่ยง บริษัทไม่ได้ควบคุม สืบสวน ยืนยันความถูกต้อง ติดตามและ/หรือให้การรับรองเนื้อหา ความถูกต้อง ความเห็นและลิงก์ในเว็บไซต์เหล่านี้บริษัทไม่มีความรับผิดต่อ

  • ความเสียหาย, ความสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากเว็บไซต์, การใช้เว็บไซต์, การไม่สามารถใช้เว็บไซต์, การไม่สามารถดำเนินงานตามคำสั่ง, ความผิดพลาด, การละเว้นไม่ปฏิบัติ, การขัดข้อง, ความผิดพลาด, ความล่าช้าในการทำงานหรือการส่งข้อมูล, ไวรัสคอมพิวเตอร์, ความไม่สามารถสื่อสาร, การเชื่อมต่อและระบบไม่ทำงาน แม้ว่าบริษัทหรือตัวแทนรับทราบว่าอาจเกิดความเสียหาย, ความสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายนั้น
  • ความผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้องในการส่งข้อมูล, คำสั่งซื้อ-ขาย สัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) หรือคำสั่งอื่นๆจากลูกค้าหรือผู้เข้าใช้เว็บไซต์, การรบกวน, การปลอมแปลง, การถอดรหัสเข้าใช้, การบันทึกหรือส่งข้อมูลที่ผิดพลาด, หรือการที่ระบบหยุดทำงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือเหตุผลอื่นที่ไม่ได้เกิดจากการที่บริษัทละเมิดข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น

บริษัทจะไม่รับผิดต่อความเสียหายที่เกิดกับฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ของผู้ใช้งานซึ่งเกิดจากการใช้เว็บไซต์นี้และ/หรือ การใช้เครือข่ายหรือการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ที่มีลิงก์ไปยังไฮเปอร์เท็กซ์/เว็บไซต์หรือเว็บเพจอื่น

กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้

เว็บไซต์นี้ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อบุคคลหรือหน่วยงานในเขตอำนาจศาลหรือในประเทศใดเป็นการเฉพาะ และไม่ได้มีเป้าหมายให้เนื้อหาหรือการใช้เว็บไซต์ขัดแย้งกับกฎหมายหรือระเบียบในประเทศนั้น

การใช้คุกกี้

โปรดอ่านนโยบายการใช้คุกกี้เพื่อรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

การเชื่อมโยงไปยังบุคคลที่สาม

เว็บไซต์นี้มีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สาม เราแจ้งลิงก์ไว้เพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น แต่เราไม่ได้ตรวจเช็ก, ควบคุมหรือดูแลความเป็นส่วนตัวหรือการดำเนินการบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เราไม่รับผิดชอบต่อเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สามหรือข้อตกลงทางธุรกิจระหว่างคุณกับบุคคลที่สามนั้น

ข้อมูลส่วนตัว

บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนตัวที่เราได้รับจากคุณผ่านทางเว็บไซต์นี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้าพเจ้า ผู้ใช้เว็บไซต์นี้ ยอมรับว่า:

  • บริษัทมีสิทธิใช้ใช้ข้อมูลส่วนตัวเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและลูกค้า
  • บริษัทจะไม่แจ้งหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้กับบุคคลที่สาม ยกเว้นในกรณี: 

(1) บริษัทมอบหมายให้บริษัทอื่นใช้ข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมด
(2) การแจ้งหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามคำตัดสินของศาล และ
(3) เมื่อผู้ใช้เว็บไซต์เป็นลูกค้าของบริษัทและนโยบายความเป็นส่วนตัวบังคับใช้กับผู้ใช้เว็บไซต์

  • บริษัทมีสิทธิใช้ข้อมูลส่วนตัวยกเว้นข้อมูลส่วนตัวที่เป็นข้อมูลอ่อนไหวเพื่อสนับสนุนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเงินและ/หรือผลิตภัณฑ์/บริการของบริษัทในเครือผ่านระบบออนไลน์ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
  • ข้าพเจ้าทราบว่าตนเองมีสิทธิได้รับข้อมูลล่าสุดหรือปฏิเสธการใช้ข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้าในอนาคตได้ตลอดเวลา
  • ข้อความข้างต้นบังคับใช้กับลูกค้าปัจจุบันของบริษัทและผู้สมัครใช้บริการไม่ว่าบริษัทจะยอมรับหรือปฏิเสธการสมัครนั้น นโยบายความเป็นส่วนตัวบังคับใช้กับลูกค้าของบริษัท

เมื่อคุณเข้าใช้เว็บไซต์ของบริษัทและหน้าเพจของเว็บไซต์นี้ จะถือว่าคุณยอมรับผลผูกพันตามกฎหมายของข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุข้างต้น

 

หมายเหตุ : หากเอกสารฉบับนี้มีการตีความเป็นภาษาอื่น หรือเกิดข้อพิพาทในการตีความหมาย ให้อิงฉบับภาษาอังกฤษมาใช้ในการตีความและตัดสินเป็นหลัก