Placeholder

ZFX Editor

ZFX team composes of financial experts around the globe with years of forex industry experience. We strive to provide the best trading tutorial and market analysis to traders from beginner to advanced levels.

ทำความรู้จัก 5 ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจสำคัญ สำหรับการวิเคราะห์ข่าว Forex Factory

ทำความรู้จัก 5 ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจสำคัญ สำหรับการวิเคราะห์ข่าว Forex Factory

อะไรคือ GDP, CPI หรือ PPI ในหน้าปฏิทิน Forex Factory? ทำความรู้จักตัวชี้วัดสำคัญสำหรับการวิเคราะห์ข่าว Forex Factory ดูเพิ่มเติม

คู่มือการเทรดแบบ Day Trading และ 3 กลยุทธ์การหา Trading Signals

คู่มือการเทรดแบบ Day Trading และ 3 กลยุทธ์การหา Trading Signals

นักลงทุนแต่ละคนต่างมีกลยุทธ์เฉพาะของตนเอง นักลงทุนบางท่านอาจชื่นชอบการลงทุนแบบระยะยาว ในขณะที่นักลงทุนบางท่านก็อาจถนัดหรือต้องการทำกำไรจากความผันผวนของตลาดแบบวันต่อวัน หรือที่เรียกกันว่าการเทรด Forex แบบวันเดียว (Day Trading) ดูเพิ่มเติม

5 เว็บไซต์ข่าวเศรษฐกิจโลก Forex ยอดนิยมสำหรับนักเทรด Forex

5 เว็บไซต์ข่าวเศรษฐกิจโลก Forex ยอดนิยมสำหรับนักเทรด Forex

การติดตามข่าว Forex หากกล่าวโดยง่าย ก็คือการติดตามแนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาในตลาดเพื่อหาจังหวะการลงทุนหรือจังหวะหยุดลงทุนที่เหมาะสม ยกตัวอย่าง เช่น สมมติว่ารายงาน GDP ประจำไตรมาสของสหรัฐฯ ระบุว่า GDP ของประเทศเติบโตขึ้น 0.5% ค่าสกุลเงิน US ก็มักจะมีแนวโน้ม ‘แข็งค่า’ ขึ้นและส่งผลให้ อัตราของคู่เงินที่มี USD เป็นคู่เงินอ้างอิง(Quote) เช่น EUR/USD มีราคาต่ำลง  ดูเพิ่มเติม