ZFX สำนักงานใหญ่ก่อตั้งอย่างเป็นทางการแล้วที่ประเทศอังกฤษ

 ZFX สำนักงานใหญ่ก่อตั้งอย่างเป็นทางการแล้วที่ประเทศอังกฤษ
 ZFX สำนักงานใหญ่ก่อตั้งอย่างเป็นทางการแล้วที่ประเทศอังกฤษ

ZFX สำนักงานใหญ่ได้ก่อตั้งอย่างเป็นทางการแล้ว และมีที่ตั้งบริษัทอยู่ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ