ZFX ประสบความสำเร็จในการควบรวมบริษัททีมเทคโนโลยีสัญชาติรัสเซีย

ZFX ประสบความสำเร็จในการควบรวมบริษัททีมเทคโนโลยีสัญชาติรัสเซีย
ZFX ประสบความสำเร็จในการควบรวมบริษัททีมเทคโนโลยีสัญชาติรัสเซีย

ZFX ประสบความสำเร็จในการเข้าควบรวมบริษัททีมเทคโนโลยีสัญชาติรัสเซีย ซึ่งเป็นทีมเทคโนโลยีชั้นนำของโลก