ผลิตภัณฑ์การซื้อขายที่จะได้รับผลกระทบภายในช่วงวันหยุด เดือนเมษายน 2567 - ZFX

ประกาศ

ผลิตภัณฑ์การซื้อขายที่จะได้รับผลกระทบภายในช่วงวันหยุด เดือนเมษายน 2567

โปรดทราบว่าช่วงการซื้อขายของผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้จะได้รับผลกระทบภายในวันหยุดเดือนเมษายน 2567

สัญลักษณ์ 9 เมษายน (GMT+1) 11 เมษายน (GMT+1) 17 เมษายน(GMT+1)
USDINR Closed Closed Closed

ZFX / Zeal Capital Market