ตอบ: สำหรับตลาดการเงินแล้ว สินค้าโภคภัณฑ์นั้นหมายถึงสินค้าที่เป็นเนื้อเดียวกัน สามารถทำการเทรดได้ง่าย และเป็นสินค้าที่นิยมใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น น้ำมันดิบ กลุ่มโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร แร่เหล็ก หรือถ่าน เป็นต้น สินค้าประเภทนี้สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ 3 ประเภท ได้แก่ สินค้าประเภทพลังงาน สินค้าประเภทวัตถุดิบ และสินค้าประเภทเกษตรกรรม ตัวอย่างเช่น: น้ำมันดิบ ทองคำ โลหะเงิน ทองแดง เป็นต้น