minus academy faq plus academy faq Check in circle Apple Android Home Magnifer Calculator Mail Email Facebook Twitter RSS Linkedin Linkedin hollower Headphones Wechats Instagram Line Mail 2 Phone Phone 2 Minus Plus Arrow right Arrow left (variant 2) Arrow right (variant 2) Brand logo Brand logo not filled Hamburger Flag of the Hong Kong Flag of the US/GB Flag of the US/GB Flag of the US/GB Flag of the China Flag of the China Flag of the China (traditional) Flag of the Taiwan Flag of the Hong Kong Flag of the Spain Flag of the Russia Flag of the France Flag of the German Flag of the Portugal Flag of the Italy Flag of the Poland Flag of the Czech Flag of the Hungary Flag of the Sweden Flag of the Bulgarian Flag of the Finland Flag of the Lithuania Flag of the Denmark Flag of the Croatia Flag of the Estonia Flag of the Norway Flag of the Romania Flag of the United Arab Emirates Flag of the United Arab Emirates Flag of the Indonesia Flag of the Malaysia Flag of the Korea Flag of the Korea Flag of the Samoa Flag of the Vietnam Flag of the Thailand Flag of the Turkey Flag of the Japan Cross Cross large User Arrow down Arrow up Cube Info list Data comunication Clock Slash

Dịch vụ MAM

Trình quản lý nhiều tài khoản (MAM) phù hợp cho Người quản lý tiền, Quỹ phòng hộ và Văn phòng gia đình. Với tài khoản MAM của Zeal, các nhà đầu tư có thể ký Giấy ủy quyền hạn chế với người quản lý lựa chọn của họ, đồng ý về phí thực hiện và Zeal sẽ đóng vai trò là người giám sát đảm bảo người quản lý nhận được tỷ lệ phần trăm theo thỏa thuận trong khi nhà đầu tư có toàn quyền kiểm soát tài khoản của mình. Tài khoản MAM của Zeal cung cấp hiệu suất, quản lý và phí giao dịch.
Tính năng & lợi ích
Tài khoản MAM | Quản lý đa tài khoản ZFX MT4 | ZFX Tương thích với EAs và chiến lược tự động.
Tài khoản MAM | Quản lý đa tài khoản ZFX MT4 | ZFX Thực hiện “lệnh nhóm”
Tài khoản MAM | Quản lý đa tài khoản ZFX MT4 | ZFX Giao dịch trên cấp tài khoản với tùy chọn đóng một phần (cũng ở cấp tài khoản)
Tài khoản MAM | Quản lý đa tài khoản ZFX MT4 | ZFX Phân bổ khách hàng bắt đầu từ ít nhất là 0,01 lô
Tài khoản MAM | Quản lý đa tài khoản ZFX MT4 | ZFX Sử dụng tất cả các loại lệnh MT4 dừng, giới hạn, Trailing stops, đóng tất cả vv
Tài khoản MAM | Quản lý đa tài khoản ZFX MT4 | ZFX Thời gian thực kiểm soát các vị trí và P & L giám sát các tài khoản được quản lý.