Tài khoản MAM

MAM hỗ trợ 5 phương pháp phân bổ:

  • Tỷ lệ bằng Equity
  • Phân bổ phần trăm
  • Tỷ lệ bằng số dư

Phân bổ bởi P/L:

  • Phân bổ phần trăm bởi P/L
  • Phân bổ tỷ lệ bằng P/L
Tài khoản MAM | Quản lý đa tài khoản ZFX MT4 | ZFX

Tính năng & lợi ích

Tài khoản MAM | Quản lý đa tài khoản ZFX MT4 | ZFX

Tương thích với EAs và chiến lược tự động.

Tài khoản MAM | Quản lý đa tài khoản ZFX MT4 | ZFX

Thực hiện “lệnh nhóm”

Tài khoản MAM | Quản lý đa tài khoản ZFX MT4 | ZFX

Giao dịch trên cấp tài khoản với tùy chọn đóng một phần (cũng ở cấp tài khoản)

Tài khoản MAM | Quản lý đa tài khoản ZFX MT4 | ZFX

Phân bổ khách hàng bắt đầu từ ít nhất là 0,01 lô

Tài khoản MAM | Quản lý đa tài khoản ZFX MT4 | ZFX

Sử dụng tất cả các loại lệnh MT4 dừng, giới hạn, Trailing stops, đóng tất cả vv

Tài khoản MAM | Quản lý đa tài khoản ZFX MT4 | ZFX

Thời gian thực kiểm soát các vị trí và P & L giám sát các tài khoản được quản lý.