minus academy faq plus academy faq Check in circle Apple Android Home Magnifer Calculator Mail Email Facebook Twitter RSS Linkedin Linkedin hollower Headphones Wechats Instagram Line Mail 2 Phone Phone 2 Minus Plus Arrow right Arrow left (variant 2) Arrow right (variant 2) Brand logo Brand logo not filled Hamburger Flag of the Hong Kong Flag of the US/GB Flag of the US/GB Flag of the US/GB Flag of the China Flag of the China Flag of the China (traditional) Flag of the Taiwan Flag of the Hong Kong Flag of the Spain Flag of the Russia Flag of the France Flag of the German Flag of the Portugal Flag of the Italy Flag of the Poland Flag of the Czech Flag of the Hungary Flag of the Sweden Flag of the Bulgarian Flag of the Finland Flag of the Lithuania Flag of the Denmark Flag of the Croatia Flag of the Estonia Flag of the Norway Flag of the Romania Flag of the United Arab Emirates Flag of the United Arab Emirates Flag of the Indonesia Flag of the Malaysia Flag of the Korea Flag of the Korea Flag of the Samoa Flag of the Vietnam Flag of the Thailand Flag of the Turkey Flag of the Japan Cross Cross large User Arrow down Arrow up Cube Info list Data comunication Clock Slash
Chi trả cổ tức hoặc điều chỉnh phí trên các chỉ số chứng khoán (21/9 – 25/9) - Zeal Capital Market

Ngày hết hạn CFD

Chi trả cổ tức hoặc điều chỉnh phí trên các chỉ số chứng khoán (21/9 – 25/9)

Khi giao dịch hợp đồng chênh lệch chỉ số chứng khoán giao ngay (CFD – Hợp đồng chênh lệch) cần nắm được chỉ số chứng khoán tiêu chuẩn từ số cổ phiếu của cổ đông đó để chi trả/ chia lợi nhuận (cổ tức lợi nhuận sau thuế), tài khoản giao dịch của người nắm giữ  sẽ được tiến hành loại trừ quyền cổ tức sau khi giao dịch kết thúc vào cuối ngày (sàn giao dịch/ thời gian máy chủ), dựa trên tình trạng của tài khoản đó mà chi trả lợi nhuận sau thuế tương ứng. (Lưu ý: hợp đồng CFD chỉ số chứng khoán không áp dụng cho điều chỉnh này. Thành phần của mỗi Lot tiêu chuẩn được đề cập ở đây có thể thay đổi đáng kể từ sản phẩm giao dịch này sang sản phẩm giao dịch khác, tham khảo thêm thông tin chi tiết về Thông số hợp đồng).

Phương thức tính lợi nhuận cổ tức đặt vị thế mua:

Lợi nhuận cổ tức = Chỉ số cổ tức cấu thành (mỗi hợp đồng) x Kích thước vị thế trong số lot tiêu chuẩn x Quy mô khối lượng hợp đồng mỗi lot tiêu chuẩn.

Phương thức tính chi trả cổ tức với trường hợp đặt vị thế bán:

Cổ tức chi trả = Chỉ số cổ tức cấu thành (mỗi hợp đồng) x Kích thước vị thế trong số lot tiêu chuẩn x Quy mô khối lượng hợp đồng mỗi lot tiêu chuẩn.

Chúng ta sẽ lường trước được những ảnh hưởng phát sinh dựa trên việc tính toán tỷ trọng chỉ số chứng khoán của các thành phần cổ phiếu, sau đó công bố trị số trên trang web chính thức của ZFX.

Số liệu chỉ số thành phần cổ phiếu được chi trả (mỗi hợp đồng) của tuần này (21/9 – 25/9) như sau:

Ký hiệu 21/9 22/9 23/9 24/9 25/9 Thời gian trả cổ tức
(GMT+1)
GER30
FRA40 0.100 7.378 16:30
US30
NAS100 1.281 0.054 21:00
SPX500 0.166 0.018 0.236 0.177 0.109 21:00
ChinaA50 1.214 8:00
HK50 1.480 9:00
AUS200 0.092 0.319 0.211 21:55
SPAIN35
UK100 0.793 16:30
JAPAN225
GER30min
FRA40min 0.100 7.378 16:30
US30min
NAS100min 1.281 0.054 21:00
SPX500min 0.166 0.018 0.236 0.177 0.109 21:00
ChinaA50min 1.214 8:00
HK50min 1.480 9:00

(Lưu ý: các số liệu trên mang tính chất tham khảo, số liệu áp dụng thực tế có thể có thay đổi).