minus academy faq plus academy faq Check in circle Apple Android Home Magnifer Calculator Mail Email Facebook Twitter RSS Linkedin Linkedin hollower Headphones Wechats Instagram Line Mail 2 Phone Phone 2 Minus Plus Arrow right Arrow left (variant 2) Arrow right (variant 2) Brand logo Brand logo not filled Hamburger Flag of the Hong Kong Flag of the US/GB Flag of the US/GB Flag of the US/GB Flag of the China Flag of the China Flag of the China (traditional) Flag of the Taiwan Flag of the Hong Kong Flag of the Spain Flag of the Russia Flag of the France Flag of the German Flag of the Portugal Flag of the Italy Flag of the Poland Flag of the Czech Flag of the Hungary Flag of the Sweden Flag of the Bulgarian Flag of the Finland Flag of the Lithuania Flag of the Denmark Flag of the Croatia Flag of the Estonia Flag of the Norway Flag of the Romania Flag of the United Arab Emirates Flag of the United Arab Emirates Flag of the Indonesia Flag of the Malaysia Flag of the Korea Flag of the Samoa Flag of the Vietnam Flag of the Thailand Flag of the Japan Cross Cross large User Arrow down Arrow up Cube Info list Data comunication Clock Slash
Thông báo việc chia tách cổ phiếu NVIDIA | Thông báo | Zeal Capital Market

Thông báo

Xin lưu ý rằng cổ phiếu CFD sau sẽ bị ảnh hưởng bởi hành động sắp tới của công ty:

Ký hiệu Loại hành động công ty Tỷ lệ Thời gian Giá mở cửa Kích thước vị thế sau hành động công ty
NVDA Chia tách cổ phiếu 4:1 19/07/2021 (Giờ New York) 1/4 giá đóng cửa vào ngày 20/07/2021 (Giờ New York) 4 × Kích thước vị thế ban đầu

 

Tất cả các lệnh chờ hiện có trên tài khoản giao dịch liên quan đến cổ phiếu được đề cập ở trên sẽ bị huỷ.

Bất kỳ vị thế nào lớn hơn 10 lot tiêu chuẩn sau hành động của công ty sẽ được chia thành các phần lên đến 10 lot tiêu chuẩn cho mỗi vị thế. (Ví dụ: một vị thế 13 lot tiêu chuẩn sẽ được chia thành vị thế 10 lot tiêu chuẩn và vị thế 3 lot tiêu chuẩn).

Quý khách hãy lưu ý vì điều này có thể ảnh hưởng đến vốn chủ sở hữu của quý khách.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi nào.

 

ZFX / Zeal Capital Market