minus academy faq plus academy faq Check in circle Apple Android Home Magnifer Calculator Mail Email Facebook Twitter RSS Linkedin Linkedin hollower Headphones Wechats Instagram Line Mail 2 Phone Phone 2 Minus Plus Arrow right Arrow left (variant 2) Arrow right (variant 2) Brand logo Brand logo not filled Hamburger Flag of the Hong Kong Flag of the US/GB Flag of the US/GB Flag of the US/GB Flag of the China Flag of the China Flag of the China (traditional) Flag of the Taiwan Flag of the Hong Kong Flag of the Spain Flag of the Russia Flag of the France Flag of the German Flag of the Portugal Flag of the Italy Flag of the Poland Flag of the Czech Flag of the Hungary Flag of the Sweden Flag of the Bulgarian Flag of the Finland Flag of the Lithuania Flag of the Denmark Flag of the Croatia Flag of the Estonia Flag of the Norway Flag of the Romania Flag of the United Arab Emirates Flag of the United Arab Emirates Flag of the Indonesia Flag of the Malaysia Flag of the Korea Flag of the Korea Flag of the Samoa Flag of the Vietnam Flag of the Thailand Flag of the Japan Cross Cross large User Arrow down Arrow up Cube Info list Data comunication Clock Slash
Thông báo đổi tên sản phẩm giao dịch GER30 thành GER40 - ZFX

Thông báo

Thông báo đổi tên sản phẩm giao dịch GER30 thành GER40

Kể từ ngày 3 tháng 10 năm 2021 (GMT + 1), ký hiệu GER30 sẽ được đổi tên thành GER40 để phản ánh việc bổ sung mới các thành phần vào chỉ số cơ bản.

Sự thay đổi không ảnh hưởng đến giá qua đêm của sản phẩm giao dịch CFD.

Các thông số liên quan đến giao dịch tự động có thể cần được điều chỉnh cho phù hợp để ngăn chặn bất kỳ sự gián đoạn nào.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

ZFX / Zeal Capital Market