Các công cụ giao dịch sẽ bị ảnh hưởng bởi Ngày lễ 5 tháng 4 năm 2022 - ZFX

Thông báo

Các công cụ giao dịch sẽ bị ảnh hưởng bởi Ngày lễ 5 tháng 4 năm 2022

Xin lưu ý rằng các phiên giao dịch của các công cụ sau sẽ bị ảnh hưởng bởi ngày 5 tháng 4 năm 2022 ngày nghỉ lễ:

Ký hiệu 04/04/2022 (GMT+1) 05/04/2022 (GMT+1) 06/04/2022 (GMT+1)
CN300 Đóng Đóng Mở
CN300min Đóng Đóng Mở
HK50 Mở Đóng Mở
HK50min Mở Đóng Mở
ChinaH Mở Đóng Mở

ZFX / Zeal Capital Market