Thông báo

Xin lưu ý rằng tất cả các Tài khoản Giao dịch Nhỏ của ZFX có đòn bẩy FX và Vàng và bạc được đặt ở tỷ lệ trên 1:400 sẽ khiến các đòn bẩy tạm thời giảm xuống mức tối đa là 1:400 từ 12:30 đến 14:00 (thời gian máy chủ giao dịch, GMT+1 ), ngày 3 tháng 4 năm 2020. Tài khoản Giao dịch STP Tiêu chuẩn và Tài khoản Giao dịch ECN không bị ảnh hưởng bởi biện pháp tạm thời này.

Vui lòng đảm bảo rằng bạn có đủ tiền ký quỹ để duy trì bất kỳ vị thế mở nào của bạn trong khoảng thời gian được đề cập ở trên.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ chúng tôi.

 

Zeal Capital Market