Forex Economic Announcements & Updates | ZFX

ประกาศ

โปรดทราบว่าช่วงเวลาซื้อขายของผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้จะได้รับผลจากวันหยุดวันที่ 30 เมษายน 2564:

 

Symbol วันที่ 30 เมษายน 2564

(GMT+1)

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564

(GMT+1)

วันที่ 4 พฤษภาคม 2564

(GMT+1)

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

(GMT+1)

CN300 เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ ปิดการซื้อ-ขาย ปิดการซื้อ-ขาย ปิดการซื้อ-ขาย
CN300min เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ ปิดการซื้อ-ขาย ปิดการซื้อ-ขาย ปิดการซื้อ-ขาย
UK100 เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 21:00 ปิดการซื้อ-ขาย เปิดการซื้อ-ขายเวลา 01:00 เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ
Zeal Capital Market